Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0023-C0001
Номер на проект: 14-11-23
Наименование: Функционален анализ на АГКК
Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 01.12.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на АГКК чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури в Агенцията
Дейности: 5. Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
4. Мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалния анализ Дейността ще обхваща анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките; публичност на резултатите от функционалния анализ
2. Разработване на план за управление на промяната Дейността ще има за цел плавното и безпроблемно въвеждане на налагащите се промени, за осигуряване на максимална подкрепа и съдействие от страна на служителите в администрацията в процеса по провеждане на функционалния анализ и последващото изпълнение на препоръките от анализа
3. Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация, извеждане на препоръки и план за подобряване, вследствие резултатите от анализа и провеждане на съпътстващи о В рамките на дейността ще бъде извършен функционален анализ на структурата и функциите на АГКК при спазване насоките на Единната методология за провеждане на функционален анализ на административните структури
1. Организация, управление и контрол на проекта Осигуряване на добри организационни мерки, ефективно управление и превантивен и текущ контрол по изпълнението на всички предвидени дейности по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 037 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 39 807 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 39 807 BGN
39 807 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 33 836 BGN
33 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 5 971 BGN
5 971 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) Д1 Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 4 (Д) Д1 Сключен договор с външен консултант
Индикатор 5 (Д) Д1 Подготвени и проведени тръжни процедури
Индикатор 6 (Д) Д1 Проведени срещи на екипа по проекта
Индикатор 7 (Д) Д2 Разработен план за управление на промяната
Индикатор 8 (Д) Д2 Проведена информационна кампания
Индикатор 9 (Д) Д3 Извършен функционален анализ на АГКК
Индикатор 10 (Д) Д3 Разработено предложение за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на АГКК (ако е необходимо)
Индикатор 11 (Д) Д3 Оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността в АГКК (ако е обусловено от функционалния анализ)
Индикатор 12 (Д) Д3 Разработени и/или усъвършенствани методологии, вътрешни правила и процедури (ако е обусловено от функционалния анализ)
Индикатор 13 (Д) Д3 Разработени и въведени стратегии за организационно развитие, модели за управление на промените (ако е обусловено от функционалния анализ)
Индикатор 14 (Д) Д3 Проведено обучение за служителите от АГКК
Индикатор 15 (Д) Д3 Обучени служители
Индикатор 16 (Д) Д4 Разработен план за действие с отговорни лица и срокове
Индикатор 17 (Д) Д4 Изготвен доклад за статуса на изпълнение на Плана за действие в рамките на проекта
Индикатор 18 (Д) Д4 Публикуван доклад на интернет страницата
Индикатор 19 (Д) Д5 Разработена бланка за проекта с всички задължителни реквизити за информация и публичност
Индикатор 20 (Д) Д5 Проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) Д5 Публикации в медии
Индикатор 22 (Д) Д5 Публикувана информация за проекта в интернет страницата на АГКК
Индикатор 23 (Д) Д5 Постигната информираност на целевите групи по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз