Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/013-01
Наименование: Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в с.Кос и с.Летовник, община Момчилград
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в Община Момчилград, чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси в с.Кос и с.Летовник
Дейности: 1 (Управление на проекта)
2 (Консултации по управление и подготовка на процедури по ЗОП)
3 (Дейности по осигуряване на публичност и информираност)
4 (Извършване на СМР – укрепителни работи)
5 (Авторски и строителен надзор. Инвеститорски контрол)
6 (Одит на проекта)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бизнес Консулт" ЕООД
АЛИС - ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ
"НАР" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 825 223 BGN
Общ бюджет: 654 833 BGN
БФП: 654 833 BGN
Общо изплатени средства: 654 833 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 654 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 284 681 BGN
2011 370 152 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
654 833 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 556 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 241 979 BGN
2011 314 629 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
556 608 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 702 BGN
2011 55 523 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 225 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: Почва на Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Индикатор: Нарастване Броя на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Индикатор: Нов: Откриване на работни места, постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз