Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0030-C0001
Номер на проект: А09-31-76С/12.06.2009
Наименование: Общинската администрация в услуга на гражданите и бизнеса – професионално, достъпно, удобно
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на модерно, лесно и удобно обслужване от страна на ОА Тетевен за гражданите и бизнеса
Дейности: 1. Анализиране (диагностициране) на дейността на ОА Тетевен относно предлаганите за гражданите и бизнеса, вкл. хора в неравностойно положение, услуги Анализ на текущото състояние в Община Тетевен; установяване необходимостта за реорганизиране на услугите чрез проучване мнението на гражданите и бизнеса; аналитичен доклад
2. Създаване и въвеждане на алтернативни канали за достъп до услугите и информацията, предоставяни от ОА тетевен за оптимизиране на процесите и интегриране на административните услуги Внедряване на гласов портал; внедряване на система за оповестяване чрез SMS
3. Реинженеринг на предоставяните електронни услуги от ОА Тетевен Анализ и оценка на състоянието на съществуващите публични регистри; закупуване на сървърна конфигурация; разработване на софтуер за дигитализиране и управление на регистрите; разработване на модул за достъп до информацията; провеждане на обучение за работа с внедрените софтуерни продукти
4. Създаване на места за електронен публичен достъп и ползване на електронни административни услуги Поставяне на обществен информационен терминал (киоск) в сградата на ОА Тетевен; обучение на служители за работа и поддръжка на информационния терминал
5. Привеждане на интернет сайта на Община Тетевен в съответствие с разработената по проект на МДААР унифицирана визия за институционална идентичност на държавната администрация Редизайн на уеб сайта на Общината; подобряванена функционалността му
6. Въвеждане на системи за обратна връзка относно качеството на предоставяните услуги от ОА и измерване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса от тях Електронна система за измерване удовлетвореността на гражданите; разработване на софтуер за обработване на данните от системата; разработване на модул за провеждане на анкети за удовлетвореността на гражданите към Гласовия портал
7. Създаване на условия за облекчен достъп на хора с увреждания до административни услуги Редизайн, оптимизиране и адаптиране на услугите; разработване на модул за обслужване на граждани със специални нужди чрез Гласовия портал; адаптиране на уеб сайта на общината за използване от незрящи граждани
8. Провеждане на външен одит Дейността е задължителна
9. Дейности за информация и публичност Пресконференции; информационни и рекламни материали; публикации; брошури; информационни табели
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 302 048 BGN
Общ бюджет: 218 203 BGN
БФП: 218 203 BGN
Общо изплатени средства: 215 619 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 218 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 60 410 BGN
2010 17 584 BGN
2011 0 BGN
2012 137 625 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 619 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 185 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 51 348 BGN
2010 14 946 BGN
2011 0 BGN
2012 116 982 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
183 276 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 061 BGN
2010 2 638 BGN
2011 0 BGN
2012 20 644 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 343 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д 1 Методика за провеждане на проучванията
Индикатор 2 По Д 1 брой подготвени въпросници
Индикатор 3 По Д 1 брой проведени изследвания
Индикатор 4 По Д 1 брой участници в проучванията
Индикатор 5 По Д 1 брой попълнени анкетни карти
Индикатор 6 По Д 2 брой алтернативни канали за достъп
Индикатор 7 По Д 2 брой внедрени гласови портали
Индикатор 8 По Д 2 брой системи за оповестяване
Индикатор 9 По Д 3 брой внедрени сървъри за съхранение на електронни регистри
Индикатор 10 По Д 3 брой разработени софтуери за дигитализиране и управление на регистрите
Индикатор 11 По Д 3 брой създадени модули за достъп до информацията в електронни регистри чрез информационни системи
Индикатор 12 По Д 3 брой обучени служители
Индикатор 13 По Д 4 брой информационни терминали
Индикатор 14 По Д 4 брой специализирани софтуери за предоставяне на услуги от ОА чрез информационни терминали
Индикатор 15 По Д 4 брой обучени служители
Индикатор 16 По Д 5 брой обновени секции
Индикатор 17 По Д 5 брой създадени нови секции
Индикатор 18 По Д 5 брой предоставяни чрез уеб страницата услуги
Индикатор 19 По Д 6 електронна система за измерване удовлетвореността на гражданите
Индикатор 20 По Д 6 брой софтуери за обработване на данните от системата за отчитане на задоволеността на гражданите
Индикатор 21 По Д 6 брой модули за провеждане на анкети за задоволеността на гражданите към Гласовия портал
Индикатор 22 По Д 7 брой внедрени модули за обслужване на граждани със специални нужди от Гласовия портал
Индикатор 23 По Д 7 брой услуги, предоставяни по алтернативни канали за достъп
Индикатор 24 По Д 7 брой предоставяни онлайн услуги на хора в неравностойно положение
Индикатор 25 По Д 8 брой проведени срещи с одитора по проекта
Индикатор 26 По Д 8 брой доклади
Индикатор 27 По Д 8 стойност на сертифицираните разходи
Индикатор 28 По Д 9 брой участници в информационната кампания
Индикатор 29 По Д 9 брой проведени конференции
Индикатор 30 По Д 9 публикации
Индикатор 31 По Д 9 създадени и разпространени информационни материали
Индикатор 32 По Д 9 брой информационни табели
Индикатор 33 По Д 9 брой рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз