Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0049-C0001
Номер на проект: M13-22-50
Наименование: Община Каспичан – квалифицирани служители и качествено обслужване
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 11.08.2014
Дата на приключване: 11.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в община Каспичан чрез обучение в страната
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима члена – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
Дейност 2. Обучения, проведени в Института по публична администрация 2.1 Прилагане на Административно-процесуалния кодеск /за неюристи/ /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 – ПП-5.2/. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат двама общински служители. 2.2 Прилагане на Административно-процесуалния кодеск /за неюристи/ /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 – ПП-5.1/. Обучението е с продължителност 2,5 дни, 20 учебни часа и в него ще се включи един общински служител. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Преминалите курса на обучение служители ще получат сертификат.
Дейност 3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Развитие на умения за лична ефективност В обучението ще бъдат включени 25 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа и ще се проведе на две групи. Обучението е предвидено за служители, заемащи ръководни и експертни длъжности в общинската администрация. 3.2 Обучение за работа с хора със специфични потребности В обучението ще се включат 20 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа в рамките на 3 дни. Обучението е предвидено за кметовете, кметските наместници и служителите, ангажирани в административното обслужване на гражданите. 3.3 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация В обучението е изнесено с продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще се включат 30 служители. Обучението е насочено към всички служители предвид важността на тематиката за добрия психо-климат на работното мяст, който от своя страна е предпоствака за ефективно изпълнение на служебните задължения.
Дейност 4. Обучения по английски език Езиковото обучение включва подготовка на служителите по английски език, което ще се проведе на две нива. Първата група ще се обучава на Ниво А2 и в нея ще се включат 10 служители, от центъра за обслужване на гражданите и пряко извършващи административното обслужване. Втората група ще се обучава на Ниво Б1 и в нея също ще бъдат включени 10 общински служители, експерти поддържащи контакти с общини-партньори от други държави. Продължителността на обученията е 100 учебни часа.
Дейност 5. Дейности по информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за информиране за обученията и дейността по проекта. Изработване на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработване на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Изработване на химикали с логото на програмата. Изработване на брандирани с логото на програма флаш памети, съдържащи материали за обученията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 121 BGN
Общ бюджет: 85 155 BGN
БФП: 85 155 BGN
Общо изплатени средства: 85 155 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 85 155 BGN
85 155 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 72 382 BGN
72 382 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 12 773 BGN
12 773 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Изработени брошури, банер, семинарни папки; блок-листи за писане, регистрационни форми за включване в обучение, химикали, флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз