Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0073-C0001
Номер на проект: M13-22-74
Наименование: „Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения на служители, кметове и кметски наместници на Община Неделино, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”
Бенефициент: Община Неделино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 07.08.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Неделино
Описание
Описание на проекта: „Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения на служители, кметове и кметски наместници на Община Неделино, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”
Дейности: Дейност 2 Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 г. В рамките на тази дейност ще бъдат обучени служители на общинска администрация Неделино по теми както следва: 1. Лични умения за ефективно управление (УА-6) – 5 бр.лица 2. Добро управление – отворена и прозрачна администрация (ОПА-1) – 5 бр.лица; 3. Методи за определяне размерите на местните такси (ДУО-5) – 5 бр.лица
Дейност 1 Управление на проекта Осигуряване на добри организационни мерки, ефективно управление и превантивен и текущ контрол по изпълнението на всички предвидени дейности по проекта
Дейност 4 Обучение „Развитие на туристическите дестинации и маркетинг на трансграничните райони” Обучение „Развитие на туристическите дестинации и маркетинг на трансграничните райони”– 20 обучени за три дни
Дейност 5 Обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация – за 40 участника Обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация – 40 служители разделени в 2 групи, в продължение на 2 дни, 16 учебни часа. – ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Дейност 3 Чуждоезиково обучение по Гръцки език Обучение по разговорен Гръцки език (модул от 150 учебни часа) – 25 обучени
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 834 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 14 767 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 767 BGN
2015 0 BGN
14 767 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 552 BGN
2015 0 BGN
12 552 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 215 BGN
2015 0 BGN
2 215 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Съставени и подписани протоколи от срещи
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Сключени законосъобразни и целесъобразни договори с изпълнители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Навременно изготвяне на технически и финансови отчети
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Верифицирани разходи по проекта
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Бр. Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Бр. Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Бр. Обучени служители
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Бр. Обучени служители
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6 - Брой пресконференции
Индикатор 23 (Д) По Дейност 6 - Брой отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 24 (Д) По Дейност 6 - Брой публикации в интернет страницата
Индикатор 25 (Д) По Дейност 6 - Брой отпечатани и разпространени работни бележници
Индикатор 26 (Д) По Дейност 6 - Брой изработени и разпространени химикали
Индикатор 27 (Д) По Дейност 6 - Брой отпечатани и разпространени папки
Индикатор 28 (Д) По Дейност 6 - Брой флаш памет
Индикатор 29 (Д) По Дейност 6 - Брой изработени банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз