Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/010
Наименование: Укрепване на свлачище с. Плетена - община Сатовча
Бенефициент: Община Сатовча
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сатовча
Описание
Описание на проекта: Проектът има за обща цел изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси и укрепване на съществуващо свлачище в с. Плетена, чрез което да ограничи и предотврати рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на „малката” община Сатовча.
Дейности: дейност 1 Подготовка за изпълнение на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Строително-монтажни работи (СМР)
дейност 4 Извършване на строителен надзор от фирма изпълнител
дейност 5 Извършване на авторски надзор
дейност 6 Одит на проекта
дейност 7 Изготвяне на документацията по проекта
дейност 8 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 524 322 BGN
Общ бюджет: 217 093 BGN
БФП: 217 093 BGN
Общо изплатени средства: 217 093 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 217 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 217 093 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
217 093 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 184 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 184 529 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
184 529 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 564 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 564 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: Определяне Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Индикатор: Откриване Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Индикатор: Разкриване на работни места, постоянни и временни
Индикатор 4 индикатор: Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 5 индикатор; Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз