Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0015-C0001
Номер на проект: M13-22-16
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 26.08.2014
Дата на приключване: 26.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване ефективността и цялостно повишаване квалификацията на служителите от Общинска администрация Стара Загора за предоставяне на качествени административни услуги за гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 1 - Индивидуални обучения в Института по публична администрация Дейността обхваща две индивидуални обучения в Института по публична администрация от Каталога на ИПА за 2014г., които ще преминат общо 6 служители на общината, както следва: 1. Обучение (ОПА-2) "Иновация за добро управление: Иновация за отворени данни (OPEN DATA) в Република България" /курс/ – 3 служители, заемащи, ръководни длъжности в общинската администрация. Обучението ще бъде с продължителност 1 ден, 8 учебни часа. Обучението ще бъде организирано и проведено от ИПА. Целта на обучението е да се представи принципа за отворени данни като условие за открита администрация; да се усвоят знания и развият технически умения, свързани с въвеждането на отворени данни и с мониторинга на процесите в тази насока; да се направи сравнителен анализ от въвеждането на инициативата за отворени данни в други страни от ЕС. 2. Обучение /ДП-1/ „Иновативни решения в проекти за електронно правителство“ /семинар/ - 3 служители на общинската администрация, заемащи ръководни и/или експертни длъжности. Семинарът ще бъде с продължителност 1 ден, 8 учебни часа. Семинарът ще предостави възможност на общинските служители да се запознаят с резултатите от успешно реализираните проекти, финансирани по ОПАК, както и с перспективите за развитие на е-правителството в администрацията, което ще доведе до по- голяма успеваемост при изпълнението на служебните им задължения.
Дейност 2 - Външни специализирани обучения по ключови компетенции 2.1 Обвързаност на личните цели на служителите с целите на Общинска администрация като гаранция за ефективност и ефикасност. В обучението ще вземат участие 180 човека от Общинска администрация Стара Загора. Основна цел на обучението е обвързаността на личните цели на служителите с целите на администрацията, което ще гарантира ефективност и ефикасност при изпълнение на служебните задължения. За обучението ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите и използване на ролеви игри. Обучението ще е с продължителност 3 дни, 18 учебни часа. Предвижда се обучението да бъде изнесено за постигане на максимален ефект от дейността. Предвид големия брой обучаеми – 180, за да не се наруши нормалния ритъм на работа в общинската администрация, обучаемите ще бъдат разделени на 9 /девет/ групи по 20 обучаеми. 2.2 Етични норми и правила за поведение на служителите. В обучението ще вземат участие 40 човека, с продължителност 3 дни, 18 учебни часа. За да не се наруши нормалния ритъм на работа в община Стара Загора, обучаемите ще бъдат разделени на 2 /две/ групи по 20 служители всяка. Обучението има за цел да установи нормите за етично и професионално поведение във всички аспекти на дейността им, да предотврати възможности за допускане на прояви на бюрокрация, корупция и други незаконни действия, като по този начин ще се повиши общественото доверие в служителите, в техния професионализъм и морал и ще се утвърди авторитета на общината. Обучението ще бъде изнесено за постигане на максимален ефект от дейността. За обучението ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите. 2.3 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация. В обучението ще вземат участие 40 човека. С цел да не се наруши нормалния ритъм на работа в общинска администрация, обучаемите ще бъдат разделени на 2 /две/ групи по 20 обучаеми всяка. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни, 18 учебни часа. В обучението служителите ще придобият качества за разпознаване на личните си желания, готовност и успешност в постигането на цели, принципи на изграждане и поддържане на организационна принадлежност и способността за създаване на мотивираща работна среда и умения за работа с хора. За обучението ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряване на организационната принадлежност на служителите. Обучението ще бъде изнесено за постигане на максимален ефект от дейността.
Дейност 3 - Информация и публичност По проекта ще бъде организирана една закриваща пресконференция, с която ще се даде отчет за всички извършени дейности по неговото изпълнение, на пресконференцията ще се разпространят прес-релиейз за резултатите от изпълнението му. Предвиждат се публикации в медиите за дейностите по проекта, свързани с проведените обучения на служителите за повишаване на тяхната квалификация и подобряване на ефективността при предоставянето на административни услуги на гражданите и бизнеса и превръщането на Община Стара Загора в компетентна, ефективна и прозрачна администрация. По дейността е предвидено изготвянето на следните рекламни материали: • папки с надпис и лого – 80 бр. • рекламни листи с надпис и лого – 80 бр. • химикали с надпис и лого – 80 бр. • бележници с надпис и лого – 80 бр. • информационен банер - 1 бр. • USB памет – 80 бр. • публикации в медиите – 2 бр. • закриваща пресконференция – 1бр. Екипът по проекта ще организира избора на изпълнител за тази дейност, при спазване на действащото законодателство в областта.
Дейност 4 - Управление на проекта Управлението на проекта ще се извърши от служители на Община Стара Загора – ръководител, счетоводител и координатор на проекта. Екипът ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с управлението на проекта – подготовка, отчетност, кореспонденция и изпращане на всички документи и доклади до УО на ОПАК. Дейността включва изпълнение на следните поддейности: - избор на изпълнители по проекта; - сключване и управление на договорите с изпълнителите; - изготвяне и приемане на подробен план-график за изпълнение на дейностите; - взаимодействие с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни, годишен и окончателен доклади; - финансово управление на проекта, вкл. подаване на авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК; - плащания към избраните изпълнители и т.н - провеждане на месечни срещи на екипа
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БРАНД ПР ЕООД
"ИНФО ТРЕЙДИНГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 940 BGN
Общ бюджет: 94 734 BGN
БФП: 94 734 BGN
Общо изплатени средства: 94 734 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 988 BGN
2015 70 746 BGN
94 734 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 390 BGN
2015 60 134 BGN
80 524 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 598 BGN
2015 10 612 BGN
14 210 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Получени сертификати
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Организирана и проведена пресконференция
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Публикации в пресата
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Разпространени прессъобщения
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Проведени 12 бр. месечни срещи на екипа
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Изготвени и предадени мин. 4 бр. месечни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Проведена 1 процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз