Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0086-C0001
Номер на проект: M13-22-87
Наименование: „Повишаване квалификацията на служителите в Община Севлиево“
Бенефициент: Община Севлиево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 07.08.2014
Дата на приключване: 07.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетентността на служителите в общинска администрация чрез квалификационни и мотивационни обучения.
Дейности: 3. Организиране и провеждане на обучение на тема: „Тълкуване и прилагане на приложимото законодателството в местното самоуправление“. Обучение по съответното приложимо законодателство ще преминат общо 44 човека, които включват: 15 човека ръководен състав на общинска администрация и 29 човека селски кметове и кметски наместници. Обучението ще засегне темите: Обучение по прилагане на Закона за местното самоуправление и местната администрация; Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията; Закона за общинския бюджет; Закона за общинската собственост и прилагане на местно ниво на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Обучението ще е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Предвидено е да бъде изнесено извън рамките на града. За всички участници ще бъдат осигурени, настаняване в хотел, храна, кафе - паузи и транспорт до и от мястото на провеждане, обучителни материали.
2. Организиране и провеждане на обучение на тема: „Работа със специфични групи граждани“. В обучението ще се включат 40 човека, които ще бъдат разделени на 2 групи: 1.1. 24 специалисти „Приходи от населението по кметствата“ 1.2. 16 човека от Дирекция „Административно правно обслужване“ и Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“. Служителите ще бъдат обучени на толерантност и антидискриминационен подход при работа с граждани от специфични групи, а именно малцинствени групи, хора с увреждания, неграмотни и гр. Обучението ще е с продължителност 2 дни, 14 учебни часа и ще се проведе извън рамките на града. За всички участници ще бъдат осигурени, настаняване в хотел, храна, кафе - паузи и транспорт до и от мястото на провеждане, обучителни материали.
5. Организиране и провеждане на компютърни обучения в ИПА. 5.1. Обучение с програмен продукт MS POWER POINT(базов курс) (ИТО-5). В обучението ще бъдат включени 3 служители от различни дирекции, на които се налага да правят мултимедийни презентации или да използват предварително подготвени такива. Целта на обучението е да се придобият знания за основните изисквания и характеристики на мултимедийните презентации, както и основни умения за презентиране. То ще е с продължителност 3 дни, 18 учебни часа. 5.2. Обучение с MS ECXEL(базов курс) (ИТО-2 ). В обучението ще бъдат включени 3 служителя от различни дирекции, които в ежедневната си работа се нуждаят се от основни, систематизирани знания за работа с електронни таблици. Целта на обучението е да се придобият знания и умения за проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните. Обучението ще е с продължителност 3 дни, 18 учебни часа. 5.4. Обучение с MS ECXEL (надграждащ) (ИТО-3). В обучението ще бъдат включени 12 служители от различни дирекции, използващи MS Excel и нуждаещи се от разширяване на познанията и уменията си за работа с продукта. Целта на обучението е да се придобият знания и умения за използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данните в таблиците. Продължителността на обучението е 4 дни, 24 учебни часа.
1. Организация и управление на проекта. Предвижда се екипът за организация и управление на проекта да включва Ръководител и Счетоводител, които да са непосредствено ангажирани с управлението на проекта. С всеки от тях бенефициентът ще сключи договор. Екипът ще подготви план за действие и конкретни ангажименти на всеки член. На всяка среща ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, евентуални пропуски и начини за преодоляването им. В обхвата на тази дейност се включва и изготвянето на междинни и финални технически и финансови отчети, отчитащи изпълнението на отделните етапи на проекта и постигнатите резултати. Ще бъде избран Изпълнител на услуга по разработване на тръжна документация по реда чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП. Ще се проведе процедура по ЗОП – изпълнителят на обученията ще бъде избран по реда чл.14,ал.3, т.2 от ЗОП. Всички обучения ще бъдат възложени за изпълнение на една фирма, която ще осигурява настаняването на обучаемите и лекторите, залите за обучение, лекторите по отделните модули, материалите за самите обучения и всичко друго, съпътстващо провеждането и логистичното осигуряване на обучението.
4. Организиране и провеждане на обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“. В обучението ще се включат 80 служители, а продължителността му ще е 20 учебни часа, 3 дни. Обучението е насочено към всички общински служители, предвид важността на тематиката за личностното изграждане на всеки служител и приноса му към организацията. Предвидено е да бъде изнесено извън рамките на града. За всички участници ще бъдат осигурени, настаняване в хотел, храна, кафе - паузи и транспорт до и от мястото на провеждане, обучителни материали. Обучението ще се проведе на три модула: Модул 1: Принципи на изграждане и на поддържане на организационна принадлежнoст . Модул 2: Връзката между личната ефективност и удовлетвореност и идентификация с организацията. Модул 3: Умения за справяне със стреса и лична способност за създаване на мотивираща среда
6. Информация и публичност. Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 ще бъдат спазени всички изисквания за публичност с цел осигуряване на информираност за дейностите по проекта. При стартиране на проекта ще бъде организирана пресконференции за запознаване на обществото с екипа, целите и дейностите по проекта. При приключване на проекта ще се проведе пресконференция и ще бъдат представени резултатите от проекта, както и ще се направи отчет за свършената работа. Проектното предложение ще бъде качено на страницата на Община Севлиево (www.sevlievo.bg ), където периодично ще се публикува информация за изпълнението на дейностите по проекта. Екипът на проекта ще изработи 150 бр. брошури, които ще запознаят служителите на общината с предстоящите обучения.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сдружение "Социална подкрепа и информация"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 775 BGN
Общ бюджет: 75 412 BGN
БФП: 75 412 BGN
Общо изплатени средства: 75 412 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 955 BGN
2015 53 457 BGN
75 412 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 662 BGN
2015 45 439 BGN
64 101 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 293 BGN
2015 8 019 BGN
11 312 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори с екипа по управление
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой проведени срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Брой междинни технически доклади и брой окончателни с финансови отчети
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Брой проведени обществени поръчки
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори с изпълнители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой участници в обученията
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Брой служителя получили сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Брой участници в обученията
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Брой служители получили сертификати
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Брой участници в обученията
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Брой служителя получили сертификати
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Брой участници в обученията
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Брой служителя получили сертификати
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: Брой проведени пресконференции
Индикатор 23 (Д) По дейност 6: Брой отпечатани брошури
Индикатор 24 (Д) По дейност 6: Брой публикации в сайта на община Севлиево


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз