Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0098-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0132
Наименование: Социални услуги в община Бяла Слатина
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 02.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Подкрепа на социалното включване и подобряване качеството на живот на уязвими и зависими групи – възрастни с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на територията на община Бяла Слатина. Създаване на възможности за активно участие, за повишаване на независимостта и за самостоятелното справяне с ежедневните дейности и живота на зависими групи от хора. Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижа , чрез превенция на риска. Разширяване на обхвата и усъвършенстване на предоставяните социални услуги в общността в община Бяла Слатина.
Дейности: Дейност 1. Управление, финансово-счетоводна и отчетна дейност Дейността включва изграждане на екип за управление на проекта и разпределяне на отговорностите по изпълнението на проектните дейности между членовете на екипа за управление. Учредяване на Комисия, която ще следи изпълнението на проекта и ще дава насоки по него. В комисията ще участват представители на Община Бяла Слатина, сдружение “Първи юни” и дирекция “Бюро по труда”.
Дейност 2. Информиране на местната общност за проекта Кампанията ще запознае местната общност, потенциалните потребители на услуги и желаещите да работят като социални асистенти и домашни помощници лица с възможностите по проекта и приноса на Европейския социален фонд. Кампанията ще включва: 1.Публикуване и разпространяване на брошура и плакати в местни институции и по населени места в общината 2. Публикуване на обяви в местни медии – Общинско кабелно радио, телевизия “Рава”. Брошурата, плакатите и обявите ще съдържат описание на възможностите за включване на потенциални бенефициенти, обхвата на услугите, реда за тяхното ползване и информация за ОП РЧР и областта на интервенция за превенция на социалното изключване. 3. Информиране на местна общност чрез медиите за хода на проекта на всеки три месеца.
Дейност 3. Подбор на участниците в проекта Дейността включва: 3.1 Подбор на потребители на услуги (чрез оценка на потребностите от услуги) 3.2 Подбор на социални асистенти/домашни помощници (по разработена процедура) Подборът се извършва при спазване на принципите на недискриминация, зачитане на личното достойнство и поверителността на личните данни. Подборът на потребители се извършва на база подадени заявления в дирекция “Социално подпомагане”, която извършва оценка на потребностите от социални услуги и категоризира потенциалните потребители по услуги и според степента на неотложност за получаването им. Подборът на асистентите и помощниците се извършва на база подадени заявления и оценка на кандидатите. Оценката по документи и чрез интервю е с цел избор на подходящи лица, които ще осигурят защита и най-добра грижа на потребителите. В провеждане на интервютата ще се включат експерти от дирекция “Бюро по труда”, сдружение “Първи юни” и Общинска администрация.
Дейност 4. Предоставяне на социални услуги от наетите социални асистенти, домашни помощници и социален консултант Дейността включва: 4.1 Оценка на рисковете за потребителите на социални услуги 4.2 Сключване на договори със социалните асистенти, домашните помощници и потребителите на услуги 4.3 Провеждане на обучения на социални асистенти и домашни помощници - 1 въвеждащо обучение, 3 поддържащи обучения 4.4 Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници 4.5 Ежедневно предоставяне на услуги от наетите за целта лица 4.6 Оценка и актуализиране на индивидуалните работни планове и индивидуалните планове за социални услуги 4.7 Сключване на договор със социален консултант (с опит по проект СЕЙН и проект “Социални услуги в общността”) и социално консултиране на потребители и асистенти, семейства на потребители и други заинтересовани 4.8 Поддържане на база данни и досиета 4.9 Мониторинг на услугите в домовете на потребителите 4.10 Оценка на работата на социалните асистенти и домашните помощници 4.11 Супервизия на екип и асистенти
Дейност 5. Разработване на процедури (по Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”) за изпълнение на дейностите Предвижда се разработване и усувършенстване на съществуващи процедури за защита на правата, здравето и интересите на включените в проекта потребители, длъжностни характеристики на социалните асистенти и домашните помощници, формуляри на документи и други необходими за изпълнение на дейностите процедури, съгласно Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Първи юни"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 613 BGN
Общ бюджет: 91 256 BGN
БФП: 86 483 BGN
Общо изплатени средства: 82 837 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 923 BGN
2010 62 914 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 837 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 934 BGN
2010 53 477 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 411 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 988 BGN
2010 9 437 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 425 BGN
Финансиране от бенефициента 5 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз