Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0337-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване конкурентноспособността на “Нематекс” ЕООД чрез инвестиционно подпомагане за технологично обновление на производственото оборудване"
Бенефициент: "Нематекс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Повишаване конкурентноспособността на “Нематекс” ЕООД чрез инвестиционно подпомагане за технологично обновление на производственото оборудване"
Дейности: Формиране на екип за управление на проекта
Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на Изпълнител(Доставчик) на ДМА и ДНМА в съответствие с изискванията на ПМС №55/12.03.2007 г.,изм. и доп.ПМС 319//16.12.2008 г
Подписване на договор с избрания Доставчик
Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатацията на ДМА и НДМА, предмет на проекта
Одит на проекта
Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евромакс-96
Сова ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 209 207 BGN
Общ бюджет: 309 629 BGN
БФП: 185 777 BGN
Общо изплатени средства: 185 777 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 184 877 BGN
2012 900 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
185 777 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 157 146 BGN
2012 765 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
157 911 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 27 732 BGN
2012 135 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 867 BGN
Финансиране от бенефициента 139 471 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз