Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0047-C0001
Номер на проект: M13-22-48
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация –община Добричка
Бенефициент: ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 18.08.2014
Дата на приключване: 18.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-села
Описание
Описание на проекта: Повишаване на уменията и компетенциите на служителите в община Добричка и подобряване на ефективността и ефикасността в работата на общинската администрация.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 3 души – ръководител, координатор и счетоводител. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи и ще следи за правилното изпълнение на проекта. Ръководителят на проекта, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът ще отговаря за подготовката, комуникацията и изпращането на всички необходими документи до УО на ОПАК. Настоящата дейност ще се реализира в рамките на целия период на срока на договора за БФП.
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на дейността ще бъдат избрани изпълнителите за реализиране на дейностите, свързани с обученията (с изключение на обученията, които ще се провеждат от ИПА) и на дейностите по информация и публичност. Дейността ще включва следните етапи: - Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител за реализиране на дейностите, свързани с обучение извън тези, които ще се провеждат от ИПА; - Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител за информация и публичност При подготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнители ще се спазват изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. При провеждане на избора на изпълнител/и екипът за управление на проекта ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3: Участие на служители от община Добричка в обучения, включени в каталога на ИПА При реализиране на дейността 51 броя служители на община Добричка ще посетят обучения от Каталога на ИПА. Избраните обучения са както следва: 1.Семинар в ИПА по (УА-4) „Оценка на индивидуалното изпълнение” за 1 участник за 1 ден – Директор на Дом за възрастни хора с деменция с.Опанец” – жена. 2.Обучение в ИПА по (УА-7) „Управление на промяната и организационно развитие” за 2 участника за 2 дни – Директори на дирекции „ЕППИР, „ОКЗСУСВТЗ” – 2 жени. 3.Семинар в ИПА по (УА-8) „Концепцията за комплексно административно обслужване” за 1 участника за 1 ден – директор на дирекция „АПИОТУС” – жена 4.Обучение в ИПА по (УА - 10) „Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ”- за 2 участника за 2,5 дни – Директори на дирекции „ЕППИР, „ОКЗСУСВТЗ” – 2 жени. 5.Обучение в ИПА по (ПП - 3) „Прилагане на комплексно административно обслужване” за 2 участника за 3 дни – мл.експерт – жени. 6.Обучение в ИПА по (ПП - 5) „Административно регулиране и подобряване на бизнес средата” за 2 участника за 2,5 дни – гл.експерт икономическо развитие и гл.експерт финансов контрол – мъже. 7.Обучение в ИПА по (ПП – 6.1) за юристи „Прилагане на административно процесуалния кодекс” за 3 участника за 2,5 дни – юристи – 1 мъж и 2 жени, 8.Семинар в ИПА по (ПП – 6.2) за неюристи „Прилагане на административно процесуалния кодекс”за 3 участника за 1,5 дни – ст..експерт МДТ - 2 жени, 1 мл.експерт МДТ – мъж. 9.Семинар в ИПА по (ПП - 8) „Прилагане на Закона за защита на личните данни ” за 4 участника за 1,5 дни – мл.експерт 1, ст.специалист 2, гл.експерт 1 – жени 10.Семинар в ИПА по (ПП - 9) „Прилагане на Закона за класифицираната информация” за 1 участника за 1,5 дни – гл.експерт 1 – мъж 11.Обучение в ИПА по (ОПА – 3) „Прилагане на Закона за предотвратявне и разкриване на конфликт на интереси” за 3 участника за 2 дни – гл.експерт 2, мл.експерт 1 – жени. 12. Семинар в ИПА по (ОПА – 5) „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация” за 3 участника за 1,5 дни – гл.експерт 2, мл.експерт 1 – жени. 13.Обучение в ИПА по (ЕРФ – 4) „Възможности за работа и кариера в институциите на ЕС” за 4 участника за 1,5 дни – гл.експерт – мъж, секретар на община и директори на дирекции „ЕППИР, „ОКЗСУСВТЗ” – жени. 14. Семинар в ИПА по (ЗА – 2) „Административни разпоредби в прилагане на семейния кодекс” за 3 участника за 1,5 дни – ст.специалист и мл.експерт – жени. 15. Семинар в ИПА по (ЗА – 3) „Стилистика в нормативните актове и наредби” за 5 участника за 1,5 дни – директор дирекция „АПИОТУС”, гл.експерт и мл.експерт – жени. 16.Обучение в ИПА по (ЗА – 5) „Приложни въпроси за интеграцията на етническите групи в Република България” за 2 участника за 2 дни – директор дирекция „ОКЗСУСВТЗ” – жена, н-к отдел ЕППТЗ – мъж. 17.Обучение в ИПА по (ИТО – 2) „Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс)” за 3 участника за 3 дни – гл.експерт, директор дирекция „ОКЗСУСВТЗ” - жени. 18.Обучение в ИПА по (ИТО – 3) „Електронни таблици с MS EXCEL (надграждащ)” за 4 участника за 4 дни – гл.експерт, директор дирекция „ЕППИР” - жени. 19.Обучение в ИПА по (УИС-7) „Configuring,managing and maintaining windows server 2008 servers (basic course) дистанционна форма – за 1 участник – мл.експерт ИОТ. 20.Обучение в ИПА по (УИС-8) „Configuring,managing and maintaining windows server 2008 servers (advanced course) дистанционна форма – за 1 участник – мл.експерт ИОТ. Обученията ще се провеждат в рамките на срока на настоящия проект, като мястото и датата им на провеждане ще бъдат обявени от ИПА въз основа на предварително подадени заявки от служителите, изразили желание да участват в съответните обучения. Посочените по – горе обучения са изцяло съобразени с нуждите на общинската администрация и идентифицираните потребности на представителите на целевите групи.
Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентции В рамките на дейността ще бъдат организирани и проведени 8 бр. обучения по следните теми:  Обучение по „Работа в екип и екипна ефективност” В обучението ще бъдат включени теми като: Формиране на екипи; Роли и връзки в екипа – формални и неформални; Екипна ефективност; Мотивация; Доверие; Структура и цели на организацията; Визия и мисия на организацията; Роли на членовете в един екип в обичайна ситуация и при криза. Предвид спецификата на темата в обучението са включени по – голяма част от служителите на общината.  Обучения по „Лидерски умения” В обучението ще бъдат включени теми като: Лидерски компетенции – дефиниране на основните лидерски компетенции; техники за подобряване на представянето на другите и самите нас; техники за благоприятна съвместна работа; Ролята на лидера за достигане на високи резултати в компанията – лидерски стилове, организационен климат; Идентифициране на проблеми и рискове и определяне на подходяща реакция. Информирано вземане на решения – идентифициране и събиране на информацията, необходима за вземане на решенията. Аналитични подходи при вземане на решения и др. Мотивация и теории за мотивиране и др.
Дейност 5: Обучение за работа със специфични групи граждани –уязвимите групи Обучението по дейността включва 15 служители от дирекция „АПИОТУС” и дирекция „ОКЗСУСВТЗ”. Предвид спецификата на работа на хората, работещи в тези дирекции имат чести контакти с представители на различни специфични групи граждани, които се нуждаят от допълнително обгрижване и специфични умения за работа с тях.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Дейността включва мерки за информация и публичност във връзка с популяризиране на проекта, неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичността са съобразени с Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. В рамките на дейността ще бъде реализирано следното: Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции – 2бр. Община Добричка разполага със съвременна и добре оборудвана заседателна зала, която ще се използва за провеждане на пресконференциите. Изготвяне на 200 бр. информационни брошури; Изготвяне на 1 бр. банер; Изготвяне на 250 бр.семинарни папки; Изготвяне на 250 броя блок листи от 20 листа; Изработване на 250 бр. химикали с логото на проекта; Флаш памет 250 бр. с лого на проекта. Рекламни сувенири 500 бр. Поставяне на информация за дейностите, целите и резултатите от проекта на сайта на община Добричка. Информационните брошури, банер семинарните папки, изработката на блок листи, химикали, флаш памет и рекламни сувенири с логото на проекта ще бъдат възложени на изпълнител избран чрез процедура по ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "Ефективност и компетентност"
"ИНФО ТРЕЙДИНГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 707 BGN
Общ бюджет: 78 940 BGN
БФП: 78 940 BGN
Общо изплатени средства: 78 940 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 141 BGN
2015 59 799 BGN
78 940 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 270 BGN
2015 50 829 BGN
67 099 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 871 BGN
2015 8 970 BGN
11 841 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Договори за членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Изготвен план за дейностите по проекта
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Изготвени и предадени доклади до УО на ОПАК
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Проведени процедури за избор на изпълнител/ли
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Подписани договори
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Брой проведении обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Брой обучении служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Брой проведении обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Брой обучении служители по "Работа в екип и екипна ефективност"
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Брой обучении служители по "Лидерски умения".
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Брой обучении служители
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Брой проведении обучения
Индикатор 18 (Д) По дейност 6 - Проведени пресконференции
Индикатор 19 (Д) По дейност 6 - Изготвени информационни брошури
Индикатор 20 (Д) По дейност 6 - Изготвен банер
Индикатор 21 (Д) По дейност 6 - Изготвени семинарни папки
Индикатор 22 (Д) По дейност 6 - Изготвени блок листи
Индикатор 23 (Д) По дейност 6 - Изготвени химикали
Индикатор 24 (Д) По дейност 6 - Изготвени Флаш памет с логото на проекта
Индикатор 25 (Д) По дейност 6 - Рекламни сувенири с логото на проекта
Индикатор 26 (Д) По дейност 6 - Публикувана информация на сайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз