Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/008-01
Наименование: Превенция на риска чрез укрепване на свлачища в с.Българене и с.Лисец, община Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да осигури безопасна среда в градския агломерационен ареал на община Ловеч посредством подобряване на сигурността на комуникационните връзки между населените места в общината, както и в самите тях, за осигуряване на свободното придвижване на хора и стоки.
Дейности: Среща на екипа по проекта
Провеждане на информационна кампания м. 1,13
Избор на консултант и изготвяне на тръжна документация
Провеждане на тръжни процедури
Строителен надзор
Извършване на СМР
Одит на проекта м. 3,6,9,12,14
Въвеждане на обекта в експлоатация
Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 669 040 BGN
Общ бюджет: 422 772 BGN
БФП: 422 772 BGN
Общо изплатени средства: 422 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 422 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 460 690 BGN
2011 - 37 918 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
422 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 359 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 391 586 BGN
2011 - 32 230 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
359 356 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 69 103 BGN
2011 - 5 688 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 416 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището.
Индикатор 2 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището...
Индикатор 3 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището...
Индикатор 4 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 Създадени нови работни места: - постоянни и временни...


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз