Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0002-C0001
Номер на проект: M13-22-2
Наименование: Укрепване на капацитета и квалификацията на служителите в общинска администрация Монтана
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 12.08.2014
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Укрепване на организационния и административен капацитет на общинска администрация - гр. Монтана чрез повишаване на квалификацията на служителите в нея
Дейности: Дейност 2. Повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на серия от обучения. В рамките на дейността ще бъдат удовлетворени нуждите на целевата група и потребностите на общинска администрация Монтана, чрез осъществяване на следните специализирани обучения:  Прилагане на наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;  Работа с общинския електронен архив и сигурност на информацията (обучение за всички нива в администрацията);  ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ (ОПА-3)  ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ОПА-6)  „ Умения за работа в екип” (обучение за всички нива в администрацията).
Дейност 1. Управление на проектните дейности В рамките на тази дейност се включва - цялостната организация и управление на проектните дейности; функционалното разпределение на задълженията и контролните функции на екипа по проекта; изпълнение на процедурите и спазване на план-графика на дейностите; подготовка и реализация на процедурите за договаряне; осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи; анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати; осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на следните мерки: Сформиране на екипа по проекта За изпълнението на проекта ще бъде определен екип от трима експерта, а именно – Ръководител на проекта, Координатор на проект и Счетоводител на проекта. В рамките на тази мярка ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа; Провеждане на регулярни месечни срещи В рамките на тази мярка ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани както физическия и финансов напредък по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта; Организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители Екипът по проекта ще изготви график за планираните за изпълнение от външни изпълнители дейности по проекта. Изготвянето на документацията по предвидените обществени поръчки ще бъде обект на външно възлагане по реда на ЗОП. Същинското провеждане на предвидените процедури ще бъде организирано и проведено в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове. Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта Екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази мярка ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
Дейност 3. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се включват мерки за визуализация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Монтана ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект в медиите, чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу: При изготвянето на материалите осигуряващи публичност и информираност ще бъдат съобразени специфичните изисквания на донора и ще бъде разпространена подкрепата на ЕС в процеса на финансиране и реализация на проектните дейности. Дейността за информация и публичност на осъществявания проект и финансовия принос на ЕСФ ще бъде възложена на изпълнител с предварително определени детайли от възложителя, в пълно съответствие с процедурите предвидени в ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 721 BGN
Общ бюджет: 152 041 BGN
БФП: 152 041 BGN
Общо изплатени средства: 135 119 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 144 BGN
2015 98 975 BGN
135 119 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 723 BGN
2015 84 128 BGN
114 851 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 422 BGN
2015 14 846 BGN
20 268 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори за екипа на проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения от избран изпълнител
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Брой изготвени учебни програми
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 14 (Д) По дейност 2: Брой осъществени обратни връзки от целевите групи
Индикатор 15 (Д) По дейност 2: Общ брой обучаеми лица
Индикатор 16 (Д) По дейност 2: Брой служители на общинската администрация
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Брой пресконференции
Индикатор 18 (Д) По дейност 3: Брой информационни брошури
Индикатор 19 (Д) По дейност 3: Брой информационни транспаранти
Индикатор 20 (Д) По дейност 3: Брой публикации в местни и регионални медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз