Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.3.02-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: С КРИНИНГ, П РОФИЛАКТИКА И Р ЕАЛНА И НФОРМИРАНОСТ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ!
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението, поддържане на здрава работна сила и оптимизиране на здравните и социалните разходи чрез увеличаване на относителния дял на откритите и насочени за лечение в предклиничен и ранен стадий на заболелите от рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и колоректален карцином при двата пола и повишаване на информираността на населението относно превенцията и лечението на тези социално значими за
Дейности: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за извършване на одит за целите на проекта Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител, сключване на договор с избрания участник. Обществената поръчка ще бъде проведена при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ. В подготовката на техническото задание, предвид специфичността му, ще се ползва експертна помощ.
Оформление, печат, разпространение и прилагане на ръководство за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания и на пакет документи, регламентиращи организацията на работа на цялостната кампания Оформление и печат на ръководството за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания (тираж – 5 000) и на пакета документи, регламентиращи организацията на работа на цялостната кампания. Разпространение на ръководството за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания и на пакета документи, регламентиращи организацията на работа на цялостната кампания. Дейността се извършва в резултат на успешна реализация на подготовка за Дейност 5.
Създаване и поддържане на информационно-технологична система за рак на млечната жлеза и маточната шийка при жените и колоректален карцином при двата пола Създаване и функциониране на скринингови центрове, гарантиращи покритие на територията на цяла За целите на организацията на скрининга ще бъдат обособени 1 Национален скринингов център (7 души) и 13 регионални скринингови центрове (с по 4-ма души персонал във всеки), базирани в 13-те диспансери за онкологични заболявания. Националният скринингов център ще осъществява методично ръководство и контрол върху дейността на регионалните скринингови центрове.Едно от условията за създаването на работеща система за популационен скрининг е изграждането на структура за регистрация на преинвазивните заболявания, каквато ще бъде Националния скринингов регистър. Като част от Националния скринингов регистър ще бъде разработена система за известяване (писма, с последваща възможност при наличие на информация – SMS и e-mail) на лица от целевите групи, която ще има за цел да генерира покани до представители на целевите групи за провеждане на скринингов преглед, да проследява явяването на поканените, както и да дава възможност за отразяване на резултатите от скрининговите прегледи. Националният скринингов център и 13 регионални скринингови центрове ще бъдат свързани помежду си посредством криптирани тунели през публичната мрежа Интернет. Дейността по създаване на информационно-технологичната система (с всички негови елементи) се извършва в резултат на успешна реализация на подготовката за Дейност 6.
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за оформление и печат на ръководство за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания и на пакет документи, регламентиращи организацията на работа Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител, сключване на договор с избрания участник. Обществената поръчка ще бъде проведена при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ. В подготовката на техническото задание, предвид специфичността му, ще се ползва експертна помощ.
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за създаване и внедряване на система за известяване обслужваща процесите за скрининг на онкологичните заболявания и подготовка и провеждане на процедура за избор на изп Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнители, сключване на договори с избраните участници за създаване и внедряване на система за известяване обслужваща процесите за скрининг на рак на млечната жлеза, рак на шийката на матката при жените и колоректален карцином при двата пола към скрининговия регистър и Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнители, сключване на договори с избраните участници за провеждане на скринингови изследвания в 28 района на страната за изпълнение на скринингови прегледи на най-малко: - 200 000 жени от целевите групи за рак на млечната жлеза до края на изпълнение на проекта; - 50 000 жени от целевите групи за рак на маточната шийка до края на изпълнение на проекта; - 50 000 лица от двата пола за колоректален карцином до края на изпълнение на проекта. В подготовката на техническото техническо задание за избор на изпълнители на скринингови изследвания, предвид специфичността на заданието, ще се ползва експертна помощ. Обществените поръчки ще бъдат проведени при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ. В подготовката на техническото техническо задание за разработване на система за известяване, обслужваща процесите за скрининг, предвид специфичността на заданието, е наложително ползването на експертна помощ. Системата за известяване (писма, с последваща възможност при наличие на информация – SMS и e-mail) на лица от целевите групи има за цел да генерира покани до представители на целевите групи за провеждане на скринингов преглед, да проследява явяването на поканените, да генерира повторни покани и поради това са обособени следните лотове в поръчката: Лот 1 – печат, сгъване и поставяне в плик на писма за провеждане на скрининг на онкологични заболявания Лот 2 – Изпращане и доставка на писма до потребителите от целевите групи Лот 3 - Изпращане на SMS до потребителите от целевите групи
Извършване на одит за целите на проекта Извършване на проверка при всяко искане за плащане дали декларираните от Конкретния бенефициент разходи са действително направени, точни и допустими в съответствие с Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Дейността се извършва в резултат на успешна реализация на Подготовка за Дейност 2.
Цялостно управление и администриране на проекта МЗ ще изпълнява проекта с надлежна грижа, ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в областта на скрининга на онкологичните заболявания. Бенефициентът ще мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на проекта. За нуждите на проекта ще бъде сформиран екип, като всички експерти, включени в него, ще притежават необходимия опит за организация, управление и изпълнение на проекти, ще се отличават с инициативност и умение за работа в екип. Всеки член на екипа ще бъде предварително запознат със своите отговорности и задължения по проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от ръководител на проекта, координатор на проекта, правен експерт, експерт по медицински дейности, финансист и асистент. Дейности, свързани с управлението и администрирането на проекта, ще се възлагат и на външни експерти при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки, съобразно конкретните нужди на отделните етапи от изпълнението на проекта. Това са дейности на външни експерти, които ще реализират пряко наблюдение и контрол на дейностите и ще са в непрекъсната връзка с националния екип по проекта. С цел по-ефективно прилагане на дейностите ще се създаде консултативен експертен съвет, който ще разглежда дейностите по проекта и обсъжда резултатите на периодични ежемесечни работни срещи с екипа на проекта. Екипът за управление на проекта, както и когато е необходимо консултативния експертен съвет, ще поддържат непрекъснато добри комуникации, както с 28-те регионални представители по райони, така и с 13-те районни скринингови центрове по време на целия проект. Освен това, те ще упражняват директен контрол върху всички възложени дейности по проекта. Екипът за управление на проекта ще бъде подпомогнат за добрата реализация на дейността си чрез снабдяване с необходимата компютърна и офис техника. В самото начало на проекта ще се проведе встъпителната среща на членовете на екипа по проекта с цел да се обсъдят и изяснят редица важни въпроси, от които зависи успешното изпълнение на конкретните дейности по проекта. Ще бъдат изготвени и подписани договори с членовете на екипа, в които ще бъдат определени конкретните им отговорности. В съответствие с т. 2 от общите и административни разпоредби при изпълнение на договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през последния месец от изпълнение но проекта МЗ ще пристъпи към изготвяне на заключителен финансов и технически доклад за изпълнение на проекта, който следва да се предостави до 2 месеца след изтичане на срока за изпълнение на дейностите.
Създаване на ръководство за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания и на пакет документи, регламентиращи организацията на работа на цялостната кампания Създаване на ръководство за добра клинична практика за скрининг на онкологичните заболявания – рак на млечната жлеза и маточната шийка при жените и колоректален карцином при двата и адаптация на насоките на ЕК и за трите локализации. Изпълнители: шест експерти*. Разработване на правилници и алгоритми за работа, регламентиращи организацията на работа на цялостната кампания. Ръководството за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания и разработеният пакет документи ще се ползват активно в процеса на реализация на скрининговите прегледи на територията на цялата страна и така ще допринесат за създаването на възможности за усъвършенстване и устойчиво развитие в бъдеще на дейности за ранно откриване на онкологични заболявания. * Изборът на шестте водещи експерта ще се проведе съгласно, но не единствено при следните изисквания: да са физически лица, да имат високи познания и квалификация в областта на общественото здравеопазване; утвърден опит в работа по онкология в един или повече от тематичните сектори.
Събиране на информация за доброто организиране на скрининговата кампания Изготвяне на следните анализи и проучвания, пряко произтичащи от целите на проектното предложение и свързани с него: 1. Анализ на сегашното състояние на извършването на скринингови прегледи в България и препоръки, насочени към изменение на действащото законодателство в областта на онкологичния скрининг. (Продължителност: 2 месеца, от 1-ви до 2-ри месец, изпълнители: 4 експерта) 2. Анализ на опита на страните, въвели скрининг през 70-те години на ХХ век и описание на добрите практики. (Продължителност: 3 месеца, от 1-ви до 3-ти месец изпълнители: 2 експерта) 3. Създаване на критерии за контрол и оценка на скрининга според изискванията на ЕК и на Съвета на Европа, с цел включване на България в проект Европейска мрежа за информация за рака (EUNICE) на ЕС. (Продължителност: 2 месеца, от 3-ти до 4-ти месец - след подготовка на анализа на сегашното състояние и препоръките, насочени към изменение на действащото законодателство в областта на здравеопазването. Изпълнители: 4 експерта) Информацията от изготвените в рамките на проектното предложение анализи и проучвания допринесе несъмнено за добрия старт на скрининговата кампания.
Известяване и провеждане на скринингови изследвания за рак на млечната жлеза и маточната шийка при жените и колоректален карцином при двата пола сред лица от целевите групи С най-голям относителен дял от заболелите от онкологични заболявания са лицата с злокачествени новообразувания на млечната жлеза, маточната шийка и дебелото черво. Тези заболявания са с най-големи икономически вложения и загуби. Един от основните и с вече доказана ефективност подход е този за по-ранно откриване на заболелите. Добре организирана кампания за провеждане на онкологичен скрининг може съществено да намали смъртността от редица злокачествени заболявания, а също така и заболяемостта от инвазивни форми на рака. По време на проекта ще бъдат реализирани кампании за ранна диагностика на онкологични заболявания, включително в отдалечени райони и места с преобладаващо население от социално изключени групи и общности. За целта ще бъдат сключени договори за изпълнение на дейността с диспансерите за онкологични заболявания и други доставчици на здравни услуги на територията на цялата страна, които нямат договорни отношения за същата дейност с друга институция. Скрининговите прегледи ще бъдат провеждани от екипи от специалисти, включително в отдалечени и трудно-достъпни райони с мобилни диагностични кабинети.
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за провеждане на информационни кампании. Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител/и, сключване на договор/и с избрания участник/участници. В подготовката на техническите задания, предвид специфичността им, ще се ползва експертна помощ. Бенефициентът ще сключи договор/и за дизайн на информационните материали за кампаниите и производството им, както и за самата реализация на кампаниите и разпространението на информационните материали. Бенефициентът ще сключи договор за доставка на два високопроходими автомобила, необходими за реализацията на информационните кампании в отдалечени и трудно-достъпни места. Обществените поръчки ще бъдат проведени при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ.
Провеждане на информационни кампании Провеждане на 6 обществени информационни и превенционни кампании (вкл. дизайн, производство и разпространение на информационни материали, дейности за разпространение на здравни знания със специализиран подход към лица в неравностойно положение, хора с увреждания, лица от различни етнически общности и хора, живеещи в отдалечени райони, здравно неосигурени лица, дейности за разпространение на резултатите от проекта). Изработване на аудио и аудиовизуални материали (аудио и видео клипове, банери): - Видео-клип: 3 видео клипове. Продължителност на един видео клип: 30 секунди и 1 минута. - Аудио-клип: 3 аудио клипове. Продължителност на един аудио клип: 30 секунди и 1 минута. - Банери: 3 банера. Изработване и отпечатване на печатни материали: плакати, брошури, листовки, флаери, папки, листове, големи транспаранти, както и тениски, шапки, чадъри и др. промоционални материали. При изработването на гореописаните материали ще се ползва снимков материал от предварително изработените аудиовизуални материали. За да бъдат достъпни за представителите на целевите групи по проекта, е необходимо информационните материали да отговарят на следните задължителни условия: - жестомимичен превод; - брайлово писмо; - обособени отделни раздели, ориентирани към хора с увреждания, съобразени с тематиката на филмите; - обособени отделни раздели, ориентирани към хора от отдалечени райони и уязвими групи население. При всички кампании в рамките на проекта ще се използват традиционните комуникационни канали и нови такива с доказана ефективност, с оглед постигането на гаранция, че посланията на предвидените информационни кампании ще достигнат до максимален брой представители на определените целеви групи. Посланията ще се разпространяват чрез телевизионни канали, радио станции, интернет, ежедневници, седмичници, списания, външна реклама, информационни брошури, листовки, флаери и др. За нуждите на проекта ще бъдат осигурени два високопроходими автомобила, снабдени с високоговорителна техника. Те ще допринесат за реализацията на информационни кампании в отдалечени и трудно-достъпни места съответно в Северна и Южна България. Освен това ще бъдат използвани и други начини за разпространение на информация – семинари, национални срещи с водещи специалисти. При изпълнението на информационните кампании ще се осъществяват съвместни дейности с държавните институции (Министерство на здравеопазването, вкл. 28-те Районни инспекции по опазване и контрол на общественото здраве) и неправителствени организации. Дейността по провеждане на информационните кампании се извършва в резултат на успешна реализация на подготовката за Дейност 7.
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за създаване на информационно-технологична система, обслужваща процесите за скрининг на рак на млечната жлеза, рак на шийката на матката при жените и колоректален карци Информационно-технологичната система съдържа комплекс от следните елементи - скринингов регистър, интеграция към национален здравен портал, интеграция към национален раков регистър, интеграция към информационна система на Националната здравно-осигурителна каса, интеграция към система за печатане на писма, интеграция към SMS-център за връзка към трите мобилни оператора, закупуване и инсталация на специализиран компютърен и комуникационен хардуер. Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнители, сключване на договор с избраните участници. Обществената поръчка ще бъде проведена при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ. В подготовката на техническите задания за разработване на необходимите за системата хардуер и софтуер, предвид специфичността на заданията, е наложително ползването на експертна помощ. Обособените лотове в поръчката са следните: Лот 1 – Доставка, инсталация и гаранционно поддържане на изчислителна техника Лот 2 – Доставка, инсталация и гаранционно поддържане на комуникационна техника и колокационни услуги Лот 3 – Доставка, инсталация и гаранционно поддържане на дискова система и система за архив Лот 4 – Разработка и внедряване на специализиран приложен софтуер за информационно-технологичната система
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 558 282 BGN
Общ бюджет: 6 588 718 BGN
БФП: 6 588 718 BGN
Общо изплатени средства: 6 561 048 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 588 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 911 656 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 401 BGN
2014 5 087 718 BGN
2015 - 2 537 728 BGN
6 561 048 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 600 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 324 908 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 491 BGN
2014 4 324 560 BGN
2015 - 2 157 069 BGN
5 576 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 988 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 586 748 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 910 BGN
2014 763 158 BGN
2015 - 380 659 BGN
984 157 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 2 Брой кампании за ранна диагностика на социалнозначими заболявания, включително в отдалечени райони и места с преобладаващо население от социално изключени групи и общности
Индикатор 3 Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 4 Брой проведени профилактични прегледи
Индикатор 5 Бр.видеоклипове за повишаване на познанията на населението за идентифициране на рисковите фактори за поява на рак на млечната жлеза и маточната шийка при жените и колоректален карцином при двата пола
Индикатор 6 Бр.аудиоклипове за повишаване на познанията на населението за идентифициране на рисковите фактори за поява на рак на млечната жлеза и маточната шийка при жените и колоректален карцином при двата пола
Индикатор 7 Бр. банери за повишаване на познанията на населението за идентифициране на рисковите фактори за поява на рак на млечната жлеза и маточната шийка при жените и колоректален карцином при двата пола


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз