Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0078-C0001
Номер на проект: А09-31-107С/12.06.2009
Наименование: По-добро обслужване чрез електронно управление в СЗРП, СЦРП и СИРП райони за планиране
Бенефициент: Областна администрация Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса в региона чрез на електронно управление в Северозападен район за планиране, Северен централен район за планиране, Североизточен район за планиране.
Дейности: Дейност 1. Реинженеринг на работните процеси на предоставяне на административни услуги, свързани с управлението на държавната и общинска собственост.
Дейност 2. Подготовка на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител за областните и за общинските администрации.
Дейност 3. Изграждане на електронна област, съобразена с изискванията на ЗЕУ.
Дейност 4. Разработване и внедряване на електронните административни услуги, свързани с управлението на държавната и общинска собственост.
Дейност 5. Дейности по публичност и информация.
Дейност 6. Одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 822 901 BGN
Общ бюджет: 1 158 374 BGN
БФП: 1 158 374 BGN
Общо изплатени средства: 1 130 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 158 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 346 351 BGN
2010 158 884 BGN
2011 656 066 BGN
2012 216 732 BGN
2013 - 247 567 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 130 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 984 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 294 399 BGN
2010 135 052 BGN
2011 557 656 BGN
2012 184 222 BGN
2013 - 202 992 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
968 337 BGN
В т.ч. Национално финансиране 173 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 51 953 BGN
2010 23 833 BGN
2011 98 410 BGN
2012 32 510 BGN
2013 - 44 575 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 130 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Брой услуги, за които е анализиран начинът на предоставяне; Брой изисквания на ЗЕУ, с които са съобразени услугите; Брои оптимизирани процеси; Брой администрации, с които са съгласувани оптимизираните процеси.
Индикатор 2 По Д2 - Изготвени типови вътрешни правила за административна дейност; Изготвена инструкция за привеждане на типовите вътрешни правила към нуждите на конкретната администрация.
Индикатор 3 По Д3 - Брой обновени областни портали; Брой пълно внедрени областни портали; Брой електронни услуги, за които има реализирани форми за подаване на документи; Брой обучени администратори за поддържане на областните портали; Брой обучени администратори за
Индикатор 4 По Д4 - Брой внедрени услуги за държавна собственост; Брой внедрени услуги за общинска собственост; Брой областни администрации, в които са внедрени услугите; Брой обучени потребители; Брой обучени администратори.
Индикатор 5 По Д5 - Брой банери; Брой рекламни материали; Брой пресконференции; Брой участвали журналисти; Брой публикации печатните медии; Брой излъчвания в електронните медии.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз