Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0073-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0073/D01-37/17.09.2014
Наименование: С обич и грижа
Бенефициент: Община Раднево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 17.09.2014
Дата на приключване: 01.09.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Раднево
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга ЦНСТ 1 бр
Дейности: Дейност 4. Дейности, свързани с преместването на децата/младежите и последваща подкрепа на персонала в ЦНСТ След приключване на адапционните и подготвителни дейностите, свързани със запознаване с децата и младежите на място в специализираните институции; с преместването им и съобразно изготвения график на преместванията се пристъпва към реалното преместване на децата в новосъздадената социална услуга – ЦНСТ- Раднево. Предвид това, внимателно ще е подготвено извеждането на всяко дете от институцията (подробно разписано в дейност 3), транспортирането му до ЦНСТ и неговото настаняване. За преместването на децата ще бъде осигурен транспорт, собственост на общината. За целта е предвиден един лек автомобил и специализирано превозно средство за лица с увреждания, което се използва от Центъра за социална рехабилитация и интеграция и. Предвидено е при транспортирането всяко дете да бъде придружено от екипа от ЦНСТ, който е участвал при подготовка за преместване на децата и младежите на място в съответната специализирана институция, както и лекар и друг специалист при необходимост, съобразно индивидуалните, най вече здравословни и емоционални потребности на всяко едно дете, на което му предстои транспортиране до ЦНСТ- Раднево. Планирани са средства за командировъчни разходи - за дневни и нощувки (без пътни) за два дни на екипите при преместване на децата; на шофьорите на осигуреният транспорт; за средства за гориво за транспорт; за консумативи и материали за преместването на децата.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Услугата ЦНСТ е за деца и младежи с увреждания от Домовете за деца с умствена изостаналост, Домовете за медико-социални грижи за деца, както и деца и младежи, настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа, които след индивидуална оценка ще бъдат преместени в ЦНСТ – ЦНСТ в гр. Раднево, с цел тяхното социално включване и интеграция. Услугата е с капацитет 14 места, като две от местата са предвидени за деца с увреждания от общността, за които са изчерпани възможностите за оставане в биологичните им семейства или е налице кризисна ситуация, в резултат на което е необходимо настаняване в резидентен тип услуга Ще се предоставя в продължение на 8 месеца. Дейностите, които ще се предоставят на потребителите, са в следните направления: 1) Осигуряване на основни жизнени потребности - постоянна грижа на всяко дете в зависимост от потребностите му . 2) Грижи за здравето - осигурява се на всяко дете достъп до здравна профилактика, здравни грижи,лечение и рехабилитация. 3) Психологична подкрепа - съдейства се за осигуряването на психологична подкрепа, психологично, консултиране и психотерапия съобразно потребностите на всяко дете. 4) Образование - осигурява се на всяко дете достъп до подходящо заведение за предучилищно възпитание и образование и подкрепа в образователния процес, съобразно неговите индивидуални възможности и потребности. 5) Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време – създават се условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот, предвид възможностите на неговото заболяване и увреждане 6) Работа с родители и семейства - осигурява се на децата възможност да възстановяват и поддържат връзка с родителите и семейството си както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето. 7) Работа с общността, институции и организации - дейности за интегриране на ЦНСТ в живота на местната общност и създаване на добри партньорства 8) Защита на децата от злоупотреба и насилие. Ще бъдат разработена програми с процедури за превенция на насилие и за справяне със случаи на злоупотреба и насилие над децата, с цел предотвратяване на всякакви форми на злоупотреба и насилие над децата, между децата и между децата и персонала. За функционирането на ЦНСТ ще бъде изготвен План за развитие на услугата, разработен в съответствие с потребностите на децата, и утвърденото методическо ръководство за ЦНСТ, нуждите на областта и наличните ресурси. В ЦНСТ ще се поддържа задължителната документация за услугата, също така ще се разработят и прилагат процедури за мониторинг и вътрешен контрол на предоставяната услуга. Броя на заетите служители са съобразно Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, същите са избрани чрез подбор (подробно разписан в Дейност 2 на настоящето проектно предложение) Персоналът в ЦНСТ ще бъде организиран така, че да осигурява на децата чувство за сигурност и безопасност, навременна и пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления. Цялостната дейност в ЦНСТ ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и Правилниците за прилагането им, както и на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца
Дейност 1 Дейности, свързани с управление и организация на проекта Създава се екип по управлението на проекта(ЕУП). Екипът се състои от ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Екипът за управление на проекта има основни задължения да организира дейностите по проекта, да следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове при постигане на заложените индикатори за изпълнение, за целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Осъществяването на вътрешен контрол и мониторинг, както и отчитане на реализираните дейности ще се осъществява чрез работни срещи на екипа, оперативни събирания, проверки на място за извършените дейности и предоставяне услугите на потребителите на услугата център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. За целта ще бъде разработена Система за мониторинг и оценка от 1 външен експерт. Екипът по управлението на проекта ще отговаря за отчитане на проекта в различните етапи от неговото реализиране. Екипът ще поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване ще предоставя наличната документация на Договарящия орган и другите одитиращи органи. Ще ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта и ще следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства. Ръководителят на проекта ще планира провеждането на процедури за подбор на персонала, който ще бъде нает в ЦНСТ Друга отговорност на екипа по управление на проекта ще бъде, свързана с контрол при провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта. Предвижда се да бъде нает за разработване на документите, свързани с тръжни процедури един външен експерт.. Предвид характера на дейността, в тази дейност се предвижда осигуряване на офис консумативи, канцеларски материали, като за необходимите доставки и услуги ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки.
Дейност 3. Дейности, свързани с адаптация и подготовка за преместване на децата и младежите В ЦНСТ ще бъдат настанени трайно институционализирани деца и младежи с увреждания, както и деца/младежи от ДДЛРГ. Голяма част от които не са напускали специализираната институция, освен в случаите на лечение в здравно заведение. Предвид това е планирана настоящата дейност, за да бъде подготвено извеждането на всяко дете от институцията. Подготовката на всяко дете за преместване в новото място за живеене и грижа е от ключово значение за неговата адаптация, понижаване на травматичните преживявания от раздялата от значими възрастни за децата до този момент и страхове от промяната. Тази дейност започва непосредствено след стартиране на проекта и след като са определени децата по групи за новите услуги и са известни имената и местонахождението на конкретните деца, за които е планирано да бъдат преместени в ЦНСТ-Раднево За изпълнение на дейността ще бъдат наети 2 външни консултанти на граждански договор – лекар и психолог. Психологът ще оказва психологическа подкрепа и консултиране на децата и младежите. Лекарят ще се запознае с децата/младежите и с техните заболявания. Специалистите от персонала, с помощта на външните консултанти ще изготвят план за подготовка и преместване на всяко дете с конкретни дейности, срокове, отговорници, необходими материали и консумативи за преместването. Предвижда се всяко дете или младеж да бъде посетено в специализираната институция от екип, състоящ се трима души – един специалист от персонала на ЦНСТ (управител/социален работник, или медицинска сестра), един детегледач и един външен консултант. Целта на посещението е специалистите да се запознаят с детето/младежа, със значимите за него възрастни в институцията, с досието на детето и неговите конкретни индивидуални потребности и здравословно състояние. Ще бъдат проведени разговори с персонала на дома, за да се уточнят евентуалните трудности и рискове при преместването Предвидено е престоят на екипа да бъде 3-дневен, с цел както детето да опознае част от персонала на ЦНСТ, така и специалистите от ЦНСТ и външният консултант да наблюдават и изследват поведението и реакциите на детето.Същите ще пътуват с обществен транспорт. След всяко посещение в специализираната институция персоналът на ЦНСТ и външните консултанти ще провеждат екипна среща за обсъждане на всяко преместване и прецизиране на плана за преместване. След запознаване с всички деца/младежи на място в специализираните институции и са обсъдени дейностите по преместването им, ще бъде изготвен график на преместванията. Предвидени са средства за хонорари на външните консултанти; за командировъчни разходи за един експерт за три дни при подготовка на децата и младежите за преместване.
Дейност 5 Дейности за информиране и публичност на проекта Дейността е планирана съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предвидени са целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, включително и целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи, включително и достъпно разясняване какви са социалните услуги, за какви целеви групи са предназначени, а именно: - провеждане на една пресконференция при стартирането на проекта В бюджета не се предвиждат средства, тъй като се планира пресконференцията да се състои в пресцентъра на общината. Ще присъстват най-малко 25 участници при стартирането на проекта. Ще бъдат представени целта на проекта, дейностите, очакваните резултати и ще се представи екипът да организация и управление - организиране и провеждане на 1 заключителна конференция с 50 участници при приключването на дейностите по проекта, на която ще се представят постигнатите резултати, както и ще бъдат предоставени информационни материали за участниците. За организирането на конференцията ще бъде избран външен изпълнител по Закона за обществените поръчки. - подготовка и изработване на информационни материали: дизайн, печат и разпространение на брошури – 200 броя; плакати – 100 броя, - банер – 1 брой, информационни табели – 2 бр., - публикации и/или излъчвания в местни медии – 2 броя в рамките на изпълнението на проекта; Текущо ще бъде публикувана информация на интернет страницата на общината. Всички материали за популяризиране на проекта, материалите от обученията, публичните събития, продуктите и документите от проекта ще посочват приноса на общността и ще съдържат всички реквизити, посочени в изискванията за информиране и публичност на ОП РЧР. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За отпечатване на информационните материали по проекта се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки. Планираните разходи са свързани с отпечатването и изготвянето на всички информационни и рекламни материали –информационни табели, брошури, плакати, и банер от избрана външна фирма изпълнител. Предвидени са средства за 2 публикации
Дейност 2 Дейности за подбор и назначаване на персонала в новосъздадената услуга – ЦНСТ Подборът на персонала, структурирането на длъжностите в него, координацията и управлението му са дейности с ключово значение за предоставянето и качеството на всяка социална услуга. Те имат за цел да гарантират осигуряването на професионални грижи за потребителите на услугата от страна на мотивиран, добре обучен и работещ в екип персонал. В този смисъл подборът, управлението и професионалното развитие на персонала допринасят пряко за постигане на целта на социалната услуга, а именно – изграждане на подкрепяща, близка до семейната среда за живот на деца/младежите и оказване на подкрепа за тяхното развитие и изграждане на умения за самостоятелност. Персоналът е подготвен да прилага в ежедневната си работа основните принципи на социалната услуга: - индивидуална грижа за всеки потребител; - приемане на уникалността и различието; - създаване на усещане за сигурност и комфорт в жилището; - подкрепа на развитието и самостоятелността на потребителя; - участие на потребителя в живота на общността на нивото на неговите потребности, интереси и ресурси. За осъществяването на подбора на подходящите кандидати за работа ще бъде изготвена обява за работа и пакет документи които ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на общината и ще се публикуват на електронната страница на общината. Свободните работни места ще бъдат обявени в дирекция „Бюро по труда”. Подборът и назначаването ще бъде извършен чрез провеждане на конкурс на два етапа – административно съответствие и интервю. Със заповед на кмета ще бъде сформирана комисия за разглеждане, оценяване на документите за кандидатстване за работа и провеждане на интервюта. Ще се изработи процедура и критерии за подбор. Провеждането на интервюта и подбор на персонала при реализирането на тази дейност ще създаде по-голяма прозрачност и отговорност на процедурата по подбор. Процедурата за подбор се предвижда да бъде разработена от един външен експерт. Броят на персонала за ЦНСТ ще бъде от 12 лица – управител, социален работник, медицинска сестра и 7 детегледачи, 1 санитар и 1 работник поддръжка. Броят на служителите са определени съгласно утвърдената от министъра на труда и социалната политика Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Ръководител - отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в Центъра. Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти. Детегледачи - основните им функции са свързани с ежедневните грижи за децата, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ. Социален работник- оказва подкрепа и грижа на децата, ще осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки. Медицинската сестра - проследява здравословното състояние на детето, ще поддържа връзка с лекари, мед.специалисти, стоматолози, рехабилитатори и т.н. Санитар – ще поддържа хигиената в сградата на ЦНСТ, двора и територията около центъра; при необходимост подпомага детегледачките. Работник поддръжка – ще извършва обща работа, поддръжка и дребни ремонтни дейности в сградата, преносни работи и др.. С избраните кандидати ще бъдат сключени трудови договори. Тъй като персоналът ще бъде назначен преди реалното стартиране на услугата, то се предвиждат средства за комунални разходи - ток, вода, телефон, интернет, газ за парно-отопление.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 155 908 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз