Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0052-C0001
Номер на проект: M13-22-53
Наименование: „Компетентност и ефективнoст“ – обучение на служителите в Община Ковачевци
Бенефициент: Община Ковачевци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 11.08.2014
Дата на приключване: 11.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Ковачевци
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административно обслужване в Община Ковачевци и на професионалната компетентност на служителите за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: 1. Организация, текущо управление и мониторинг на проекта Изпълнението на проекта ще се извършва от екип за управление на проекта, сформиран от служители на община Ковачевци, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Автобиографиите на членовете на екипа за управление са приложени към проектното предложение. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители, ИПА и др.
2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители при спазване на изискванията на ЗОП. Екипът на проекта ще организира избора на доставчици на стоки и услуги, необходими за осъществяването на настоящия проект и ще подготви цялата необходима документация за тази цел. Ще бъдат проведени процедури за избор на изпълнители съгласно ЗОП и в съответствие с принципите на свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
3. Провеждане на обучение „Концепцията за комплексно административно обслужване“. Провеждане на обучение-семинар от каталога на ИПА за „Концепцията за комплексно административно обслужване“ за 15 служители на Община Ковачевци. Обучението е с продължителност 1 ден, 8 учебни часа Цели на обучението: •запознаване с концепцията за комплексно административно обслужване; •разкриване на ключовите фактори за успешно въвеждане на концепцията в дейността на административните звена. Учебно съдържание: •Същност на концепцията за комплексно административно обслужване. •Нормативна уредба за приложение. •Базисен модел и канали за достъп до административни услуги. •Инфраструктура за комплексно административно обслужване. •Етапи на въвеждане на концепцията.Управление на промяната. Обучението ще бъде проведено от ИПА след изпратена заявка от страна на община Ковачевци.
4. Провеждане на обучение „Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики“. Провеждане на обучение от каталога на ИПА за „Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики“ за 7 служители на Община Ковачевци. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 учебни часа. Цели на обучението: •да разясни процеса по разработване и прилагане на политики; •да формира умения за прилагане техниките на планиране, координация, консултиране, мониторинг и оценка на политики; •да формира умения за обвързване на изпълнението на публичните политики с многогодишното бюджетно програмиране. Учебно съдържание: •Цели на публичните политики и методи за диагностика. •Проблемно-целеви анализ. •Потребители и участници в процеса на разработване и прилагане на публичните политики. •Анализ на заинтересованите страни и тяхното влияние върху политиките. Метод на тройно възлагане на задача. •Процес на разработване и координация на политики. •Разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие. •Координационни механизми и техники. •Връзка между цикъл на политиката и оценка на въздействието. •Прилагане на метод за многогодишно бюджетно програмиране, обвързано с изпълнението на публични полиники. •Системи за мониторинг и оценка на политики. Обучението ще бъде проведено от ИПА след изпратена заявка от страна на община Ковачевци.
5. Провеждане на обучение „Одит на изпълнението в дейността на администрацията”. Провеждане на обучение от каталога на ИПА за „Одит на изпълнението в дейността на администрацията“ за 10 служители на Община Ковачевци. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Цели на обучението: •да повиши уменията на ръководители и служители относно одита на изпълнението; •да разкрие методиката за оценка на одита на изпълнение и фокусира вниманието на участниците за ефективното и ефикасно изпълнение на административните дейности; •да се разгледат практически казуси, които разкриват ефективното и неефективното изпълнение на дейността на институциите. Цели на обучението: •да повиши уменията на ръководители и служители относно одита на изпълнението; •да разкрие методиката за оценка на одита на изпълнение и фокусира вниманието на участниците за ефективното и ефикасно изпълнение на административните дейности; •да се разгледат практически казуси, които разкриват ефективното и неефективното изпълнение на дейността на институциите. Учебно съдържание: •Новите моменти в одитната дейност на публичните организации. •Взаимодействието между външния и вътрешния одит в публичния сектор. •Промените в Закона за Сметната палата и в Закона за Агенцията за държавна финансова инспекция. •Принципи и етапи на одита на финансовите отчети на бюджетните предприятия – риск, факти и доказателства, същественост. •Специфични въпроси от външното одитиране на счетоводната отчетност в бюджетните предприятия. •Процесът на изготвяне на финансовите отчети на бюджетните предприятия. Обучението ще бъде проведено от ИПА след изпратена заявка от страна на община Ковачевци.
6. Провеждане на обучение „Управление на знанието в администрацията“. Провеждане на обучение от каталога на ИПА за „Управление на знанието в администрацията“ за 20 служители на Община Ковачевци. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Цели на обучението: •запознаване със системата за съхраняване на знанието в дейността на институцията; •придобиване на знания и изграждане на умения за добро управление на знанието; •осигуряване на точното знание, на точното място, в точното време; •запазване на институционалната памет; •споделяне на опит и осигуряване на приемственост на знание между поколенията. Учебно съдържание: •Основи на управлението на знания. •Придобиване на стратегически поглед върху управлението на знания. •Споделяне на опит и приемственост на знанията. •Създаване на мрежа от експерти. •Добри практики. •Еволюция към учеща се организация. •Дискусии и казуси. Обучението ще бъде проведено от ИПА след изпратена заявка от страна на община Ковачевци.
7. Провеждане на обучение „Кариерно развитие чрез мотивация и оценка на персонала”. Провеждане на обучение за „Кариерно развитие чрез мотивация и оценка на персонала“ за 40 служители на Община Ковачевци с продължителност 3 дни. Обучението включва 2 модула: Модул I: Изграждане и управление на комплексна система за мотивация – за 20 служители с продължителност 10 учебни часа. Модул II: Планиране и управление на кариерата - за 20 служители с продължителност 12 учебни часа. Обучението ще бъде проведено от външен изпълнител, избран с публична покана по реда на ЗОП.
8. Провеждане на обучение „Партньорства за местно развитие“. Провеждане на обучение за „Партньорства за местно развитие “ за 20 служители на Община Ковачевци с продължителност 3 дни. Обучението включва 2 модула: Модул I: Международно сътрудничество за местно развитие – за 10 служители с продължителност 12 учебни часа. Модул II: Работа с местните туристически предприемачи за развитие на селски и алтернативен туризъм - за 10 служители с продължителност 10 учебни часа. Обучението ще бъде проведено от външен изпълнител, избран с публична покана по реда на ЗОП.
9. Провеждане на обучение „Привличане на инвестиции за устойчиво развитие“ Провеждане на обучение за „Привличане на инвестиции за устойчиво развитие“ за 10 служители на Община Ковачевци. Продължителността на обучението ще бъде 3 дни, 20 учебни часа и ще бъде проведено от външен изпълнител, избран с публична покана по реда на ЗОП.
10. Провеждане на обучение за „Техники за застъпничество и лобиране за общински интереси“ Провеждане на обучение за „Техники за застъпничество и лобиране за общински интереси“ за 15 служители на Община Ковачевци. Продължителността на обучението ще бъде 3 дни, 24 учебни часа и ще бъде проведено от външен изпълнител, избран с публична покана по реда на ЗОП.
11. Дейности за информация и публичност Предвидено извършването на задължителните дейности за информация и публичност. Ще се проведат откриваща и закриваща пресконференции по проекта, с които да се информира обществеността за финансиращия орган, целите и дейностите по проекта и полученото финансиране по оперативна програма „Административен капацитет“. Предвижда се разпространение на информационни материали (брошури) за проекта на пресконференциите, обученията, като и публикуване на информация за проекта на Интернет страницата на общината, като на свободен принцип на гражданите и организациите, които се интересуват ще могат да използват документацията за мултиплициране на проекта или за обмен на добри практики.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Мироглед" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 552 BGN
Общ бюджет: 51 031 BGN
БФП: 51 031 BGN
Общо изплатени средства: 51 031 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 710 BGN
2015 37 321 BGN
51 031 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 654 BGN
2015 31 723 BGN
43 376 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 057 BGN
2015 5 598 BGN
7 655 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Обучени служители на община Ковачевци
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Избрани изпълнители
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: От тях % жени
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: От тях % жени
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: От тях % жени
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 6: Брой обучени служители
Индикатор 18 (Д) По дейност 6: От тях % жени
Индикатор 19 (Д) По дейност 6: Проведени обучения
Индикатор 20 (Д) По дейност 7: Обучени служители
Индикатор 21 (Д) По дейност 7: От тях % жени
Индикатор 22 (Д) По дейност 7: Проведени обучения
Индикатор 23 (Д) По дейност 8: Обучени служители
Индикатор 24 (Д) По дейност 8: От тях % жени
Индикатор 25 (Д) По дейност 8: Проведени обучения
Индикатор 26 (Д) По дейност 9: Обучени служители
Индикатор 27 (Д) По дейност 9: От тях % жени
Индикатор 28 (Д) По дейност 9: Проведени обучения
Индикатор 29 (Д) По дейност 10: Обучени служители
Индикатор 30 (Д) По дейност 10: От тях % жени
Индикатор 31 (Д) По дейност 10: Проведени обучения
Индикатор 32 (Д) По дейност 11: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 33 (Д) По дейност 11: Отпечатани брошури
Индикатор 34 (Д) По дейност 11: Публикувани материали и представяне на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз