Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0048-C0001
Номер на проект: M13-22-49
Наименование: Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари
Бенефициент: Община Крушари
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 12.08.2014
Дата на приключване: 12.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Крушари
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Крушари
Дейности: Дейност 1. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. Членовете ще имат конкретни разписани ангажименти. На срещите на екипа ежемесечно ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 2. Обучения, проведени в Института по публична администрация 2.1 Стратегическо управление и разработване на публични политики /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 - УА-1/. В обучението ще бъдат включени двама общински служители на ръководни постове. То е с продължителност 3 дни, 24 учебни часа. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Повишаване чувствителността и подобряване практиките на служителите от администрацията при работа с малцинства В обучението ще бъдат включени 21 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Предназначено е за служители, работещи с граждани, за служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите. 3.2 Социални отношения и ефективни преговори В обучението ще бъдат включени 23 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предназначено за служителите в администрацията, комуникиращи с други институции, предприятия и т.н. 3.3 Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност В обучението ще бъдат включени 23 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предназначено за служителите от всички нива в администрацията, предвид важността на тематиката. 3.4 Изграждане на умения за организиране и планиране на работното време В обучението ще бъдат включени 23 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предназначено за служителите от всички нива в администрацията, предвид важността на тематиката за ефективната дейността на администрацията. Всички служители, успешно преминали курсовете на обучение, ще получат сертификати за участие.
Дейност 4. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване с проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията. Изработка на банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта. Изработка на регистрационни форми за формиране желанията на участниците за включване в обученията. Изработка на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. На участниците в обученията ще се раздават блок-листи за писане с логото на програмата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"ФОЛИ АРТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 798 BGN
Общ бюджет: 69 143 BGN
БФП: 69 143 BGN
Общо изплатени средства: 69 143 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 360 BGN
2015 51 784 BGN
69 143 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 756 BGN
2015 44 016 BGN
58 772 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 604 BGN
2015 7 768 BGN
10 371 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Изработени брошури, регистрационни форми, папки, блок-листи за писане, химикали
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Изработени банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз