Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0008-C0001
Номер на проект: 14-22-9
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на служителите на Министерство на инвестиционното проектиране
Бенефициент: Министерство на инвестиционното проектиране
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 30.10.2014
Дата на приключване: 30.10.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионализма и ефективността на служителите на Министерство на инвестиционното проектиране чрез провеждане на надграждащи обучения за повишаване на техните умения и компетенции
Дейности: Дейност 1. Дейности по организация и управление на проекта Дейността е необходима за качественото и срочно изпълнение и отчитане на проектните дейности. Пряко ще допринесе за постигане на заложените цели. Със заповед на министъра на инвестиционното проектиране ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен и за мониторинга върху изпълнението на проекта и за неговото отчитане. В рамките на дейността ще се извършат дейностите по разработване на документации, съгласно ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта. Разработването на документации ще се възложи на външен изпълнител. Екипът по проекта ще координира изпълнението на всички дейности по проекта, както и ще е отговорен за неговото физическо и финансово отчитане.
Дейност 2. Провеждане на обучения в областта на инвестиционния процес В рамките на тази дейност ще се проведат четири изнесени, двудневни обучения с сферата на инвестиционния процес. Всяко от обученията ще бъде за по 25 човека от дирекции „Благоустройство“, „Устройствено планиране на територията", „Инвестиционно проектиране". Темите на обученията са както следва: 1. Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес. 2. Прилагане на нормативната уредба по устройствено планиране на територията за проекти, финансирани с публични средства, в контекста на правомощията на министъра на инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията. 3. Прилагане на нормативната уредба по одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството за строежи от компетенциите на министъра на инвестиционното проектиране съгласно Закона за устройство на територията. 4. Принципи на транспониране на европейските директиви касаещи цялостния инвестиционен процес в местното законодателство, както и на специфични правила и нормативи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.
Дейност 3. Провеждане на обучение в областта на жилищната политика По тази дейност от проектното предложение ще бъде проведено едно изнесено двудневно обучение за служители на Дирекция „Жилищна политика и среда на обитаване" на тема „Европейски политики и практики в жилищния сектор“.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност В тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. В рамките на дейността ще бъдат проведени 2 пресконференции – една при стартирането на проекта и една при приключването му, ще бъдат изработени следните материали: - Информационни брошури – 500 бр. – пълноцветен печат, формат А4, с двойна сгъвка; - Банер на проекта – 1 бр.; - Папки по проекта – 125 бр. - Химикали по проекта – 125 бр. - Ноутпадове по проекта – 125 бр. Ще бъде публикувана подробна информация за проекта на официалната електронна страница на МИП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 389 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Членове на екипа за управление на проекта
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Избрани външни изпълнители за дейностите по проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Одобрени междинни и финален доклад по проекта
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификата
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Проведено обучение
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Брой пресконференции
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Брой брошури
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой папки
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Брой химикали
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Брой ноутпадове
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Брой банери
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - Публикувана информация на сайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз