Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0082-C0001
Номер на проект: M13-22-83
Наименование: Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 26.08.2014
Дата на приключване: 26.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Повишаване на уменията и компетенциите на общинските служители за предоставяне на по-ефективни и качествени административни услуги за гражданите и бизнеса
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта Управлението на проекта ще се извърши от четирима служители на Община Тунджа– ръководител, счетоводител, технически сътрудник и координатор по проекта. Екипът ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Дейността включва изготвяне и приемане на подробен план-график за изпълнение на дейностите, взаимодействие с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, включително междинни и финален доклади и т.н. Всички етапи по управление на проекта ще бъдат точно и ясно дефинирани на всеки един от членовете на екипа.
Дейност 2 - Индивидуални обучения в Института по публична администрация Индивидуални обучения в Института по публична администрация ще преминат общо 12 служители на общината. Те са избрани от каталога на ИПА за 2014г. както следва: 2.1 Електронно управление(базов курс) (ЕП-1) -2 служители на общинската администрация, заемащи експертни длъжности. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни,18 учебни часа. Целта на обучението е да се изградят основни знания за управление на цифровата информация и услуги, прилагайки нови подходи и решения, базирани на информационните технологии. 2.2 Електронни услуги в общинската дейност (ДП-6)-3 служители на общинската администрация, заемащи ръководни длъжности. Обучението ще бъде с продължителност 1 ден, 8 учебни часа. На семинара ще се представят резултати от проекти на ОПАК в областта на електронните услуги. 2.3 Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация(ДУО-7)-4 служители на общинската администрация, заемащи ръководни длъжности. Обучението ще бъде с продължителност 2,5 дни, 20 учебни часа. Целта на това обучение е да допринесе за подобряване на дейността на общините и на административното обслужване на гражданите също и за повишиване знанията на служителите в общинските органи за процеса на административното правораздаване. 2.4 Прилагане на гражданския процесуален кодекс(за неюристи) (ПП–7.2)-3служители на общинската администрация, които нямат юридическо образование. Обучението ще бъде с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа. Целта на това обучение е да запознае служителите с българското законодателство в областта на защитата на личните данни и практиката на съда и компетентните органи в тази област; да създаде практически умения за анализ на ситуации, свързани с обработване на личните данни от страна на администрацията; да развие практически умения за спазване на законодателния режим.
Дейност 3 - Външни специализирани обучения по ключови компетенции 3.1 Обучение по практическо прилагане Закона за нотариалната дейност. Закона за наследството, Закона за гражданската регистрация и Семейния кодекс. В обучението ще вземат участие 50 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни, 18 учебни часа. В обучението ще се разтледат правомощията на кметовете при прилагане Закона за нотариалната дейност. Тези обучения имат за цел да запознаят кметовете, кметските наместници и служители от общинската администрация с нормативната база, наредбите към Закона за гражданската регистрация, удостоверителните документи които издават лицата по гражданско състояние. Обучението ще обхване Закона за наследстовото и Семейният кодекс, които уреждат отношенията основании на брак, родство и осиновяване, както и настойничество и попечителство. Обучението ще бъде изнесено извън територията на Община Тнджа. 3.2 Законови изисквания при съставянето на индивидуални нормативни актове и наредби приемани от Общинския съвет - В обучението ще вземат участие 25 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни, 18 учебни часа. В обучението ще бъдат обхванати законовите изисквания при съставянето на нормативни актове и наредби, съдържатщи общи правила за поведение и прилагащи се към индивидуално неопределен кръг субекти, които имат нееднократно действие и се издават или приемат от компетентен общински орган. Обучението ще бъде проведено извън територията на Община Тунджа. 3.3 “Умение за учене” чрез предаване на знания, принципи на наставничеството, изграждане на ефективен екип, вземане на управленски решения, преодоляване на конфликти, дипломация в комуникацията с гражданите и бизнеса- В обучението ще вземат участие 50 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни, 18 учебни часа . Умението за учене през целия живот е процес на непрекъснато, преднамерено придобиване на знания и умения. То е крайният резултат на съвременната информационна грамотност и предполага възможности за учене на всяка възраст и в разнообразен контекст - не само чрез традиционните форми в институциите за образование и обучение, но и на работното място. Чрез уменията придобити с възможносттите за непрекъснато ограмотяване участниците ще могат да зададат някои въпроси, които предварително са обособени като нужда от Общината и да получат отговор на тях, а именно: каква е разликата между обикновената група от хора и екипа, какво е специфичното в природата на екипа; В кои случаи трябва да се предпочете екипа като организация на работа; защо екипната цел е толкова важна и отговорна задача на ръководителя на екип; как следва да се формира екипа, какви трябва да участниците в него; кое поведение на участник в екипа е подходящото поведение. Чрез отговора на тези въпроси и чрез частта от темата, в която е застъпено справянето с конфликти, служителите ще постигнат възможност за дипломация при работата с гражданите и бизнеса.
Дейност 4 - Надграждащо обучение по компютърни технологии в помощ на Общинската администрация Надграждащо обучение по компютърни технологии ще преминат общо 50 служители на общината. Служителите ще бъдат включени в курс на обучение, според предобитите знания от предходни обучения и нивото на индивидуалните им познания по компютри. Обучението ще включи теми свързани с надграждане знанията по усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, запознаване с възможностите на специализиран софтуер в Общината /деловодна информационна система, наеми, каса и др./ За целта ще се осигурят подходящи зали и обучителни материали от изпълнителя по дейността. Продължителността на обучението ще бъде 30 учебни часа.
Дейност 5 - Информация и публичност По проекта ще бъдат организирани две пресконференции, които ще бъдат качени на интернет страницата на ОбщинаТунджа. На тях ще бъдат поканени журналисти от регионални медии, както и представители на широката общественост пред които ще бъде представен проекта. С това ще се даде отчет за всички извършени дейности по проекта. По дейността е предвидено изготвянето на следните рекламни материали: • химикали – 70 бр. • бележници – 60 бр. • пресконференции – 2 бр. • брошури – 160бр. • папки с надпис и лого – 90бр. Екипа по проекта ще организира избора на изпълнител за тази дейност, при спазване на действащото законодателство в областта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
ЕВРИКА 3М
Резиденция Тера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 162 BGN
Общ бюджет: 83 687 BGN
БФП: 83 687 BGN
Общо изплатени средства: 83 687 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 832 BGN
2015 59 855 BGN
83 687 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 258 BGN
2015 50 877 BGN
71 134 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 575 BGN
2015 8 978 BGN
12 553 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Успешно сертифициран проект
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - 2 доклада за прогреса по проекта
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - 3 финансови отчета
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Отпечатани брошури
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5 - 2 публикувани материала за проекта
Индикатор 23 (Д) По Дейност 5 - 2 публикации в регионалната преса


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз