Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0024-C0001
Номер на проект: 14-11-24
Наименование: Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ
Бенефициент: Агенция за устойчиво енергийно развитие
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 18.08.2014
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие и избягване на дублиращи се функции
Дейности: Дейност 3: Изготвяне на стратегия за организационно развитие на АУЕР Целта на тази дейност е подобряване на работните процеси, организацията и координацията в административната структура на АУЕР и постигане на съгласуваност между краткосрочните и дългосрочни цели за развитието на АУЕР. Включва: • Преглед на резултатите от функционалния анализ; • Преглед на оптимизираните работни процеси; • Планиране на краткосрочни и дългосрочни цели за оптимизиране на администрацията на АУЕР; • Провеждане на консултации и обществени обсъждания със социално икономическите партньори и потребителите на услуги на АУЕР; • Изготвяне на стратегия за организационно развитие на АУЕР.
Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите в АУЕР В рамките на тази дейност ще се проведе обучение на служителите на АУЕР, на което те ще бъдат подробно запознати с направените анализи и препоръки, с последващите промени в процедурите, с разработените нови правила и работни процеси, както и с разработената Стратегия за организационно развитие.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност За популяризиране на проекта на АУЕР: дейностите, начините за участие в проекта и ефекта от неговото осъществяване, ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Дейността включва следните поддейности: - Подготовка и отпечатване на 5 бр. плакати (хром, цветни, размер 50/70 см) и изготвяне на 2 подвижни табели (винил, със стойка, цветни, размер100/70 см) с обозначенията на Проекта Ще бъдат изготвени 200 бр. брошури (размер А5, цветни) с информация относно проекта. Брошурите ще са на разположение на всички заинтересувани страни на Презентацията на Проекта и в сградата на АУЕР през цялото време на действие на Проекта. - Провеждане на откриваща и заключителна пресконференция Заключителната пресконференция ще отчете изпълнението на дейностите по Проекта пред представители на пресата, заинтересованите страни и служителите от администрацията. - В цикъл от 3 публикации (статии и интервюта) в средствата за масово осведомяване да се популяризира дейността по проекта; - Ще се изработи и един Интернет банер; - Ще се подготвят 100 броя рекламни комплекти, включващи тефтер, блокноте, химикалка и папка, с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК Информация за популяризирането на подкрепата от ЕСФ ще бъде включвана във: - Всички обяви, съобщения и информации на уеб страницата на АУЕР и в медиите - Всички публикации и интервюта за медии; - Всички разяснителни материали и информации, предоставяни на заинтересованите страни; - Всички междинни доклади, окончателен доклад, както и всички отчетни документи по Проекта; - Банер, брошури и табели; - Организираните пресконференции
Дейност 7: Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП С помощта на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, ще бъде разработена тръжна документация (вкл. техническо задание и методика за оценка) за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП за дейности: 1. Организационна диагностика на АУЕР чрез извършване на функционален анализ 2. Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в АУЕР 3. Изготвяне на стратегия за организационно развитие на АУЕР 4. Провеждане на съпътстващо обучение за служителите в АУЕР
Дейност 2: Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в АУЕР Тази дейност е обособена в следните под-дейности: - Изготвяне на предложения за промени в процедурите и работните процеси, вкл. разработване на Технологични карти за изпълнение на всяка публична услуга по операции и роли, с цел избягване на дублиращи функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността; - Предложение и план за изменение на Устройствения правилник и вътрешните правила; Отпечатване на разработените документи.
Дейност 6: Управление на проекта Дейността ще бъде реализирана чрез следните поддейности: 1.1. Организация на дейността на екипа Ще се сформира екип, ще се назначат експерти и ще се разработи подробен и текущо актуализиран план график за действие с конкретни задачи, срокове, роли и задължения на екипа. Ще се координира работата на екипа по проекта с тази на изпълнителите на дейностите по проекта, които ще бъдат избрани чрез процедури по ЗОП. Всяка една от процедурите, които предстои да бъдат обявявани по ЗОП, ще се фиксира във времето, в логическата последователност на взаимно обвързаните и следващи една от друга дейности. Ще се разработи детайлен план за мониторинг и контрол на дейностите, човешките ресурси и бюджета, както и план за оценка на риска, с ясно формулирани индикатори, които да позволяват ранна диагностика на проблеми и бързи дейности за тяхната превенция. Екипът ще разработи начален доклад, който при необходимост ще актуализира и ще оптимизира предложената в проектното предложения методология. 1.2. Процедури по ЗОП Екипът ще ползва външна експерта помощ (за първата – дейности 1-4) при подготовка на тръжна документация, включително техническо задание и методика за оценка, в съответствие с изискванията на ЗОП за три процедури за избор на изпълнители по дейности, както следва: • Дейности 1-4 • Дейност 5 • Дейност 7 Ще се проведат три процедури за избор на изпълнител, като ще се включи и външен експерт от списъка на АОП (за първата). 1.3. Наблюдение и контрол Ще бъде разработен план за текущо наблюдение и контрол, както и оценка на междинните и крайни резултати от проекта, а също така и за анализ, оценка и превенция на риска. Екипът ще подготви първоначален доклад по проекта и ще го представи на вниманието на ръководството на АУЕР. Ще се осъществява текущо наблюдение и контрол над проектните дейности, още от подготвителната фаза, като екипът ще ползва натрупания опит от разработени по предишни проекти вътрешни процедури и правила за мониторинг на дейностите спрямо целите и резултатите, както и финансовите ресурси. Ще се подготвят междинни отчети за изпълнението на проекта съгласно изискванията на ОПАК. Ще се гарантира изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на договора по ОПАК.
Дейност 1: Организационна диагностика на АУЕР чрез извършване на функционален анализ Извършването на функционален анализ е обособено в следните етапи: • Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ (сформиране на екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцента на анализа; изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите; комуникация и гарантиране на ангажираност); • Етап 2: Провеждане на функционалния анализ (анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране нa области за подобрение; формулиране на предложения за подобрение); • Етап 3: Приключване на функционалния анализ (приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие; изготвяне на проект на доклада, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад; комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни); • Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението (анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките; публичност на резултатите от функционалния анализ). Този последен етап също е задължителен за бенефициентите с цел гарантиране на устойчивост, която се следи от УО на ОПАК и след приключване на изпълнението на проектите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 325 BGN
Общ бюджет: 171 831 BGN
БФП: 171 831 BGN
Общо изплатени средства: 38 464 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 171 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 464 BGN
2015 0 BGN
38 464 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 694 BGN
2015 0 BGN
32 694 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 770 BGN
2015 0 BGN
5 770 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Брой доклади за проведен функционален анализ с препоръки и планове
Индикатор 4 (Д) По дейност 2 - Брой изготвени документи:
Индикатор 5 (Д) По дейност 3 - Брой обществени обсъждания
Индикатор 6 (Д) По дейност 3 - Брой стратегии
Индикатор 7 (Д) По дейност 4 - брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 5 - Плакати
Индикатор 9 (Д) По дейност 5 - Табели
Индикатор 10 (Д) По дейност 5 - Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 11 (Д) По дейност 5 - Публикувани статии/интервюта и други материали в средствата за масово осведомяване за популяризиране на дейността по проекта
Индикатор 12 (Д) По дейност 5 - Проведени пресконференции
Индикатор 13 (Д) По дейност 5 - Изготвен Интернет банер
Индикатор 14 (Д) По дейност 5 - Подготвени рекламни комплекти, включващи: тефтер, блокноте, химикалка и папка с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК
Индикатор 15 (Д) По дейност 6 - Брой тръжни документации
Индикатор 16 (Д) По дейност 6 - Брой проведени процедури
Индикатор 17 (Д) По дейност 6 - Брой подписани договори
Индикатор 18 (Д) По дейност 7 - Тръжни документации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз