Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0030-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0024
Наименование: "Бъдещето на децата в наши ръце"
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: "Развитие на нови форми на комплексни услуги, в среда, близка до семейната, които гарантират нормално развитие, подходящо образование и равен шанс за пълноценно участие на децата в реалния живот. • Увеличен обхват на целенасочените услуги за намаляване броя на децата, настанени в Домове за медико- социални грижи за деца "
Дейности: Дейност 1 Подобряване качеството на живот на децата в специализираната институция Поставените цели в тази дейност са свързани с индивидуална работа с децата от дома и техните родители, Специализираният екип по проекта ще направи анализ на проблемите за всеки един член на целевата група. Ще се приложат индивидуални планове за работа, като тяхната цел ще бъде реинтеграция на децата от дома. . Ще се изгради механизъм за работа с родителите на изоставените в дома деца като чрез семейни консултации чрез които ще се цели да се постигне реинтегриране на децата в семейна среда. В рамките на тази дейност ще се изследват моделите на поведение от психолог, който ще изготви индивидуален модел за работа с всеки бенефициент
Дейност 2 Предоставяне на нови и алтернативни социални услуги за деца и семейства в общността 1. Чрез проекта ще се предлага широк спектър услуги за бъдещите родители. Програмата за работа с бъдещи родители се състои от три раздела: бременност, всичко за раждането и следродов период. Бременност Първият раздел на работата в „училището за родители” ще дава възможност да разберете как най-добре да подготвим организма за раждането. Той включва физиологията, психологията и духовността на бременността, физическата подготовка, въпроси за храненето, за закаляването на бъдещата майка, корекция на здравословното й състояние. Освен това в програмата се отделя голямо внимание на различни методи на релаксация и концентрация, на юридическите аспекти на майчинството, на сексуалните отношения, на ролята на бъдещия татко и как да поддържа своята бременна половинка. Всичко за раждането Този раздел е посветен на психологията и физиологията на самото раждане. Подробно се разглеждат етапите на раждането; отработват се различни техники на дишане по време на контракциите и релаксацията между тях; разказваме за видовете обезболяване, за възможните родови пози, за техните плюсове и минуси. Разиграват се сценарии на конкретни родови ситуации, описва се раждане в екстремални условия . Следродов период следродовия период — особеностите на първите дни и месеци от живота на бебето, на грижите за него, на кърменето, на възстановяването на майката. Целият този комплекс от социални услуги ще се предлага от ДМСГД- Тетевен в рамките на проекта. Ще се изработи практическо ръководство по тематиката. 2. Център за обществена подкрепа/ЦОП/ е структура, интегрирана в рамките ДМСГД- Тетевен. Основен приоритет в работата на специализирания екип е превенцията на изоставянето на деца, отклоненото поведение, насилието, обучения на кандидат-приемни родители, кандидат-осиновители. В Центъра ще се предлагат услуги за деца в общността и деца в риск, както и семейства от цялата община. Всички родители, които желаят да бъдат информирани и консултирани, във връзка с отглеждането на децата им, ще могат да ползват следните възможности: • семейно консултиране и подкрепа – социални, правни, психосоциални и психологически консултации; подготовка на родителите да се грижат за децата си; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители-дете; • закрила на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране – социална и психотерапевтична работа с деца, жертви на насилие; насочване към други услуги в общността, включващи настаняване на пострадали; деинституционализация и реинтеграция – социално-консултативна работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда; подкрепа и консултации за детето в периода след реинтеграцията;
Дейност 3 Повишаване на професионалния капацитет на персонала, работещ в Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в Тетевен Проектът предвижда реализиране на цялостна програма за повишаване на капацитета на персонала: • Въвеждащо обучение на персонала След конкретна оценка на нуждите на персонала от обучение във връзка с реализиране на новия модел на работа и мотивация на екипите за активно участие в обучението се предвижда серия от обучения както за специализирания екип, така и за помощния екип - базисно обучение по социална работа и работа със случай. Въвеждащото обучение ще бъде на 2 модула по 5 дни и ще обхване 28 човека пряко и косвено ангажирани по проекта. • Специализирано обучение, в зависимост от спецификата на услугите – социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства, психично развитие на детето и последици от институционализацията, социална групова работа; формиране на социални и житейски умения; умения за работа в екип. • Супервизия и методическо консултиране Освен обучения, предложението предвижда осигуряването на индивидуални и групови консултации на персонала, където всеки член на екипа ще може да представи случай или професионален проблем възникнал в хода на работата му. През целия период на работа всеки член на персонала, работещ директно с деца ще получава един път месечно индивидуална супервизия и ще има възможност да участва веднъж месечно в групова супервизия.
Дейност 4 Разработване на методологии, процедури, инструкции и наръчници, за цялостния процес на реализиране на предоставяните по проекта социални услуги За подпомагане дейностите по проекта ще бъдат разработени следните методологии, процедури, инструкции и наръчници: 1. методика за индивидуална работа с родители и деца 2. Процедура по представяне на услугите в ЦОП 3. Вътрешни правила и инструкции за работа с деца в риск 4. Наръчник за цялостната дейност на новосъздадения комплекс за социални услуги
Дейност 5 Кампания за информиране на обществеността – изготвяне на информационни материали и други средства за популяризиране на услугите и дейностите по проекта 1. Провеждане на информационна среща за старта на проекта – запознаване на обществеността и заинтересованите страни със същността и обхвата на социалните услуги застъпени в проекта. Ще бъде представен екипа за управление на проекта. Ще се проведе дискусия за изпълнението на дейностите по проекта, като в последствие екипа за изпълнение на проекта ще се съобрази с мнението на заинтересованите страни. Срещата ще се проведе в наета за целта зала; 2. Провеждане на работна среща за създаване на ЦОП – ще се запознае местната общност за проблемите на целевата група и ще се проведе дискусия за възможностите и ролята на обществените организации, общината и частни лица за подпомагане на ДМСГД- Тетевен. Срещата ще се проведе в наета за целта зала.3. Провеждане на кръгла маса на местната общност с цел представяне на новосъздадения наръчник за дейността на ЦОП и обществено обсъждане на съдържанието на същия. Срещата ще се проведе в наета за целта зала. 4. Провеждане на информационна среща за отчитане на резултатите на проекта с участието на местната общност, представители на медиите и всички заинтересовани страни . Ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта и ефективността от предоставените социални услуги. Ще се отчете ролята и необходимостта от такива проекти насочени към социалната сфера с акцент върху децата настанени в дома.Срещата ще се проведе в наета за целта зала. 5. Изготвяне на брошура с информация за видовете социални услуги и възможностите за работа с целевата група. 6. периодични съобщения в медиите и на интернет страницата на общината, поставяне на информационна и указателна табели.7. изработване на папки изкуствена кожа с отделения и блок листа, химикалки пластмасови и тефтери с органайзер. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност
Дейност 6 Координация, администриране, мониторинг, текуща и крайна отчетност на проекта Администриране Цялостното администриране на проекта ще се извърши от община Тетевен . Ще включва: - Провеждането на планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта. - Разпределение на конкретните длъжности и персонални задачи на всеки един от участниците и определяне на срокове за тяхното изпълнение начините и формулярите за отчетност. - Ежемесечни заседания на ръководния екип за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи. - Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екипа на проекта и целевите групи. - Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта. Ще се проверява воденето на документи, точността им, пълнотата им. При необходимост, ще се вземат коригиращи мерки. Текуща отчетност Текущата отчетност ще се състои от: - Отчети за дейността – пред финансиращата организация и пред ръководния екип на проекта. - месечни отчети от членовете на екипите. За финансовата отчетност по проекта отговарят Счетоводителят и Ръководителя на проекта Чрез тази дейност ще се реализира администрирането на проекта. В нея са заложени изискванията на ОП „РЧР” за отчетност и контрол върху изпълнението на дейностите. - стриктна и изрядна документация по проекта - добра координация и ефективни решения по изпълнението на проекта - изрядна счетоводна документация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 559 BGN
Общ бюджет: 154 450 BGN
БФП: 154 450 BGN
Общо изплатени средства: 154 440 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 511 BGN
2010 71 423 BGN
2011 45 506 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 440 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 31 884 BGN
2010 60 709 BGN
2011 38 680 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 274 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 627 BGN
2010 10 713 BGN
2011 6 826 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 166 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 2 Увеличен брой специализирани институции, отговарящи на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз