Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0015-C0001
Номер на проект: 14-32-15
Наименование: Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащане на паричните обезщетения от ДОО
Бенефициент: Национален осигурителен институт
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 15.08.2014
Дата на приключване: 15.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на общественото доверие и затвърждаване имиджа на НОИ като модерна, ефективна и надеждна администрация, посредством въвеждането на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) с осигурители/самоосигуряващи се лица за изплащане на паричните обезщетения от ДОО.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта Дейността по сформиране на екип за управление на проекта има за цел постигане на добра координация и оперативност на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.
Дейност 6: Организация и управление на проекта Дейността по организация и управление на проекта ще се изпълнява през целия период на изпълнение на проекта, като ще цели координация и организация на всички участващи страни и изпълнители, реализация на дейностите съобразно планирания план – график, както и стриктно придържане към приетата вътрешна система за оценка и мониторинг на изпълнението. В случай на възникване на отклонения от приетия план – график за изпълнение на дейностите, отговорност на екипа по управление и организация е да предприеме своевременно корективни действия, информирайки за това Договарящия орган на програмата. Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнявани съобразно принципите за прозрачност, ефективност, икономическа целесъобразност и добро финансово управление. Екипът по организация и управление ще следи за коректното, навременно и качествено изпълнение на дейностите, възложени на външни изпълнители и доставчици по проекта. В изпълнение на своите задължения, екипът по организация и управление ще докладва и отчита изпълнението на проекта в съответствие с предоставените от Договарящия орган отчетни форми и документи и съгласно клаузите на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По време на изпълнението на проекта, както и след неговото приключване, екипът по управление ще осигурява директен достъп на представителите на Управляващия орган или други одитиращи институции да извършат проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. Екипът на проекта има ангажимент да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проектните дейности, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане.
Дейност 3: Разработване и внедряване на Интегрирана Система за Електронен Обмен на Документи и Данни на НОИ (ИСЕОДД). Основният работен процес се състои в подаване на данни и документи по електронен път до НОИ от страна на осигурители и самоосигуряващи се лица, съгласно НИИПОПДОО. Участниците в него са: • Осигурители • Самоосигуряващи се лица • Национален осигурителен институт С разработването на ИСЕОДД се предвижда да се извършват следните основни операции: 1. Попълване и изпращане на данни и неструктурирани документи към НОИ. Осигурителят или самоосигуряващото се лице има възможност, с помощта на подходящ потребителски интерфейс, да въведе данни за обработка от системата, съгласно НИИПОПДОО. Системата трябва да предоставя няколко канала за трансфер на документите и данните от осигурителите/ самоосигуряващите се лица до НОИ, като се запазва съществуващия канал, при който се подават данните под формата на хартиени документи с придружаващ файл на външен носител. 2. Валидиране на данните. Преди и/или след получаването на данните в НОИ, системата ги валидира съгласно всички изисквания на НОИ. 3. Съхраненяване на документите и данните във вътрешните системи на НОИ, където данните се подлагат на последваща обработка съгласно правилата и процедурите на НОИ. 4. Обратна връзка. Осигурителят (самоосигуряващото се лице), след изпращане на информацията и нейното централно валидиране, получава обратна информация за издадени документи за приетите или неприети данни и последващо за статуса им в процеса на обработка. Входящите операции ще са съобразени с описания работен процес. Каналите за трансфер на данните от осигурителите/ самоосигуряващите се лица до НОИ ще бъдат няколко: 1. Попълване на онлайн формуляри в портала на НОИ с възможност за прилагане на електронни документи; 2. Екран в портала на НОИ, чрез който се подава предварително изготвен файл и приложени електронни документи, съдържащи данни за няколко осигурителни събития; 3. Уеб услуга, позволяваща автоматизация на процеса на подаване на данните от външни системи, работещи при осигурителите/самоосигуряващите се лица; Ще се запази съществуващият канал, при който се подават данните в териториалните поделения на НОИ под формата на хартиени документи с придружаващ файл на външен носител. ИСЕОДД ще бъде така проектирана и реализирана, че да позволява лесното надграждане на функционалност и комуникация с външни системи и приложения. Системата ще се състои от десктоп приложение и уеб базирани модули. И двете приложения ще са изградени съгласно съвременните тенденции за навигация и ползваемост. Потребителският интерфейс на системата ще дава възможност за ефективна и интуитивна комуникация на ползвателите й с нейната функционалност. За целите на улеснената навигация и ползваемост на системата, всички модули за въвеждане, тестване и подаване ще бъдат достъпни с помощта на единно навигационно меню. Контролният панел на системата е функционалност, която ще позволява на администратора да управлява базови характеристики и задачи, достъпни единствено за администратори. Услугата за наличие на функционалност за контрол на достъпа и разпределение на функционалностите между съответните участници в работните процеси ще бъде интегрирана. В системата ще са дефинирани роли на потребители, които да отговарят на техните правомощия за достъп и опериране с информацията. Също така ще бъде интегрирана функционалност за регистрация и промяна в регистрационните данни на потребителите - осигурители/ самоосигуряващи се лица за ползване на системата, включващо идентификационни данни, сертификати за електронен подпис, верификация на електронния подпис, присвояване на потребителско име и парола и дефиниране на роли. Софтуерната система ще позволи обслужването на основните операции от страна на осигурителите (самоосигуряващите се лица) при подаване на данни и документи, съгласно НИИПОПДОО. За целите на формирането на файла за подаване на данните, системата трябва да включва и обособен модул – Desktop приложение, работещо при осигурителя/ самоосигуряващото се лице. В това приложение потребителят въвежда данните и то формира файла за последваща обработка. Следващият процес включва валидиране на данните след тяхното получаване. По този начин осигурителят/ самоосигуряващото се лице са сигурни, че данните са подготвени и форматирани съгласно всички изисквания на НОИ. При коректно попълване на информацията, използвайки някой от описаните способи, тя да се трансферира към вътрешните сървъри на НОИ. Там данните да се подлагат на последваща обработка съгласно правилата и процедурите на НОИ. Функционалност за предварителна валидация, без запис/изпращане на данните към системата също така ще бъде въведена. ИСЕОДД ще предоставя възможност на осигурителите (самоосигуряващите се лица) да получават обратна връзка по статуса на изпратените от тях данни към НОИ при използването на системата, като ги нотифицира по съответния информационен канал. Системата ще предоставя интерфейси за комуникация с различни вътрешни и външни системи, които обменят информация с нея. Комуникационният формат да съответства на спецификата и наличните софтуерни интерфейси на външните системи. Подсистемата за комуникация и интеграция ще осигурява интеграция с ключови регистри на НОИ – Парични обезщетения и помощи от ДОО и Електронен регистър на болничните листове, както и валидиране на данните с използане на данните от основни регистри, получени от съответните им първични администратори. Софтуерното приложение ще изпълнява изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис и техните поднормативни актове. Системата ще осигурява интерфейс за връзка на Регистъра на паричните обезщетения и помощи от ДОО с централните системи на електронното управление. Типът и параметрите на интерфейса ще бъдат съгласувани с МТИТС по време на разрабтване на техническото задание за дейността. Системата да предоставя приложение за реализация на Е-услуги. След внедряване в експлоатация на системата, следва тя да предоставя 6 стандартни електронни административни услуги, предоставяни от НОИ и регламентирани от НИИПОПДОО. Изградената развойна и тестова среда следва да дава възможност за самостоятелно разработване на допълнителни е-услуги от специалистите на НОИ, както и управление на жизнения цикъл на реализираните е-услуги. Основно изискване при изграждането на системата (ИСЕОДД) е при обмена на данни между различни системи и контрагенти вътре и извън НОИ, тя да бъде съвместима с притежавани лицензирани средства на Възложителя.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на избор на изпълнители за разработване и внедряване на Интегрирана Система за Електронен Обмен на Документи и Данни на НОИ (ИСЕОДД), изпълнение на мерките за информация и публичност, и изготвяне на одит на проекта Дейността включва подготвителен етап на планиране и формулиране на критерии за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗОП. Същинската част от дейността включва избор на изпълнители за разработване на заложените работни процеси съгласно принципите, условията и реда на нормативната уредба, и правилата на ОП „Административен Капацитет“. След като бенефициентът оцени офертите според поставените от него изисквания, той ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен писмен договор за услуга.
Дейност 5: Одит на проекта Дейността включва извършване на одит на проекта, след приключване и отчитането му.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Проектът предвижда набор от мерки за информиране на целевата група, националните медии и широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Административен капацитет”. Прилаганите мерки ще са в съответствие с правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Административен Капацитет”. Дейността ще стартира с избор на изпълнител за разработване на предвидените по проекта визуализационни материали. В рамките на тази дейност са предвидени следните мерки за осигуряване на информираност и публичност: • Организация на една заключителна конференция, целящи запознаването на широката общественост с целите, дейностите, целевата група, продължителността, резултатите и ефектите от проекта. Конференцията изрично ще оповести, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват логото на ЕС и логото на ОПАК; • Подготовка, отпечатване и поставяне на банер, който ще се ползва за конференцията; • Изготвяне на презентационни материали за конференцията под формата на слайдове; • Разпространени брошури с информация за проекта; • Изработване, отпечатване и изпращане на покани за заключителната конференция; • Изготвяне на информационни табели. На всеки слайд ще се отбелязва финансовия принос на Общността и ще бъде поставено логото на ЕС и на ОПАК. В допълнение, за осигуряването на информираност и публичност, бенефициентът ще използва следните печатни информационни материали, всеки един от които ще съдържа логото на ЕС и ОПАК със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, който се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен Капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. В периода на изпълнение на проекта, ЦУ на НОИ ще постави два броя интернет банери, бюлетини за изпращане по електронната поща и доклад с анализ на интернет рекламата – брой появявания на банерите, ротация, брой кликове и др. показатели, които измерват ефективността от интернет кампанията. Те ще способстват за по-добрата визуализация, публичност и разпространение на резултатите и ефектите от проекта, и ще съдействат за популяризирането му сред обществеността.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
"БУЛ ОДИТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 495 990 BGN
Общ бюджет: 255 577 BGN
БФП: 255 577 BGN
Общо изплатени средства: 255 577 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 255 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 255 577 BGN
255 577 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 217 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 217 241 BGN
217 241 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 38 337 BGN
38 337 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Успешно сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 3 (Д) По дейност 2: Сключени договори за изпълнители
Индикатор 4 (Д) По дейност 3: Успешно разработена, внедрена и интегрирана система (ИСЕОДД)
Индикатор 5 (Д) По дейност 3: Онлайн административна услуга
Индикатор 6 (Д) По дейност 3: Интегриране на ключови регистри на администрацията
Индикатор 7 (Д) По дейност 3: Проведени обучения на служители на НОИ
Индикатор 8 (Д) По дейност 4: Изработени интернет банери
Индикатор 9 (Д) По дейност 4: Изработване, отпечатване и изпращане на покани за заключителната конференция
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Проведени пресконференции
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Разработени и разпространени брошури с информация за проекта
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Бюлетини, изпратени по електронна поща
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Информационни табели
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Доклад с анализ на интернет рекламата
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Изготвен одиторски доклад
Индикатор 16 (Д) По дейност 6: Изпълнени и отчетени проектни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз