Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0050-C0001
Номер на проект: A09-31-6C/12.06.2009 г.
Наименование: Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в община Баните, област Смолян
Бенефициент: Община Баните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на обслужването в община Баните с цел осигуряване на условия за стимулиране на бизнеса, изграждане на институционален образ, обърнат към нуждите на гражданите и създаване на модерна администрация на местно ниво
Дейности: Дейност 1. Екип за управление на проекта.
Дейност 2 - Анализ на съществуващите регулаторни режими, администрирани от общината.
Дейност 3 - Разработване на методика за определяне на дължимите такси по административното регулиране, оптимизиране на процедурите по издаване на актове и изготвяне на образци на документи и формуляри.
Дейност 4 - Разработване на публичен Регистър на действащите на територията на общината регулаторни режими.
Дейност 5 - Разработване на софтуер за подаване и проверка по електронен път на жалбите, сигналите и запитванията на гражданите и бизнеса чрез сайта на общината.
Дйеност 6 - Разработване на софтуер за плащане по електронен път на административни услуги, предлагани от общината.
Дейност 7 - Актуализиране на интернет сайт на общината.
Дейност 8 - Обучение на служителите на общината за работа с новите програмни продукти - регистъра за регулаторните режими и софтуера за изплащане по електронен път.
Дейност 9 - Одит на проекта.
Дейност 10 - Дейности за информация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 388 616 BGN
Общ бюджет: 344 968 BGN
БФП: 344 968 BGN
Общо изплатени средства: 344 585 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 344 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 77 723 BGN
2010 61 366 BGN
2011 205 497 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
344 585 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 293 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 66 065 BGN
2010 52 161 BGN
2011 174 672 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
292 898 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 658 BGN
2010 9 205 BGN
2011 30 825 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 688 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Изработени планове за работа на екипа; Месечни отчети за работата на екипа.
Индикатор 2 По Д2 - Изготвен анализ за съществуващите регулаторни режими, администрирани от общината.
Индикатор 3 по Д3 - Разработна методика за определяне на дължимите такси по административното регулиране; Оптимизирани процедури по издаване на актове; Изготвени образци на документи и формуляри.
Индикатор 4 По Д4 - Разработен публичен регистър на действащите на територията на общината регулаторни режими.
Индикатор 5 По Д5 - Разработен софтуер за подаване и проверка по електронен път на жалбите, сигналите и запитванията на гражданите
Индикатор 6 По Д6 - Разработен софтуер за плащане по електронен път на административни услуги, предлагани от общината.
Индикатор 7 По Д7 - Актуализиран интернет сайт на общината.
Индикатор 8 по Д8 - Обучени служители; Изработени учебни и презентационни материали; Изработени ръководства за работа с програмните продукти.
Индикатор 9 По Д9 - Изготвен одитен доклад.
Индикатор 10 По Д10 - Проведени две пресконференции; Публикувани материали в регионални и национални медии; Създаден 5 минутен филм, популяризиращ резултатите от проекта и ОПАК; Изработени 50 броя плакати; Изработени 1000 дипляни/ флаери.
Индикатор 11 По Д1 - Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 12 По Д6 - Бр. административни услуги, заплащани по лелектронен път
Индикатор 13 По Д7 - Бр. административни услуги, предлагани онлаин


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз