Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0157-C0001
Номер на проект: А09-31-78С/12.06.2009
Наименование: "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан"
Бенефициент: Община Рудозем
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
Описание
Описание на проекта: Подобряване на организацията на работните процеси и предоставяне на качествени административни услуги на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан
Дейности: 1. Анализ на административните услуги и на групите потребители на административни услуги (техните потребности), предоставяни от общинските администрации на Рудозем и мадан за изграждането на е-мрежа на интегрирани административни услуги Анализи на настоящото състояние на предлаганите услуги; анализи на групите потребители на административни услуги; анализи на услугите, които могат да се интегрират в е-мрежа; анализ на местната нормативна база, анализ на наличните технически и пргорамни средства
2. Интегриране на вътрешните информационни системи към системите на електронното правителство (единна среда за електронни документи ЕСОД) - привеждане в готовност за обмяна на документи при поискване от страна на общинските администрации Разработване на модел за оптимизация на процесите на обслужване; сегментиране на групите потребители по различни признаци; описание на процесите; тестване и оптимизиране на процесите; реинженеринг на конкретни административни процеси; интернет обезпечаване; пускане на мрежата в работен режим
3. Въвеждане на модел за самооценка - Обща рамка за оценка (CAF) Въвеждане на модел за самооценка - Обща рамка за оценка (CAF) в двете общини поотделно
4. Привеждане на интернет сайтовете на администрациите в съответствие с разработената по проект на МДААР унифицирана визия на държавната администрация Привеждане на интернет сайтовете на общинска администрация Рудозем и общинска администрация Мадан в съответствие с разработената по проект на МДААР унифицирана визия на държавната администрация
5. Въвеждане на механизми за обратна връзка относно качеството на предоставяните услуги и измерване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса от тях Анализ на съществуващите до момента канали за измерване удовлетвореността на гражданите и оформяне на препоръки; разработване на Методология и въвеждане на механизми за обратна връзка
6. Дейности за информация и публичност 4 пресконференции; тримесечно предоставяне на информация в общинския видео-вестник; прессъобщения; справочник за административните услуги на общини Рудозем и Мадан; информационна рекламна брошура; статия; информация на сайтовете на двете общини
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 384 840 BGN
Общ бюджет: 340 981 BGN
БФП: 340 981 BGN
Общо изплатени средства: 340 981 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 340 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 76 968 BGN
2010 118 236 BGN
2011 84 769 BGN
2012 61 008 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
340 981 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 289 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 65 423 BGN
2010 100 500 BGN
2011 72 054 BGN
2012 51 857 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
289 834 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 545 BGN
2010 17 735 BGN
2011 12 715 BGN
2012 9 151 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 147 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д 1 Изготвени анализи на настоящото състояние на предлаганите услуги
Индикатор 2 По Д 1 Изготвени анализи на групите потребители на административни услуги
Индикатор 3 По Д 1 Изготвен аналитичен доклад за услугите, предоставяни от общинските администрации, които могат да се интегрират в е-мрежа
Индикатор 4 По Д 1 Изготвен анализ на състоянието на местната нормативна база и на ефективността на местната администрация за изпълнение на нейните функции он-лайн
Индикатор 5 По Д 1 Изготвен аналитичен доклад за наличните технически и програмни средства в общините, кметствата и кметските наместничества
Индикатор 6 По Д 1 Извършено проучване и изготвен доклад за съществуващите ограничения и потенциалните възможности пред въвеждане на е-мрежа
Индикатор 7 По Д 2 Разработен модел за оптимизация на процесите на обслужване
Индикатор 8 По Д 2 Описание на процесите - карти на процесите
Индикатор 9 По Д 2 Проведена процедура за доставка и закупуване съгласно НВМОП на 18 броя компютърни конфигурации с програма Windows, 33 принтера и 2 компютърни сървъра за 28-те кметства и 7-те кметски наместничества на територията на двете общини
Индикатор 10 Интернет-обезпечаване на двете общини
Индикатор 11 По Д 2 Работеща е-мрежа
Индикатор 12 По Д 3 Въведена обща рамка за оценка (CAF) в двете общини поотделно
Индикатор 13 По Д 4 Приведени интернет сайтовете на общинска администрация Рудозем и общинска администрация Мадан в съответствие с разработената по проект на МДААР унифицирана визия на държавната администрация
Индикатор 14 По 5 Анализ на съществуващите до момента канали за измерване удовлетвореността на гражданите от дейността на администрациите и оформяне на препоръки
Индикатор 15 По Д 5 Разработване на Методология за въвеждане на механизми за обратна връзка относно качеството на предоставяниет услуги и измерване удовлетвореността на гражданите и бизнеса от тях
Индикатор 16 По Д 6 Проведени 4 пресконференции
Индикатор 17 По Д 6 Периодично представяне на информация относно напредъка по проекта в общинскивидео-вестник Рудозем
Индикатор 18 По Д 6 Публикувани прессъобщения в регионалните вестници "Родопи вест", "Родопски вестник" и "Отзвук"
Индикатор 19 По Д 6 Изготвен и отпечатан справочник за административните услуги, предоставяни от община Мадан
Индикатор 20 По Д 6 Изготвен и отпечатан справочник за административните услуги, предоставяни от община Рудозем
Индикатор 21 По Д 6 Изготвена и отпечатана информационна рекламна брошура за резултатите от проекта за двете общини
Индикатор 22 По Д 6 Публикувана статия за проекта в специализираното издание "Фондове - Програми - Проекти"
Индикатор 23 По Д 6 - Текущо публикувана информация за проекта на сайтовете на двете общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз