Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0056-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0034
Наименование: "Дневен център за деца и младежи от ДДЛРГ, гр.Стражица"
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 19.06.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на децата и младежите от ДДЛРГ гр.Стражица чрез реформиране на дома, което ще се извърши с изграждането на дневен център в който децата и младежите ще имат достъп до пакет от психо-социални услуги гарантиращи нормално развитие, подходящо образование и равен шанс за пълноценно участие на децата в реалния живот
Дейности: Дейност 1: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици на оборудване и обзавеждане. Дейността се състои в определяне вида на съответната процедура в зависимост от нейния предмет и стойност и изготвяне на съответната тръжна документация ако е необходима такава. Подготовка на следните тръжни процедури: - за доставчик на необходимото оборудване и обзавеждане на дневния център - доставка на рекламни материали (брошури и информационни табели) Всяка процедура ще бъде проведена съгласно НВМОП и ЗОП с участието на експерти и квалифициран юрист. Ще се сключат договори за изпълнение на доставки.
Дейност 2: Изпълнение на доставки на оборудване и обзавеждане на дневния център. Ще се оборудват и обзаведат необходимия брой помещения за предоставяне и нормално провеждане на всички предвидени услуги: кухня-трапезария, стая за арт-терапия, стая-срещи с психолога и родители, стая за забавления, компютърна зала, стая за училищна подготовка. Доставките ще се изпълняват от фирмите спечелили търговете за доставка на оборудване и обзавеждане. При тази дейност ще се следи да се спазват правилата за произход на стоките, стоките да отговарят на изискванията и техническите спецификации заложени в тръжната документация. Разкриване на телефонен пост и включване, интернет и кабелна телевизия.
Дейност 3: Избор на персонал за Дневния център За нуждите на дневния център ще бъде нает следния персонал: управител, психолог, педагог, трудотерапевт - 4, медицинско лице, организатор спортна дейност и шофьор-домакин. Назначаването на персонала ще стане от Кмета на Община Стражица а издръжката от проекта.
Дейност 4: Обучение за повишаване на професионалните умения на персонала в ДДЛРГ гр.Стражица и новоизбрания персонал на Дневния център, включващо разработване на методики и процедури. Недостатъчни мотивация и професионален капацитет на персонала, работещ в ДДЛРГ гр.Стражица, които да съответстват с реализирането на нов индивидуално ориентиран подход към нуждите на децата и повишаване качеството на грижа за тях налага необходимостта от обучение и допълнителна квалификация. Персонала на ДДЛРГ гр.Стражица и Дневния център ще бъде разделен на две групи, всяка от които ще се обучава в рамките на 5 дни х 8 часа от двама обучители. Обучение ще се състои от две части: 24 часа лекции и 16 часа практически занятия по разработване на методики, процедури и индивидуални планове. Обучението ще се провежда в сградата на ДДЛРГ гр.Стражица. В резултат на обучението ще бъдат разработени следните методики и процедури: 1.„Методика за предоставяне на комплекса от услуги в дневния център” – гарантира ефикасността и ефективността при постигане на заложените цели; 2. „Критерии за подбор на потребителите на услугата” – спазен хоризонтален принцип за равенство между половете и превенция срещу дискриминацията. 3. „Правилник за вътрешния ред” 4. „Правила и процедури за осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот” - противопожарна охрана, съхраняване на миещи и перилни препарати и др. 5. „Писмени правила за съхранение, предаване и споделяне на информация”. 7. „Процедура за жалби и сигнали”. 8. „Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация, неглижиране или унижение”. 9. Процедура по прием в дневен център. В процедурата ясно се описват следните елементи: изискващата се задължителна документация по приема, откриване на досие на ползвателя - детето, настаняване и запознаване с услугата и Правилника за вътрешния ред, представяне и запознаване с останалите ползватели – деца, с екипа на центъра. 10. „Правила за доставка на услугата” 11. „Правила за организация на дейности извън дневния център - социална рехабилитация и интеграция.” 12. Длъжностни характеристики на персонала на дневен център – изготвя се от екипа за управление на проекта; 13. ”Правила и процедури за осигуряване здравето на детето – потребител на услугите в дневен център”. 14. „План и програма за обучение и развитие на персонала” - акцент върху правата, задълженията, сигурността, методиката, безопасните условия за труд; постигане и развитие на качество на услугата в интерес на потребителя, принципи на грижата в общността; критерии и стандарти за социални услуги за деца, съгласно наредбата и пр. 15. Формуляри за отразяване на индивидуалната работа с детето- потребител на услугата. 16.”Процедура за посещение на външни лица и близки.” 17.”Програма за оценка изпълнението задачите на персонала на Дневния център. 18. Издава се „Наръчник за работа в дневен център”, който се изготвя, редактира и представя за печат. Наръчникът съдържа елементи на иновативни дейности по предоставяне на комплекса от услуги. За изготвяне на процедурите и методиките ще бъдат наети двама консултанти представители на партньорите.
Дейност 5: Откриване на дневния център. Дейността се състои в тържествено откриване с много музика и забавления на дневния център с участието на децата и младежите от ДДЛРГ гр.Стражица. На откриването ще бъдат поканени възрастните хора от намиращото се в съседство защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания, приятели и близки на целевата група: родители, деца от СОУ, деца от дома в Горски Сеновец.
Дейност 6: Функциониране на дневния център и предлагане на комплекс от психо социални услуги за децата и младежите от ДДЛРГ гр.Стражица. Дневният център предоставя услуги с високо качество при спазване на критериите и стандартите за социални услуги за деца в общността, което допринася за общия процес на реформи в специализираната институция. Услугите се предлагат при спазване на всички хоризонтални принципи на ОП”РЧР” и техните индикатори. Работата с децата и младежите в дневния център ще бъде обучителна и терапевтична неразривно свързани дейности. - Подпомагане задоволяването на образователните потребности на децата и младежите застрашени от отпадане от училище. - Оказване на професионална помощ на 18 деца и младежи със специални образователни потребности и интелектуална недостатъчност. - Подобряване на социалната адаптация на младежите на които им предстои напускане на институцията, чрез създаване на трудови навици и развитие на умения гарантиращи нормално развитие, професионално ориентиране за равен шанс и пълноценно участие в реалния живот. - Здравно и сексуално възпитание-включва деца над 12 години. - Предварително планирани сесии с психолог, насочени към изграждане на доверителни отношения, откриване и споделяне на преживяното, преодоляване на последиците от травмата, стабилизиране на психоемоционалното състояние, изграждане на нов поглед за бъдещето и алтернативи за бъдещото развитие. - Предвижда се целевата група да бъде разделена на четири групи по възраст и интереси за участие в трудотерапите: готварство, цветарство и озеленяване, музикотерапия и арттерапия. - Професионално консултиране на деца и родители с цел връщане на децата в семейната среда. - Предвижда се целевата група да бъде разделена на четири групи по възраст и интереси за участие в трудотерапите: готварство, цветарство и озеленяване, музикотерапия и арттерапия. Готварство: Напътствани, обучавани и подпомагани от кулинарния терапевт приготвят обяд или вечеря за деня. Те се хранят не в трапезарията на ДДЛРГ, а в Дневния център, като едновременно с това се учат да сервират. С участие на децата при равно разпределяне на отговорностите се изготвя менюто. В деня, преди готвенето, децата пазаруват колективно хранителни продукти, необходими за изпълнение на дневното меню за деня, в който те приготвят храната. По време на пазаруването се учат да разпределят определени средства, да проучват пазара, да избират качествени, но на добра цена продукти. Музикотерапия: предназначени са за деца със съответните интереси – общува се чрез музиката и танца, чувставата се изразяват спонтанно; съответният водещ на терапията е катализатор на групово протичащи процеси. Арт-терапия: обхваща по групи всички деца и има две ателиета – по керамика и ателие – рисуване. Ателиетата имат за потребители деца, определени според интересите им. Арт-терапията дава възможност за изразяване на вътрешния конфликт, дисциплинира групите, подпомага изграждането на адекватна самооценка. Цветарство и озеленяване: Придобиване на умения за засаждане и грижа за цветята – в саксии и градинката в двора, залесяване и цветно оформяне на зеленото пространство около дома, възпитание в любов и опазване на околната среда-беседи по темата. - Децата и младежите ще се обучават и за работа в екип чрез възлагане и изпълнение на колективни задачи по поддръжка на реда, хигиената в дневния център, грижата за опазване на околната среда. - Организиране на свободното време на цялата целева група с участие и на родителите: спортни мероприятия с цел подобряване и възпитаване на здравословен начин на живот, колективни игри на открито и малки екскурзии сред природата, две тридневни екскурзии до природни и исторически забележителности и места в страната с цел опознаване на родината, придобиване на естетически умения за оформяне на личното пространство, сърфиране из интернет пространството с цел обогатяване на общообразователни познания за заобикалящия свят, отбелязване на празници организирани съвместно с деца от масовите детски градини и училища от гр. Стражица и децата от ДДМУИ с. Горски Сеновец. Децата и младежите потребители на услугата дневен център
Дейност 7: Информационна кампания Популяризиране на целите и дейностите на проекта, информиране на общността за финансиращата институция. Въздействие върху обществените нагласи; Ангажиране на всички заинтересовани страни. Получаване от общността на пълна информация за услугите и за Схемата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; Популяризиране на резултатите от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 183 507 BGN
Общ бюджет: 127 714 BGN
БФП: 127 714 BGN
Общо изплатени средства: 119 341 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 127 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 36 701 BGN
2010 92 115 BGN
2011 - 9 475 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 341 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 108 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 31 196 BGN
2010 78 297 BGN
2011 - 8 054 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 440 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 505 BGN
2010 13 817 BGN
2011 - 1 421 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 901 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 3 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой специализирани институции, отговарящи на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз