Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/001-01
Наименование: „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите, включващ обектите: свлачище на стадиона и струтище на «Римски път»”
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Да се ограничат и предотвратят заплахите и вредите за живота и имуществото на жителите на град Троян чрез изграждане на геозащитни съоръжения за предотвратяване на свлачищните и срутищни процеси.
Дейности: Активиране на проекта
Избор на изпълнители на проектните дейности
Укрепване на свлачище на стадиона на град Троян
Укрепване на срутище на „ Римски път” в град Троян
Дейности за визуализация и публичност на проекта
Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол
Дейности по мониторинг и отчитане на проекта
Осъществяване на одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 985 550 BGN
Общ бюджет: 703 470 BGN
БФП: 703 470 BGN
Общо изплатени средства: 696 454 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 703 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 555 135 BGN
2011 0 BGN
2012 141 319 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
696 454 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 597 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 471 865 BGN
2011 0 BGN
2012 120 121 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
591 986 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 83 270 BGN
2011 0 BGN
2012 21 198 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 468 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролноизмервателна система (КИС)
Индикатор 5 Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз