Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0045-C0001
Номер на проект: M13-22-46
Наименование: «Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов»
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 13.08.2014
Дата на приключване: 13.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Свищов за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Дейности: Д1: Управление на проекта Дейността е от особена важност, за да се осигури необходимият човешки ресурс за ефективно изпълнение и администриране на дейностите. В екипа на проекта е предвидено ангажирането на следните лица: ръководител, счетоводител, координатор и експерт тръжни процедури (юрист). Ръководителят отговаря за цялостната организация, координация и управление на дейностите по проекта. Контролира навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. Отговаря за финансовото управление по изпълнението на проекта. Организира ежемесечни работни срещи на екипа по проекта, като делегира отговорности на членовете на екипа за реализиране на съотвените дейности. Отговаря за популяризиране на резултатите на всеки етап от изпълнението на проекта. Счетоводителят създава организация на счетоводния процес при осъществяване на дейностите по проекта, която да осигури навременно и точно осчетоводяване на документите, съставяне на месечните отчети. Координатор - организира и подпомага изпълнението на проекта. Организира навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. Изисква, приема и анализира информация за изпълнението на проекта. Изготва техническите отчети. Своевременно докладва на ръководителя на проекта за всички дейности и действия, необходими за вземане на решения с цел успешна реализация на проекта. Експерт тръжни процедури (Юрист) - ще оказва експертна помощ по разработването на техническите задания по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, както и за решаване на юридически казуси по реализацията на проекта. Ще бъдат разработени длъжностните характеристики на членовете на екипа по проекта. Те ще бъдат ясно дефинирани и разграничени. След сключване на договорите между Община Свищов и избраните членове на екипа ще бъде проведена първа работна среща, на коятно ще бъдат уточнени задълженията и отговорностите на членовете на екипа и ще бъде разработен подробен план – график за реализиране на проектните дейности.
Дейности за информация и публичност Тази дейност ще включва поредица от събития, които целят да информират максимално широка група от заинтересовани страни с цел популяризиране и осигуряване на публичност на програмата, проекта и на постигнатите резултати от него. Конкретните стъпки за постигане на тази цел са следните: 1. Организиране на встъпителна пресконференция за информиране и публичност, относно целите и дейностите по проекта. Формат на пресконференцията – наем на зала, ½ ден; 45 /представители на общинската администрация, медии/; 2. Предвиждат се 4 публикации в средствата за информация, които акцентират върху етапите и постигнатите резултати от проекта 3. Изготвяне и разпространение на информационни брошури, популяризиращи проекта и източниците на финансиране - 400 бр. 4. Изработване на 150 броя промоционални чаши, с характеристиките и логото на ОПАК. 5. Изготвяне на 8 броя рекламни банери, които ще бъдат поставени по време на предвидените събития по проекта. 6. Провеждане на заключителна пресконференция за отразяване на постигнатите резултати и цели в рамките на изпълнението на проекта; Формат на пресконференцията – наем на зала, ½ ден; брой участници – 45 /представители на общинската администрация, медии/; материали, съдържащи информация за изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта; 7. Предоставяне на текуща информация относно целите, дейностите по проекта, постигнатите резултати и източника на финансиране на уеб страницата на Община Свищов; При направата на всички печатни материали ще бъдат спазени техническите характеристики на изображенията, съгласно Регламент 1828/ 2006.
Провеждане на обучения за подобряване на професионалната компетентност, лична и екипна ефективност и изграждане на доверителни отношения Дейността включва следното: Обучение№ 1: „Ефективно лидерство” Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 15 участника. Такова обучение ще преминат служители от ръководния персонал на община Свищов – кмет, кметове на кметства, кметски наместници, заместник-кметове, секретар на общината, директор дирекция и началник отдели. Обученията от направление Ефективно лидерство са създадени, за да подобрят личностните компетенции, свързани с управлението на хора, екипи, организации и работни процеси. Основната цел на обученията е повишаване на ефективността на ръководителите чрез обогатяване на гледните им точки и изграждане на работещи стратегии за ефективно дългосрочно управление на екипите и процесите, за които отговарят. При създаването на обучителните продукти в направление Ефективно лидерство е отделено внимание на всички основни предизвикателства, пред които са изправени съвременните ръководители. Включени са обучения, които адресират нуждата им не само по-ефективно да управляват екипите си, но и да се грижат за тяхното развитие, мотивация и добра работна среда. Обучение№ 2: „Екипна ефективност” Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 45 участника, разделени на 3 групи по 15 човека. Служителите ще бъдат запознати с най съвременни методи и похвати за работа в екип, ефективно сътрудничество, мотивация на служителите и т.н. Обучението ще бъде изнесено, като в него ще бъдат включени елементи на ролеви игри и повишаване на доверието между служителите, изграждане на екип. Обученията по Екипна ефективност, освен култивирането на личностни компетенции, имат за цел обединяването на двете гледни точки, породени от дуалистичната природа на екипа. Съобразно това, за постигане на максимална екипна ефективност, обученията от това направление са насочени към трайна промяна на разбиранията и нагласите на членовете на екипа. В тях се адресират най-сериозните предизвикателства, с които се сблъскват работните екипи, като успоредно с усвояването на конкретни личностни компетенции, обученията работят за развитие на екипа като органично свързано цяло, с ключова роля за резултатите. Обучение№ 3: „Лична ефективност” Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 45 участника, разделени на 3 групи по 15 човека. Участниците в това обучение ще изградят умения, свързани с управление на времето, управление на стреса, креативно мислене и др. Обученията от направление Лична ефективност са насочени към подобряването на широк кръг от личностни и професионални компетенции на хора от различни сфери на дейност. Въпреки че всяко обучение има свой собствен фокус и тема, компетенциите, които отделните обучения изграждат, се разглеждат в светлината на цялостното личностно развитие. Обученията са насочени към повишаване на ефективността, но се отделя внимание и на въпроса защо точно тези са най-добрите стъпки към постигането на лична ефективност. Обученията са предназначени за по-широка аудитория и дават практически решения и инструменти за справяне с повечето често срещани житейски ситуации и проблеми, което ги прави еднакво приложими и в личен, и в служебен план. Обучение № 4: Стратегическо мислене: извличане, разпознаване и оптимизация на стратегиите за мислене и действие Целите на това обучение са да позволи формирането на стратегическото мислене у служители от ръководния персонал на община Свищов – кмет, кметски наместници, заместник – кметове, секретар на общината, директор дирекция и началник отдели, което да позволи формиране на нови възгледи за бъдещото развитие на общината. Чрез обучението ще изградят умения и компетенции в посока извличане на ползи от измененията в обкръжаващата ги среда. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване 15 участника и ще бъде ориентирано към формиране на стратегическо мислене у ръководния персонал антипод на традиционното мислене, което е насочено към реализирането на краткосрочни постижения. Ще се усвоят компетенции насочени към създаването на стратегически виждания за бъдещето на общината, което да помогне за доброто управление и развитието. В обучението ще бъдат включени и елементи на ролеви игри за да може да постигнем максимално добър и устойчив резултат. Обучение № 5: „Възможности за работа и кариера в институциите на ЕС” (ЕРФ-4) от Каталога на ИПА. Обучението ще бъде с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и ще обхване общо 15 участника: ръководители и служители на всички нива в администрацията. Обучението ще предостави практическа информация за пътя на кандидатстване за работа в институциите на ЕС и за успешна подготовка за европейските конкурсни процедури. На участниците ще им бъде представена систематизирана информация и знания относно структурата на европейската публична администрация, основните групи/позиции на европейските служители и ключови умения, които те трябва да имат, за да работят в ЕС; участниците ще придобият знания и умения за успешна подготовка и представяне на конкурсните процедури, отворени за български граждани. Обучението ще бъде проведено от Института по публична администрация. 1. Необходимост от повишаване на административния капацитет и компетенции на представителите на Общинска администарция Свищов при изпълнение на служебните задачи, подобряване на взаимодействието – вътрешно и междуколективни – както и провишаване на мотивацията на служителите за служебно израстване; 2. Необходимост от повишаване на компетенциите, придобиване на допълнителни компетентности и знания от представителите на Общинска администарция Свищов, съобразно нуждите и с оглед повишаване ефективното изпълнение на служебните задачи и удовлетвореността на самите служители и ползватели на административни услуги. Проведени 5 обучения, обучени 85 служители, както следва: - 15 служители са повишили своята квалификация с обучение „Ефективно лидерство”; - 45 служители са повишили своята квалификация с обучение „Екипна ефективност”; - 45 служители са повишили своята квалификация с обучение „Лична ефективност”; - 15 служители са повишили своята квалификация с обучение с „Стратегическо мислене: извличане, разпознаване и оптимизация на стратегиите за мислене и действие”; - 15 служители са повишили своята квалификация с обучение „Възможности за работа и кариера в институциите на ЕС”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 750 BGN
Общ бюджет: 83 215 BGN
БФП: 83 215 BGN
Общо изплатени средства: 83 215 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 150 BGN
2015 65 065 BGN
83 215 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 428 BGN
2015 55 305 BGN
70 733 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 723 BGN
2015 9 760 BGN
12 482 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 5 (Д) Изработени брошури
Индикатор 6 (Д) Сключени договори за управление на проекта
Индикатор 7 (Д) Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 8 (Д) Сформиран екип
Индикатор 9 (Д) Сключени договори
Индикатор 10 (Д) Проведени срещи на екипа
Индикатор 11 (Д) Изготвен план-график
Индикатор 12 (Д) Изготвени междинни отчети
Индикатор 13 (Д) Изготвен финален отчет
Индикатор 14 (Д) Пресконференции
Индикатор 15 (Д) Брошури
Индикатор 16 (Д) ПУбликации в средствата за информация
Индикатор 17 (Д) Чаши
Индикатор 18 (Д) ИЗготвени рекламни банери
Индикатор 19 (Д) Проведени обучения
Индикатор 20 (Д) Обучени служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз