Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0023-C0001
Номер на проект: 14-32-23
Наименование: Синхронизиране на регистрите в АГКК
Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 01.09.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие на качествени и насочени към гражданите и бизнеса електронни административни услуги, предоставяни от АГКК
Дейности: Дейност 1 Интегриране на компонентите на регистрите на АГКК, доразвиване на съществуващи и разработване на нови електронни услуги В резултат на изпълнение на няколко проекта по ОПАК в АГКК има реализирани следните системи за управление на регистрите и предоставяне на електронни услуги: - Кадастрална административна информационна система (КАИС) - Специализиран софтуер за обслужване на Черноморското крайбрежие - Преобразуване на съхраняваните на хартиени носители материали и данни от Геокартфонда в цифров вид Изпълнението на дейност 1 включва синхронизиране и връзка между гореизброените системи с цел интеграцията. В обхвата на проекта е изграждане на интерфейси от страна на КАИС към другите две системи. Интерфейсите от страна на системите за Черноморското крайбрежие и Геокардфонд, ще трябва да се предоставят като част от изпълнението на текущите проекти по изграждането им. Целта е предоставяне на административни услуги, насочени към потребителя чрез осигуряване на възможност за заявяване на услуги от различните системи в АГКК през една единствена точка – КАИС портал. За целта е необходимо да се надгради системата КАИС, така че да се осигури възможност всички клиенти на АГКК, чиито сметки се управляват в КАИС, да имат възможност да заявяват услуги от всички регистри през КАИС портал. Освен това ще се надградят и тези услуги от Геокартфонд, които се заявяват електронно през КАИС и за които има възможност за електронното им предоставяне на резултатите на база цифроване на данните в Геокартфонда. Ако при интеграцията и надграждането на КАИС се наложи промяна или допълване на данните, които се обменят през вече изградения интерфейс с централните системи на електронното управление, то съществуващият интерфейс от страна на КАИС ще се надгради или ще се изгради нов, който да дава възможност за връзка на регистъра обслужван от КАИС с централните системи на електронното управление. Типът и параметрите на интерфейса ще се съгласуват с МТИТС по време на разработване на техническите задания за възлагане на обществената поръчка по дейността. С надграждането на КАИС ще се реализира и нова административна услуга за гражданите: - публикуване в интернет на новоизработените и приети кадастрална карта и кадастрални регистри, позволяваща на заинтересованите лица да разглеждат тези карта и регистри и да правят възражения по електронен пред службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването им. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител избран по реда на приложимите законови процедури /ЗОП/.
Дейност 4 Одит на проекта В рамките на дейността ще бъде избран одитор, който да извърши независим финансов одит по реда на Закона за независим финансов одит. Избраният одитор ще извърши одитна проверка под формата на ангажимент за договорени процедури. Документацията за избора на изпълнител по реда на ЗОП ще бъде изготвена от консултант и при спазване на Инструкцията за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, на ниво бенефициент, издадени от Сертифициращия орган – дирекция „Национален фонд“ към Министрество на финансите. Методологията за изпълнение на дейността е описана в т. 4 от настоящия формуляр
Дейност 2 Доставка на дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Дейност 1. В тази дейност ще се достави 1 бр. дисков масив (сторидж) за съхранение на данни.
Дейност 5 Управление на проекта Организационната структура за изпълнение на проекта ще се състои от екип за управление на проекта (ЕУП), който ще бъде формиран от служители на АГКК. ЕУП ще включва : 1. Ръководител 2. Координатор методология 3. Координатор информационни технологии 4. Технически сътрудник 5. Счетоводител Спесификата на основната дейност 1 по настоящия проект предопределят и необходимостта от включването на служители със съответната експертиза, която да осигури качественото и целесъобразно изпълнение на проекта. Служителите, определени за участие в ЕУП, са с подходяща квалификация и опит в управлението на проекти, като притежават и специфичните знания, свързани с изпълнението на проекта. Сформираният екип ще създаде организация и ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта, чрез управление на комуникацията, координиране на дейностите, разпределяне на отговорности, управление на разходите, наблюдение и мониторинг за успешно приключване на планираните дейности. Екипът ще бъде отговорен за изготвянето на междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК и за своевременно провеждане на обществените поръчки. За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение и разпределение на дейностите. Предвижда се също провеждане на работни срещи, в рамките на които да се решават текущи въпроси и да се координират отговорните лица. Методолгията за изпълнение на дейността е описана в т. 4 от настоящия формуляр
Дейност 5.1 Разработване на документации по обществени поръчки във връзка с проекта Наемане на външен консултант за разработване на документации по обществени поръчки във връзка с проекта
Дейност 3 Дейности за информация и публичност Дейността е насочена към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността. Дейността ще бъде изпълнявана при спазване на изискванията на УО на ОПАК по отношение на задължителните реквизити за визуализация на проекти, финансирани чрез ЕСФ и ОПАК, както и хоризонталните принципи на ЕС. За постигане на информираност и публичност по проекта се предвижда: - Организиране и провеждане на две конференции – една при старта на проекта и една при приключването на проекта. - Отпечатване на 1000 информационни материала – А4, пълна цветност, съдържащи информация за целите, дейностите и резултатите по проекта, брошури за популяризиране на разработената електронна услуга - Изработка на 1 брой информационна табела - 2 Публикации в местни и национални печатни издания - 4 публикации на интернет страница на АГКК с информация за етапите на реализиране на проекта Методологията за изпълнение на дейността е описана в т. 4 от настоящия формуляр
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 553 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 99 710 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 99 710 BGN
2015 0 BGN
99 710 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 754 BGN
2015 0 BGN
84 754 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 957 BGN
2015 0 BGN
14 957 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Брой въведени нови услуги;
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Брой интегрирани системи
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Брой надградени услуги
Индикатор 5 (Д) По дейност 2: Брой доставени дискови масиви
Индикатор 6 (Д) По дейност 3: Проведени конференции
Индикатор 7 (Д) По дейност 3: Изработена табела
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Отпечатани публикации в местни и/или национални печатни издания
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Разпространени информационни материали
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Публикувана информация на интернетстраницата на АГКК
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Изготвен одитен доклад
Индикатор 12 (Д) По дейност 5: сключени договори с членовете на екипа за управление на проекта
Индикатор 13 (Д) По дейност 5: проведени тръжни процедури за избор на външни изпълнители
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: проведени срещи на екипа за управление на проекта
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: съответствие на изпълнението на дейностите със заложения план-график


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз