Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0040-C0001
Номер на проект: 14-22-43
Наименование: Национален център по обществено здраве и анализи - модерна, компетентна и ефективна държавна администрация
Бенефициент: Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 13.10.2014
Дата на приключване: 13.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Национален център по обществено здраве и анализи - модерна, компетентна и ефективна държавна администрация
Дейности: Дейност 8. Презентационни умения MS PowerPoint (базов курс) (ИТО-5), курс в ИПА за 36 броя служители на НЦОЗА, 3 дни, 18 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение Презентационни умения MS PowerPoint (базов курс) (ИТО-5), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. ■ Участници: 36 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, ИПА ■ Примерно учебно съдържание: • Основни принципи за изграждане на мултимедийна презентация и умение за презентиране. • Създаване на мултимедийна презентация с MS Power Point: слайд и основни елементи в слайда (текстови полета, графики, таблици и диаграми, горещи думи, управляващи бутони, коментари). • Анимиране на отделните елементи в слайда. • Изгледи – структура и съдържание на презентацията. • Отпечатване на презентацията – настройки. • Презентиране пред аудитория. • Комуникационни умения. ■ Сертификат за завършено обучение: 36 броя
Дейност 13. Чуждоезиково обучение „Английски език” – нива А1, А2 и В1 по Европейската езикова рамка, обучение за 110 броя служители на място в НЦОЗА, 300 учебни часа (3 нива по 100 учебни часа). ■ Провеждане на чуждоезиково обучение „Английски език” – нива А1, А2 и В1 по Европейската езикова рамка от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 300 учебни часа (3 нива по 100 учебни часа). ■ Участници: 110 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, НЦОЗА. ■ Примерно учебно съдържание: - Първо ниво (Elementary) – за начинаещи. - Второ ниво (Pre-Intermediate) – за средно напреднали. - Трето ниво (Intermediate) – за напреднали. ■ Сертификат за завършено обучение: 110 броя.
Дейност 5. Електронни таблици с MS Excel (базов курс) (ИТО-2), курс в ИПА за 41 броя служители на НЦОЗА, 3 дни, 18 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение Електронни таблици с MS Excel (базов курс) (ИТО-2), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. ■ Участници: 41 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, ИПА ■ Примерно учебно съдържание: • Създаване на електронни таблици с Microsoft Excel – редактиране и форматиране на електронни таблици. • Tипове данни, серийно попълване на данни, видове адресиране на клетки. • Функции за обработка на данни в таблицата. • Сортиране на данните в таблицата. • Графично представяне на данни от таблицата. • Форматиране на печатната страница и отпечатване. ■ Сертификат за завършено обучение: 41 броя
Дейност 10. Презентационни умения MS PowerPoint (надграждащ курс) (ЗА-9), курс в ИПА за 32 броя служители на НЦОЗА, 2 дни, 16 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение Презентационни умения MS PowerPoint (надграждащ курс) (ЗА-9), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. ■ Участници: 32 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, ИПА ■ Примерно учебно съдържание: • Принципи за разработване на добра презентация. • Ефективни техники за презентиране и овладяване на аудиторията. • Език на тялото. • Практически упражнения с видеокамера. ■ Сертификат за завършено обучение: 32 броя
Дейност 20. Обучение „Ефективна координация и партньорство при провеждане на аналитичната лабораторна дейност, свързана със здравния контрол и проблемите на общественото здраве”, изнесено специализирано обучение за 12 броя служители, 3 дни, 24 учебни ■ Провеждане на специализирано обучение „Ефективна координация и партньорство при провеждане на аналитичната лабораторна дейност, свързана със здравния контрол и проблемите на общественото здраве” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 12 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: изнесено специализирано обучение /до 350 км. от град София, в хотел минимум три звезди/. ■ Примерно учебно съдържание: - Замърсители на околната среда и бита. Предизвикателства пред аналитичната лабораторна дейност, свързани с контрола им. Практически примери за добра лабораторна практика и ефективна координация. - Принципни положения при апробиране на аналитични методи за определяне на състав на храни и води. Координация и партньорство с цел осигуряване и контрол на качеството. - Стратегия, методи и уреди за вземане на проби, измерване на прахова експозиция и анализ на токсични химични вещества във въздуха. Перспективи за развитие и ефективно партньорство. - Новости в инструменталните методи за провеждане на аналитична лабораторна дейност, свързана със здравния контрол. Предимства и недостатъци на използваната от нас хроматографска и атомно-абсорбционна техника. Дейности за укрепване на аналитичния лабораторен капацитет. Метрологично осигуряване на качеството на химичните измервания. ■ Сертификат за завършено обучение: 12 броя.
Дейност 11. Обучение „Фактори на риска, водещи до възникване на хронични незаразни болести и промоция на здравето”, специализирано обучение за 15 броя служители на място в НЦОЗА, 4 дни, 32 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение „Фактори на риска, водещи до възникване на хронични незаразни болести и промоция на здравето” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 4 дни, 32 учебни часа. ■ Участници: 15 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, НЦОЗА. ■ Примерно учебно съдържание: - Международни здравни политики в областта на хроничните незаразни болести. - Фактори на риска за възникване на хронични незаразни болести и възможностите за тяхното ограничаване. - Детско здраве. - Епидемиологичните методи и приложението им в профилактиката на хроничните незаразни болести. ■ Сертификат за завършено обучение: 15 броя.
Дейност 18. Обучение „Актуални проблеми на храненето и хранителната епидемиология. Законодателство, свързано с храните и храненето”, изнесено специализирано обучение за 10 броя служители, 3 дни, 24 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение „Актуални проблеми на храненето и хранителната епидемиология. Законодателство, свързано с храните и храненето” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 10 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: изнесено специализирано обучение /до 350 км. от град София, в хотел минимум три звезди/. ■ Примерно учебно съдържание: - Актуални проблеми на храненето. Храни, хранене и здраве. Социално значими здравни проблеми и заболявания, свързани с храненето. - Актуални проблеми на хранителната епидемиология. Видове проучвания в хранителната епидемиология. Съвременни методи за проучване и критерии за оценка на хранителния прием и хранителния статус на индивидуално и популационно ниво. - Законодателство свързано с храните и храненето и тяхното практическо приложение. Дейност на международните организации в областта на храните и храненето. ■ Сертификат за завършено обучение: 10 броя.
Дейност 14. Обучение „Повишаване на квалификацията в областта на съвременните подходи за определяне на здравния риск”, специализирано обучение за 10 броя служители на място в НЦОЗА, 3 дни, 24 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение „Повишаване на квалификацията в областта на съвременните подходи за определяне на здравния риск” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 10 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, НЦОЗА. ■ Примерно учебно съдържание: - Подходи в анализа на риска от химикали. Елементи на анализа на риска – оценка, управление и комуникация на риска, основни понятия, класифициране и подходи за намаляване на риска, съвременна нормативна база в ЕС. - Определяне и контрол на здравния риск при работа. Подходи съобразно стратегията на ЕС за осигуряване на здраве и безопасност при работа и Глобалния план на СЗО «Здраве за работещите». Мерки за пълно покритие на работещите с трудово медицинско обслужване и модел, включващ психо-социалните и индивидуални фактори, свързани със здравното състояние на работещите. - Анализ на здравния риск при експозиция от околната среда. Подходи и специфика на оценката на риска при въздействие от различни компоненти на средата. ■ Сертификат за завършено обучение: 10 броя.
Дейност 2. Подготовка на тръжни документации за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури за избор на изпълнители. ■ Подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители при спазване изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и указанията на Договарящия орган.
Дейност 17. Обучение „Практическо приложение на стратегическия пакет SPSS в хранителната епидемиология”, изнесено специализирано обучение за 7 броя служители, 3 дни, 24 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение „Практическо приложение на стратегическия пакет SPSS в хранителната епидемиология” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 7 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: изнесено специализирано обучение /до 350 км. от град София, в хотел минимум три звезди/. ■ Примерно учебно съдържание: - Съвместимост на данните от хранителната програма и програмата WHOAnthro с SPSS. Логически оглед и чистене на данните. Обединяване на данните от антропометричната категоризация с анкетните данни за хранителния прием в един SPSS файл. Трансформации с данни – агрегиране, рекодиране и изчисляване на нови променливи, специфични за хранителната епидемиология. - Случайни величини и вероятностни разпределения. Същност на статистическите оценки, свойства. Скалиране и измерване на променливи за оценка на храненето. Решаване на типични задачи при анализа на данните от изследвания на храненето и антропометричния статус. - Двумерни честотни разпределения – кростаблици. Изследване на зависимости – Хи квадрат–анализ. Статистически методи за проверка на хипотези. t-критерий. Приложения в хранителаната епидемиология. - Регресионен и корелационен анализ. Изследване на връзки и влияния на факторите, видове връзки. Методи за изследване на връзките, представени с променливи на слабите скали (номинални и ординални) - примери от хранителната епидемиология. Избиране и прилагане на подходящи статистически методи за анализ на данните от проведени проучвания на затлъстяване при ученици. Интерпретиране на резултатите от статистическите анализи. ■ Сертификат за завършено обучение: 7 броя.
Дейност 12. Обучение „Рисков мениджмънт”, специализирано обучение за 15 броя служители на място в НЦОЗА, 4 дни, 32 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение „Рисков мениджмънт” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 4 дни, 32 учебни часа. ■ Участници: 15 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, НЦОЗА. ■ Примерно учебно съдържание: - Здравеопазването през призмата на риска. - Европейски и национални политики по рисков мениджмънт. - Безопасност на пациентите. - Управление на риска в болниците. - Предизвикателства пред риск мениджмънта в здравеопазването. ■ Сертификат за завършено обучение: 15 броя.
Дейност 3. Прилагане на правото на ЕС в България (за неюристи) (ЕРФ-2), курс в ИПА за 12 броя служители на НЦОЗА, 2 дни, 16 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение Прилагане на правото на ЕС в България (за неюристи) (ЕРФ-2), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. ■ Участници: 12 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, ИПА ■ Примерно учебно съдържание: • Същност и особености на правната система на ЕС. • Източници на правото на ЕС: - първични източници; - източници на производното право на ЕС – как оперативно да работим с европейските актове; - ролята на съдебната практика като правен източник в правната система на ЕС. • Нормотворчески процес в ЕС: основни процедури. • Основни принципи на прилагане на правото на ЕС в България /държавите членки/ – непосредствена приложимост, примат (върховенство) и директен ефект. • Практика на взаимодействие и връзка между европейското и българското законодателство в работата на българската администрация. • Задължения на националните органи по прилагане правото на ЕС. Последици от неправилното прилагане на правото на ЕС. Отговорност на държавите членки за вреди от нарушаване правото на ЕС. • Обща дискусия за административния и правен капацитет по приемане и прилагане на правото на ЕС в България. ■ Сертификат за завършено обучение: 12 броя
Дейност 24. Дейности за информация и публичност. Поддейност 24.1. Изготвяне на информационна табела – 1 брой. Поддейност 24.2. Информационни публикации в печатни медии – 8 броя. Поддейност 24.3. Изготвяне на информационни банери – 2 броя. Поддейн С тази дейност НЦОЗА цели създаване на достатъчно на брой ефективни и различни по вид средства за осигуряване на информация и публичност по проекта. Дейността предвижда изготвяне от подизпълнител на информационна табела – 1 брой, информационни публикации в печатни медии за напредъка на проекта – 8 броя, информационни банери – 2 броя и информационна брошура с постигнатите резултати от проекта – 1 000 броя.
Дейност 23. Обучение „Приложение на биостатистически методи при проучвания в областта на общественото здраве”, изнесено специализирано обучение за 15 броя служители, 3 дни, 24 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение „Приложение на биостатистически методи при проучвания в областта на общественото здраве” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 15 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: изнесено специализирано обучение /до 350 км. от град София, в хотел минимум три звезди/. ■ Примерно учебно съдържание: - Въведение – основни понятия; скали на измерване, данни, променливи, популация и извадка. - Описателна статистика в зависимост от вида на данните. Обобщаващи статистически характеристики. Описание и подходящо графично изобразяване на качествени променливи. Описание и подходящо графично изобразяване на количествени променливи. - Методи за оценка – стандартна грешка и доверителни интервали - Проверка на хипотези. Вероятности и статистика. - Сравняване на групи – статистически критерии. - Зависимости – корелация и регресия. Проста линейна регресия. Бинарна логистична регресия. - Клъстерен анализ. Въведение във факторния анализ. - Основи на епидемиологичната статистика. Видове проучвания. Относителен риск и отношение на шансовете. Диагностични тестове. ■ Сертификат за завършено обучение: 15 броя.
Дейност 6. Електронни таблици с MS Excel (надграждащ курс) (ИТО-3), курс в ИПА за 37 броя служители на НЦОЗА, 4 дни, 24 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение Електронни таблици с MS Excel (надграждащ курс) (ИТО-3), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 4 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 37 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, ИПА ■ Примерно учебно съдържание: • Управление на работни листове. • Усъвършенстване на техниката за писане на формули. • Потребителски формати и условно форматиране. • Защита на клетки и работни листове. • Групиране и консолидиране на отчети. • Използване на филтър за анализ на данни. • Всичко за диаграмите в MS Excel. • Вграждане на графични обекти. • Свързване на MS Excel към света. ■ Сертификат за завършено обучение: 37 броя.
Дейност 16. Обучение „Осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите на НЦОЗА”, специализирано обучение за 18 броя служители на място в НЦОЗА, 3 дни, 24 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение „Осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите на НЦОЗА” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 18 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, НЦОЗА. ■ Примерно учебно съдържание: - Основни изисквания към лаборатории за изпитване и калибриране по стандартите на акредитация. - Проследимост на измерванията, валидиране и/или верифициране на методи за измерване, метрологично потвърждаване на средствата за измерване. - Актуални тенденции в развитието на лаборатории, лабораторен мениджмънт и маркетинг. - Гъвкав обхват на акредитация. - Вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и калибриране по стандарта БДС EN ISO 19011. ■ Сертификат за завършено обучение: 18 броя.
Дейност 9. Бази данни MS Access (надграждащ курс) (ЗА-8), курс в ИПА за 20 броя служители на НЦОЗА, 3 дни, 18 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение Бази данни MS Access (надграждащ курс) (ЗА-8), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. ■ Участници: 20 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, ИПА ■ Примерно учебно съдържание: • Планиране и контролиране на бази данни. • Управление на бази данни. • Работа с данните в проекта. • Работа с формуляри. • Основни сведения за макроси. • Заключителни действия. ■ Сертификат за завършено обучение: 20 броя
Дейност 7. Бази данни MS Access (начинаещи) (ИТО-4), курс в ИПА за 17 броя служители на НЦОЗА, 3 дни, 18 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение Бази данни MS Access (начинаещи) (ИТО-4), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. ■ Участници: 17 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, ИПА ■ Примерно учебно съдържание: • Основни принципи за изграждане на релационни бази данни. • Създаване на нова база от данни, включваща основните обекти – таблици, заявки, формуляри, отчети. • Прецизиране типа на полетата. • Дефиниране на връзките и ключовите полета. • Въвеждане на данни с главен и подчинен формуляр. • Извършване на изчисления в заявка. • Връзка на MS Access с другите MS Office приложения. • Създаване на начален екран и задаване на стартови опции към база данни. • Сортиране и филтриране на информация в таблица. ■ Сертификат за завършено обучение: 17 броя
Дейност 1. Организация и управление на проекта. ■ Формиране на ефективен екип за управление на проекта, включващ Ръководител на проекта, Координатор, Експерт „Мониторинг и контрол” и Експерт „Организиране и провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители”. ■ Осигуряване на ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проекта. ■ Успешно изпълнение на всички дейности по проекта и постигане на заложените цели.
Дейност 19. Обучение „Практическо приложение на специализирани изчислителни модули за създаване на рецептури”, изнесено специализирано обучение за 5 броя служители, 3 дни, 24 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение „Практическо приложение на специализирани изчислителни модули за създаване на рецептури” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 5 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: изнесено специализирано обучение /до 350 км. от град София, в хотел минимум три звезди/. ■ Примерно учебно съдържание: - Създаване на нови рецепти чрез редактор за Бази Данни (количество продукти в една стандартна порция; определяне на алтернативите на отделните съставки на рецептата; определяне на основната термична обработка на рецептата и др.) - Редактиране на рецепта от база данни Рецепти - Въвеждане на нови продукти чрез редактор за Бази Данни (химически състав; загуби при топлинна обработка; фактори на промяна на теглата) - Изчисляване на химическия състав на рецептите чрез модул Изчисляване. ■ Сертификат за завършено обучение: 5 броя.
Дейност 4. Как да търсим и намираме полезна информация за европейските регулации и политики (ЕРФ-6), курс в ИПА за 12 броя служители на НЦОЗА, 1 ден, 8 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение Как да търсим и намираме полезна информация за европейските регулации и политики (ЕРФ-6), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа. ■ Участници: 12 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: София, ИПА ■ Примерно учебно съдържание: • Преглед на информационната и комуникационна политика на ЕС. • Европейската институционална система и контактите с европейските институции, структури и звена. • Ключови източници за правните регулации на ЕС: договори на ЕС, законодателни предложения, действащо законодателство и съдебна практика на ЕС. Как оперативно Да работим с тях? • Ключови източници за общностните политики на ЕС в контекста на участието на България в тях. • Достъп и интернет източници до документацията на ЕС: стратегически и работни документи, аналитични документи, доклади и книги на институциите, препоръки, инициативи, прес съобщения и библиография. • Техники и методи за намиране на търсената информация с оглед на служебните задължения на публичната администрация. ■ Сертификат за завършено обучение: 12 броя
Дейност 22. Обучение „Съвременно европейско законодателство по нейонизиращи лъчения в работна и околна среда. Методи за оценка на експозицията и риска”, изнесено специализирано обучение за 8 броя служители, 3 дни, 24 учебни часа. ■ Провеждане на специализирано обучение „Съвременно европейско законодателство по нейонизиращи лъчения в работна и околна среда. Методи за оценка на експозицията и риска” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 8 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: изнесено специализирано обучение /до 350 км. от град София, в хотел минимум три звезди/. ■ Примерно учебно съдържание: - Политика на СЗО и ЕС за защита от електромагнитни полета в работна среда. - Европейско Законодателство за защита от електромагнитни лъчения в работна среда и за население - Директива 2013/35/ЕС; Препоръка 1999/519/ЕС. - Ръководства на Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP, 1998, 2009, 2010) като основа за Европейското законодателство по нейонизиращи лъчения. - Европейско законодателство за защита от оптични полихроматични лъчения в работна среда – Директива 2006/25/ЕС (Наредба №5/2010 г.). - Методи за измерване и оценка на електромагнитни полета в околната и работната среда. - Методи за измерване и оценка на оптични полихроматични лъчения в работна среда. Практическо ръководство към Директива 2006/25/ЕС. ■ Сертификат за завършено обучение: 8 броя.
Дейност 21. Обучение „Хармонизиране на методологичните подходи при микробиологично и молекулярно изпитване на проби от различни матрици. Биоинформатика и нейното приложение”, изнесено специализирано обучение за 7 броя служители, 3 дни, 24 учебни часа ■ Провеждане на специализирано обучение „Хармонизиране на методологичните подходи при микробиологично и молекулярно изпитване на проби от различни матрици. Биоинформатика и нейното приложение” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 7 броя служители на НЦОЗА. ■ Място на провеждане: изнесено специализирано обучение /до 350 км. от град София, в хотел минимум три звезди/. ■ Примерно учебно съдържание: - Хранителни матрици – избор на методи за пробовземане и изпитване. - Специфични биологични находки, идентифицирани в бутилирани води и безалкохолни напитки, в резултат на приложен правилен подход на анализ. - Молекулярни методи и видова идентификация. - Биоинформатика. ■ Сертификат за завършено обучение: 7 броя.
Дейност 15. Обучение „Практическо обучение за използване на статистически пакет SPSS при статистическа обработка на данните в областта на общественото здраве (за начинаещи)”, специализирано обучение за 48 броя служители на място в НЦОЗА (4 групи х 1 ■ Провеждане на специализирано обучение „Практическо обучение за използване на статистически пакет SPSS при статистическа обработка на данните в областта на общественото здраве (за начинаещи)” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 48 броя служители на НЦОЗА (4 групи х 12 човека). ■ Място на провеждане: София, НЦОЗА. ■ Примерно учебно съдържание: - Въведение в SPSS. - Файлове с данни; Редактор на данни. Преобразуване (трансформация) на данните. - Работа с резултативния файл. - Честотен анализ. - Описание на количествени данни. - Предварително изследване на данните. - Таблици на взаимни честоти. - Обобщено описание на количествени данни. - Т-тестове. - Корелация. - Линейна регресия - Непараметрични тестове. - Анализ на въпроси с повече от един отговор ■ Сертификат за завършено обучение: 48 броя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЛА ФИТ ООД
"МД ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 190 BGN
Общ бюджет: 101 146 BGN
БФП: 101 146 BGN
Общо изплатени средства: 32 038 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 038 BGN
2015 0 BGN
32 038 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 232 BGN
2015 0 BGN
27 232 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 806 BGN
2015 0 BGN
4 806 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - отчети, междинен и финален
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - разработени тръжни документи
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - проведени процедури /процедурите могат да бъдат окрупнени при указание на УО/
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - избрани изпълнители /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО/ и директно възлагане на ИПА
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - подписани договори с избрани изпълнители /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО/ и директно възлагане на обучения на ИПА
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - проведени обучения
Индикатор 19 (Д) По Дейност 6 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 20 (Д) По Дейност 6 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6 - проведени обучения
Индикатор 22 (Д) По Дейност 7 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 23 (Д) По Дейност 7 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 24 (Д) По дейност 7 - проведени обучения
Индикатор 25 (Д) По Дейност 8 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 26 (Д) По Дейност 8 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 27 (Д) По Дейност 8 - проведени обучения
Индикатор 28 (Д) По Дейност 9 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 29 (Д) По Дейност 9 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 30 (Д) По Дейност 9 - проведени обучения
Индикатор 31 (Д) По Дейност 10 - избор на изпълнител на дейността
Индикатор 32 (Д) По Дейност 10 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 33 (Д) По Дейност 10 - проведени обучения
Индикатор 34 (Д) По Дейност 11 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 35 (Д) По Дейност 11 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 36 (Д) По Дейност 11 - проведени обучения
Индикатор 37 (Д) По Дейност 12 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 38 (Д) По дейност 12 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 39 (Д) По Дейност 12 - проведени обучения
Индикатор 40 (Д) По Дейност 13 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 41 (Д) По дейност 13 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 42 (Д) По Дейност 13 - проведени обучения
Индикатор 43 (Д) По Дейност 14 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 44 (Д) По Дейност 14 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 45 (Д) По Дейност 14 - проведени обучения
Индикатор 46 (Д) По Дейност 15 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 47 (Д) По Дейност 15 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 48 (Д) По Дейност 15 - проведени обучения
Индикатор 49 (Д) По Дейност 16 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 50 (Д) По Дейност 16 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 51 (Д) По Дейност 16 - проведени обучения
Индикатор 52 (Д) По Дейност 17 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 53 (Д) По Дейност 17 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 54 (Д) По Дейност 17 - проведени обучения
Индикатор 55 (Д) По Дейност 18 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 56 (Д) По Дейност 18 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 57 (Д) По Дейност 18 - проведени обучения
Индикатор 58 (Д) По Дейност 19 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 59 (Д) По Дейност 19 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 60 (Д) По дейност 19 - проведени обучения
Индикатор 61 (Д) По Дейност 20 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 62 (Д) По Дейност 20 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 63 (Д) По Дейност 20 - проведени обучения
Индикатор 64 (Д) По Дейност 21 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 65 (Д) По Дейност 21 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 66 (Д) По Дейност 21 - проведени обучения
Индикатор 67 (Д) По Дейност 22 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 68 (Д) По Дейност 22 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 69 (Д) По Дейност 22 - проведени обучения
Индикатор 70 (Д) По Дейност 23 - избран изпълнител на дейността
Индикатор 71 (Д) По дейност 23 - подписан договор с изпълнителя
Индикатор 72 (Д) По Дейност 23 - проведени обучения
Индикатор 73 (Д) По Дейност 24 - изготвена информационна табела
Индикатор 74 (Д) По Дейност 24 - изготвена и отпечатана информационна брошура за резултатите от проекта
Индикатор 75 (Д) По Дейност 24 - публикации в печатни медии
Индикатор 76 (Д) По Дейност 24 - изготвени информационни банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз