Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0101-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/035-01
Наименование: Зелена енергия: Усвояване на добри практики в привличането на инвеститори и изграждането на партньорства за ефективно използване на възобновяеми енергийни източници в общините Брезово и Марица”
Бенефициент: Община Брезово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Брезово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да развие партньорство за сътрудничество и трансфер на ноу-хау и най-добри практики при привличането на инвеститори в областта на възобновяеминте енергийни източници от партньора Провинция Бергамо, Италия към общините Брезово и Марица чрез междурегионално сътрудничество в рамките на ЕС.
Дейности: Дейност 1.1. Начало на проекта
Дейност 1.2. Техническо и финансово управление и съгласуване между партньорите
Дейност 2.1. Проучване на нормативната база, определяща условията за създаване на производствени комплекси от ВЕИ в България, и провеждане на секторен анализ
Дейност 2.2. Идентифициране на потенциала от ВЕИ и възможностите за оползотворяването му в общините Брезово и Марица
Дейност 2.3. Национален доклад върху условията и общото състояние в използването на ВЕИ в Италия
Дейност 2.4. Кабинентно проучване на най-добри практики в експлоатацията на ВЕИ в Италия
Дейност 2.5. Изготвяне на план, методика и въпросници за теренното бенчмаркингово проучване в Италия
Дейност 2.6. Теренно проучване в Италия и заключителен етап на бенчмаркинговото проучване
Дейност 3.1. Изготвяне на пакет от мерки за насърчаване на инвестициите в експлоатиране на ВЕИ
Дейност 3.2. Изготвяне на съдържанието и отпечатване на брошура с добри практики в привличането на инвеститори и изграждането на партньорство в производството от ВЕИ в Италия
Дейност 3.3. Изработване на типови бизнес планове за изграждане на производствени комплекси от различни ВЕИ
Дейност 3.4. Изработване на типови идейни инвестиционни проекти за изграждане на производствени комплекси от различни ВЕИ
Дейност 4.1. Изготвяне и отпечатване на информационна брошура на български и английски език за възможностите за инвестиране в района на общини Брезово и Марица в производство от ВЕИ
Дейност 4.2 Идентифициране на потенциални инвеститори и осъществяване на контакт с тях
Дейност 4.3. Организиране и провеждане на семинар за възможностите и ограниченията за инвестиране в района на общини Брезово и Марица в производство от ВЕИ
Дейност 4.4. Организиране на едноседмични консултации от експерти от страната партньор Италия по проблемите на производството от ВЕИ
Дейност 4.5. Организиране на учебно посещение на потенциални инвеститори и хора от местната власт в Брезово и Марица в Италия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 267 370 BGN
Общ бюджет: 261 734 BGN
БФП: 261 734 BGN
Общо изплатени средства: 261 734 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 261 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 178 311 BGN
2011 83 423 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
261 734 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 151 564 BGN
2011 70 910 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
222 474 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 747 BGN
2011 12 513 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 260 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 проекти за междурегионално сътрудничество Брезово
Индикатор 2 участници в междурегионални събития Брезово
Индикатор 3 междурегионални събития, организирани за обмяна на опит Брезово


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз