Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0036-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/036-01
Наименование: Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 27.03.2015
Начална дата: 27.05.2015
Дата на приключване: 27.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Създаване на възможности за подобряване качеството на живот, социалната и културната среда и изграждане на предпоставки за по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.
Дейности: Дейност 2 „Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители и сключване на договори“ Описание и обосновка на дейността: Дейността се отнася до подготовката на основната база данни от служители на Общинска администрация и възлагането на изготвяне на тръжната документация на външен изпълнител.
Дейност 11 „Изготвяне на работен проект "Реставрация и ремонт на Културен дом "Химик", включително прилежащи площи“ Проектната разработка по тази дейност ще обхване съществуващата сграда на Културен дом „Химик“.
Дейност 1 „Сформиране на екип на проекта. Управление и отчитане на проекта.“ Описание и обосновка на дейността: Дейността предвижда цялостно управление на проекта, отчетност, мониторинг, финансово, техническо и административно управление.
Дейност 7 „Изготвяне на работен инвестиционен проект "Рехабилитация и облагородяване на парк "Н.Й.Вапцаров", включително осигуряване на достъп за хора с увреждания“ Дейността и мероприятията, които следва да бъдат извършени по нея, целят трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на зоната на интервенция.
Дейност 12 „Изготвяне на работен проект "Ремонт, реконструкция и обновление на сграда общинска собственост на бул."Г.С.Раковски" №18 за адаптиране в "Общински иновационен център за обучения и технологии“ Предмет на настоящата дейност е проектиране на сграда за търговия, администрация и обществено хранене, проектирана между 1970 и 1980 г. като „ТЪРГОВСКИ ДОМ”, гр. Димитровград.
Дейност 10 „Изготвяне на работен проект "Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и междублокови пространства в централна градска част (Бул."България")“ Проектната разработка включва в територията си централната пешеходната зона на гр. Димитровград, обхващаща пространството между основните булеварди бул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Д. Благоев“.
Дейност 5 „ Изготвяне на технически паспорти“ Предмет на настоящата дейност е съставяне на технически паспорти и извършване на конструктивно обследване в съответствие с Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите и чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ.
Дейност 9 „ Изготвяне на работен проект "Основно обноявване на Общински драматичен театър "Апостол Карамитев" С изпълнението на мероприятията по реализацията на тази дейност се цели основно обновяване на на драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград.
Дейност 6 „Изготвяне на работен проект за "Преустройство и реконструкция на сграда, общинска собственост (бивша АТЗ болница), включително прилежащи площи в "Център за настаняване от семеен тип за стари хора" и "Център за настаняване от семеен тип за Описание и обосновка на дейността: С изпълнението на мероприятията по реализацията на тази дейност се цели преустройството на съществуваща сграда, намираща се в рамките на въздействие на ИПГВР.
Дейност 13 „ Извършване на одит“ Въз основа на сключения договор за извършване на независим финансов одит за проекта с лицензиран одитор.
Дейност 4 „Изготвяне на Обследвания за енергийна ефективност “ 1. Предмет на настоящата дейност е извършване на енергийно обследване в съответствие с Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на съществуващи обекти/сгради.
Дейност 8 „ Изготвяне на работен проект " Реконструкция и преустройство на сграда - общинска собственост на бивш Междуучилищен център в "Къща на изкуствата", включително прилежащи площи и осигуряване на достъпност" Описание и обосновка на дейността: Целта на тази дейност е да се ИП за сграда, общинска собственост, заедно с прилежащото й дворно пространство, която е била по досегашното си предназначение МУЦ, като същото бъде променено и тя да се реконструира в „Къща на изкуствата”.
Дейност 13 „Осигуряване на информация и публичност“ Описание и обосновка на дейността: Тази дейност е свързана с изискванията и правилата на Европейския съюз за информация и публичност на всеки проект.
Дейност 3 „Обществено обсъждане на избор на идея за най-доброто обемно-пространствено решение“ Описание и обосновка на дейността: Дейността се отнася до организиране на обществено обсъждане със заинтересовани страни и граждани за избор на най-доброто обемно-пространствено решение преди разработване на инвестиционните проекти.
Дейност 14 „ Извършване на одит“ Описание и обосновка на дейността: Въз основа на сключения договор за извършване на независим финансов одит за проекта с лицензиран одитор, последният ще бъде подробно запознат с Договора за безвъзмездна финансова помощ, приложенията към него и всички изисквания на Договарящия орган, с прилаганата при изпълнението на приложенията към него, както и всички изисквания относно попълването на първичните счетоводни документи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 900 BGN
Общ бюджет: 509 417 BGN
БФП: 509 417 BGN
Общо изплатени средства: 353 205 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 509 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 353 205 BGN
353 205 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 433 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 300 225 BGN
300 225 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 52 981 BGN
52 981 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз