Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0150-C0001
Номер на проект: M13-22-155
Наименование: Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Трън
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 19.08.2014
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Трън
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обучения в ИПА за служители ръководна длъжност В рамките на тази дейност ще бъдат осъществени обучения на служители от общинска администрация Трън, които се предлагат в Каталога на ИПА за 2014 г.: - Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ (УА-10 )– 2,5 дни – 20 учебни часа
Дейност 2: Провеждане на обучение в ИПА за служители от обща и специализирана администрация В рамките на тази дейност ще бъдат осъществени обучения на служители от общинска администрация Трън, които се предлагат в Каталога на ИПА за 2014 г.: „Прилагане на Закона за защита на класифицираната информация” (ПП-9) – 1,5 дни – 12 учебни часа
Дейност 3: Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език В рамките на тази дейност ще се проведе обучение по английски език (различно от предлаганите в каталога на ИПА) с продължителност 120 учебни часа за 16 представители на целевата група. Предвижда се определяне нивото знания по английски език на всеки участник от целевата група чрез входящ тест.
Дейност 4: Компютърна грамотност – ниво напреднали Работа в среда Windows - Работа с текстовите редактори Notepad и Wordpad и текстообработващата програма MS Word. MS Excel - Работа с разширените възможности на Excel - вградените функции - COUNTIF, SUMIF, D- функция, VLOOKUP, HLOOKUP. Power Point - Създаване на презентация. Въвеждане и коригиране на текст. Пренареждане на слайдове. Показване на слайдовете в изглед Slide Show. Анимиране на обекти от слайд и др. Outlook Express - Работа с програмите Eudora, Outlook Express и др. Обучаемите общо 25 на брой ще бъдат разделени на две групи в зависимост от нивото на компютърната грамотност и произтичащата от това потребност.
Дейност 5: Семинар на тема: „Умения за управление на риска” Тази дейност включва да се развият умения за предвиждане на ефектите от влиянието на риска върху организацията и служителите. Да се усвоят умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна. Разглеждане на принципи за управление на риска и техники за справяне с последиците му на работното място. Обученията допринасят пряко към изпълнението на целите на проекта. Участниците са 25 служители, които са в една група. Обучението е разпределено за 3 дни общо 16 учебни часа.
Дейност 6: Семинар на тема: „Лидерски умения, екипна ефективност, справяне с конфликти” Тази дейност включва да се развият практически умения за ефективно общуване, представяне на правила и примери за екипна ефективност. Представяне на начини и средства за успешно справяне с конфликти. Представяне на техники за усъвършенстване на комуникацията и презентацията, особености в комуникацията и презентацията в международна среда. Обученията допринасят пряко към изпълнението на целите на проекта. Обучаемите са в една група от 25 служителя, а обучението ще се проведе в рамките на 3 дни и на 16 учебни часа.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност В рамките на проекта се предвижда провеждане на 2 пресконференции в гр. Трън – една встъпителна и една заключителна пресконференция. На конференциите ще бъде оповестено, че проектът се финансира от ОПАК и ще бъдат спазени изискванията за визуална идентификация. Началната пресконфереция ще се проведе в десет дневен срок от избора на изпълнител за дейността. За популяризирането на проета ще бъдат изготвени 200 броя брошури – 100 броя за представяне на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта и предоставянето на безвъзмездната финансова помощ от ЕС и 100 броя в края на поректа за представяне на постигнатите резултати. За визуализиране на двете пресконференции и обучителни семинари (без тези провеждани от ИПА) ще бъде изготвен един банер.
Дейност 8: Подготовка, организация и управление на проекта Дейността включва събиране на екипа за управление на проекта, изготвяне на детайлен план-график за изпълнение на проекта, изготвяне на протоколи от заседания на екипа по проекта и следене на качеството по изпълнение на заложените дейности от всички членове на екипа на проекта.
Дейност 9: Разработване на документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите Дейността включва изработване на документи за провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнители на проекта по : - Дейност 3 една поръчка по ЗОП - Номер 1: - Дейност 4 една поръчка по ЗОП - Номер 2: - Дейност 5 и 6 една поръчка по ЗОП - Номер 3
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
БУК БУТИК
АРЕС КЪНСЪЛТИНГ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 871 BGN
Общ бюджет: 53 922 BGN
БФП: 53 922 BGN
Общо изплатени средства: 53 922 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 574 BGN
2015 41 348 BGN
53 922 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 688 BGN
2015 35 146 BGN
45 834 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 886 BGN
2015 6 202 BGN
8 088 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители –жени
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители –жени
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Обучени служители
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Обучени служители –жени
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 19 (Д) По Дейност 6 - Проведени обучения
Индикатор 20 (Д) По Дейност 6 - Обучени служители
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6 - Обучени служители –жени
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 23 (Д) По Дейност 7 - Проведени пресконференции
Индикатор 24 (Д) По Дейност 7 - Изработени и разпространени брошури
Индикатор 25 (Д) По Дейност 7 - Изработен банер
Индикатор 26 (Д) По Дейност 7 - Публикации в медиите
Индикатор 27 (Д) По Дейност 8 - Успешно изпълнен и отчетен проект
Индикатор 28 (Д) По Дейност 9 - Проведени процедури за избор на изпълнители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз