Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.3.04-0001-C0001
Номер на проект: КБ08-33-4/30.07.08
Наименование: Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие
Бенефициент: Висш Съдебен Съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 07.10.2008
Начална дата: 03.11.2008
Дата на приключване: 03.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Внедряване на информационни системи в съдебната власт за подобряване на обслужването
Дейности: 1 Изработване на документация за обществените поръчки за дейностите по проекта
2 Разработване на нормативна уредба за въвеждане на електронния документ и електронния подпис в съдебната система
3 Създаване на аналитична група за формулиране изискванията към системите за управление на съдебните дела за правилно прилагане на процесуалното законодателство (ГПК, НПК)
4 Обновяване на системите за управление на съдебните дела
5 Създаване на централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове
6 Внедряване на софтуера по дейност 4 и 5 в реална работна
7 Обучение за внедрените системи за управление на съдебните дела и централен уеб базиран интерфейс
8 Създаване на специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица
9 Внедряване на специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица
10 Обучение за работа със специализирания софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица
11 Дейности за информация и публичност
12 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 013 470 BGN
Общ бюджет: 1 427 302 BGN
БФП: 1 427 302 BGN
Общо изплатени средства: 1 026 470 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 427 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 170 190 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 143 719 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 026 470 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 213 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 994 661 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 122 161 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
872 500 BGN
В т.ч. Национално финансиране 214 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 175 528 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 21 558 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 971 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Разработени 4 тръжни досиета - проведени процедури
Индикатор 2 По Д2 - Създадена нормативна основа за използване на електронния документ и електронния подпис в съдебната система
Индикатор 3 По Д3 - Формулирани предложения за промени в нормативната уредба от сформирана група от 5 магистрати
Индикатор 4 По Д4 - Обновени системи в 4 (четири) основни направления
Индикатор 5 По Д5 - Създаден централен уеб базиран интрфейс - проведени тестове за инпортиране на данните във всяка система
Индикатор 6 По Д6 - Внедрени обновени системи за управление на съдебните дела Проведени тестове за внедравяне в реална среда Пълни обновени наръчници на администраторите Пълни обновени наръчници на потребителите Пълни технически описания на системите
Индикатор 7 По Д6- Минимум 146 обучени администратори
Индикатор 8 По Д7 - Обучени съдебни деловодители и съдии за работа със системите
Индикатор 9 По Д8 - Създаден специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица
Индикатор 10 По Д9 - Внедрен специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица
Индикатор 11 По Д10- 560 обучени служители
Индикатор 12 По Д11 - Проведени 3 пресконференции Проведени 2 кръгли маси Публикации и материали в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз