Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0002-C0001
Номер на проект: 14-32-2
Наименование: Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки
Бенефициент: Изпълнителна агенция по трансплантации
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 21.08.2014
Дата на приключване: 21.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на публичния и служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ), чрез който се събира, обработва, съхранява и предоставя информация във връзка с трансплантацията на органи,тъкани и клетки.
Дейности: 2. Разработване на обединен регистър - публичен и служебен на ИАТ (с различно ниво на достъп на отделните ползватели)
3. Доставка на хардуерно оборудване за поддържане на регистъра
1. Управление и координация на проекта
4. Информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД
Обединение ПРОКОН
"Джиев-95" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 443 945 BGN
Общ бюджет: 401 459 BGN
БФП: 401 459 BGN
Общо изплатени средства: 261 299 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 401 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 88 789 BGN
2015 172 510 BGN
261 299 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 341 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 75 471 BGN
2015 146 633 BGN
222 104 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 318 BGN
2015 25 876 BGN
39 195 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1. Създаден екип
Индикатор 2 (Д) 2. Изготвен подробен план-график
Индикатор 3 (Д) 3. Изготвена система за мониторинг и контрол
Индикатор 4 (Д) 4. Подготвена документация за провеждане 2 тръжни процедури
Индикатор 5 (Д) Тръжни документи за провеждане на процедура по ЗОП - (информационна система и хардуер).
Индикатор 6 (Д) . Проведени тръжни процедури по ЗОП и избрани изпълнители
Индикатор 7 (Д) 6. Изготвени междинни и крайни отчети – съдържателен и финансов към ОПАК
Индикатор 8 (Д) Разработен дизайн и модел на регистрите на ИАТ
Индикатор 9 (Д) Разработен прототип на потребителски интерфейс Разработени
Индикатор 10 (Д) Разработени и внедрени регистри (публичен и служебен)
Индикатор 11 (Д) Подготвен комплект документи за вписване в РОС
Индикатор 12 (Д) Обучени потребители (системни администратори .; служители на ИАТ)
Индикатор 13 (Д) Разработени електронни административни услуги
Индикатор 14 (Д) Закупени: хардуерно оборудване и софтуерни лицензи съгласно техническата спецификация
Индикатор 15 (Д) Изработен транспарант
Индикатор 16 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 17 (Д) Изработена информационна табела
Индикатор 18 (Д) Разпространени прессъобщения
Индикатор 19 (Д) Отделено специално място на интернет страницата на ИАТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз