Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0017-C0001
Номер на проект: M13-22-18
Наименование: Усъвършенстване квалификациите на служителите от Община Чепеларе за по-добро административно обслужване
Бенефициент: Община Чепеларе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 05.08.2014
Дата на приключване: 20.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Чепеларе
Описание
Описание на проекта: По-добри квалификации на служителите на Община Чепеларе за по-добре извършена работа
Дейности: Дейност 5 Дейности за информация и публичност Дейността включва организирането и провеждането на две пресконференции(въвеждаща и заключителна), 3 публикации в медиите и изработването на рекламни материали както следва: • 500 бр. брошури; • 1бр. информационни банера; • 70бр. бележници; • 70бр. химикалки; • 70бр. чанти;
Дейност 2 Обучения по ключови компетентности – изнесени семенари Дейността включва следните видове обучения: 2.1 Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията като гаранция за ефективност и ефикасност в работата. Целта на обучението е да обвърже личните цели на служителите с целите на администрацията за създаването на по ефективно и ефикасно обслужване на гражданите. По този начин ще се създаде у служителите чувство за съпричастност и ангажираност за постигане на целите на общината посредством собствените действия на служителите. Служителите ще бъдат научени да си поставят както краткосрочни, така и дългосрочни цели за постигането на по-добри резултати. Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Служителите, които ще преминат през обучението са 10 на брой. Продължителността му е два дни (1 нощувка) - 16 учебни часа. Всички успешно преминали обучението ще получат сертификат. 2.2 Асертивно поведение/себеутвърждаващо поведение/ на служителите. В това обучение служителите ще усвоят асертивни техники на поведение - за отстояване на личната позиция без да се наранява другия. Целите на обучението е да се разбере личната ценност на всеки – своята и на другите хора като отделни индивиди. Обучението също така цели подобряване на самооценката и себеутвърждаващото поведение. Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Служителите, които ще преминат през обучението са 10 на брой. Продължителността му е три дни (2 нощувки) - 18 учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат. 2.3 Бизнес комуникация и умения за работа в екип Обучението подпомага развиване на умения в сферата на общуването и усвояване на техники за ефективно общуване в бизнес среда. То също така е фокусирано върху развитието на съвкупността от индивидуалности в успешен екип. Създават се предпоставки за подобряване на отношенията между служителите, бързото и точно вземане на решения и взаимопомощ. Не на последно място се фокусира и върху изграждането на ефективно сътрудничество между служителите на общината с цел ефективно изпълнение на поставените цели. Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Служителите, които ще преминат през обучението са 66 на брой. Продължителността му е три дни (2 нощувки) - 18 учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат. 2.4 Етични норми и правила за поведение на служителите Обучението разглежда етични правила за поведение, които следват общоприети човешки и бизнес морални норми за поведение. То има за цел да развие тези норми и правила за поведение на служителите, за да могат те по-добре да обслужват обществените интереси и да поддържат доверие и уважение в гражданите и бизнеса, които обслужват. Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Служителите, които ще преминат през обучението са 10 на брой. Продължителността му е три дни (2 нощувки) – 18учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат. 2.5 Модели на оценка резултатите и удовлетвореността на потребители на общински услуги. Целта на обучението е да бъдат разгледани и дискутирани различни модели за оценка на резултатите и удовлетвореността на потребителите. Обучението ще помогне на обучаемите да се научат да използват и да умеят да анализират такива резултати, което цели подобряване на работните процеси в Общината. Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Служителите, които ще преминат през обучението са 10 на брой. Продължителността му е два дни (1 нощувка) - 16 учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат. 2.6 Мултикултурна комуникация, толерантност и антидискриминация. Обучението цели придобиване на компетентност за комуникация в родноезикова и чуждоезикова среда, при която преодоляването на различията между участниците в комуникативния процес е определящо за постигането на адекватно разбиране между комуникантите. Обучението помага на обучаемите да развият своите професионални и лични умения и да задълбочат своите познания в областта на расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетолерантност. Използвайки интерактивни методи и игри участниците ще представят стереотипите и предразсъдъците, които имат към различните. Целта на обучението е служителите да стигнат до извода, че толерантността и антидискриминацията са ключови фактори за по-добър живот. Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Служителите, които ще преминат през обучението са 10 на брой. Продължителността му е два дни (1 нощувка) - 16 учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат. Всички обучения, предвидени в Дейност 2 ще се проведат под формата на изнесени семинари (извън град Чепеларе), като Изпълнителят трябва да осигури цялата логистика за организирането и провеждането на обученията - транспорт, лектор, учебни материали, зала за обучението с подходящо оборудване, нощувки, храна и др.
Дейност 4 Чуждоезиково обучение В рамките на тази дейност ще бъдат проведени два вида обучения – обучение по английски език и обучение по гръцки език. Обученията ще се проведат в град Чепеларе. 1. Обучението по английски език е с продължителност 90 учебни часа. Броят на служителите, които ще бъдат обучени е 20. Служителите ще бъдат разделени в групи в нива A2 и Б1 в зависимост от познанията, които имат. Групите ще бъдат определени чрез провеждане на входящ тест. Обученията ще опреснят, систематизират и обогатят познанията на служителите върху английската граматика и ще развият практически умения в устната и писмена комуникация по английски език. 2. Обучението по гръцки език е с продължителност 60 учебни часа. Броят на служителите, които ще бъдат обучени е 20. Ще се проведе базово обучение по гръцки език. Служителите ще бъдат разпределени в групи. Дейността по двете обучения ще бъде изпълнена от външен изпълнител.
Дейност 3 Обучение към ИПА Дейността включва следните видове обучения: 3.1 Стратегическо управление и разработване на публични политики (УА-1) Целта на обучението е да се развият практически умения за разработване на стратегически документи и за анализиране процеса на мониторинг и оценка на стратегически документи. Обучението се фокусира също така върху стандартите за провеждане на обществени консултации и механизмите за координация на органите на изпълнителната власт. Служителите, които ще преминат през обучението са 7 на брой. Продължителността му е 24 учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат. 3.2 Лични умения за ефективно управление (УА-6) Целите на обучението е да са изградят умения за ефективно управление на времето и стреса на работното място, да се усвоят методи за успешна делова комуникация, да се формират умения за интелигентно и емоционално управление на звеното. Служителите, които ще преминат през обучението са 11 на брой. Продължителността му е 20 учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат. 3.3 Прилагане на Европейския опит и практика в България (УА-9) Целите на обучението са да предостави информация и знания за CAF(Обща рамка за оценка) като съвременен европейски модел за подобряване управлението на публичната администрация; да анализира възможности и начини за прилагане на европейския модел CAF в структурите на българската публична администрация; да обсъди добри практики в прилагането на модел CAF в европейските страни и в България. Служителите, които ще преминат през обучението са 18 на брой. Продължителността му е 20 учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат. 3.4 Прилагане на административно-процесуален кодекс (за юристи) (ПП-6.1) Целите на обучението са да разгледа основните принципи на административния процес, както и някои по специфични норми на Административно-процесуалния кодекс; да представи основните производства и практически постановки, регламентирани в Административно-процесуалния кодекс, както и относимата съдебна практика; да подходи към прилагането на принципите и нормите на административния процес чрез визията на Европейските демократични и правни системи. Един служител ще премине през обучението. Продължителността му е 20 учебни часа. Завършва с издаването на сертификат. 3.5 Прилагане на закона за защита на личните данни (ПП-8) Целите на обучението са на първо място да запознае служителите с българското законодателство в областта на защитата на личните данни и практиката на съда и компетентните органи в тази област. Обучението ще създаде практически умения за анализ на ситуации, свързани с обработване на личните данни от страна на администрацията. То се фокусира също така върху развиването на практически умения за спазване на законодателния режим. Служителите, които ще преминат през обучението са 10 на брой. Продължителността му е 12 учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат. 3.6 Прилагане на закона за защита на класифицираната информация (ПП-9) Целите на обучението са да изгради систематизирани знания относно защитата на класифицираната информация в Република България и НАТО; да формира и развие умения за работа с класифицирана информация; да разгледа приложни въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация. Служителите, които ще преминат през обучението са 2-ма на брой. Продължителността му е 12 учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат. 3.7 Стилистика в нормативните актове и наредби (ЗА-3) Обучението цели да очертае изискванията към езика и стила на различните видове документи, изготвени от администрацията; да съдейства за усвояването на писмен и устен изказ, осигуряващ ефективно общуване в рамките на администрацията и в отношенията й с граждани и юридически лица. Служителите, които ще преминат през обучението са 10 на брой. Продължителността му е 12 учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат. 3.8 База данни с MS Access (начинаещи) (ИТО-4) Целта на обучението е да развие умения и знания за създаване и използване на база данни със средствата на MS Access. Също така по време на обучението се прави връзка между MS Access и другите MS Office програми. Служителите, които ще преминат през обучението са 5 на брой. Продължителността му е 18 учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат. 3.9 Презентационни умения. MS Power Point (базов курс) (ИТО-5) Чрез това обучение служителите ще придобият знания за основните изисквания и характеристики на мултимедийните презентации, както и основни умения за презентиране. Те ще бъдат обучени да създават мултимедийна презентация с MS Power Point като ще бъдат разгледани различни етапи от правенето на една презентация. Служителите, които ще преминат през обучението са 5 на брой. Продължителността му е 18 учебни часа. Всички успешно приключили обучението ще получат сертификат.
Дейност 1, под-дейност 1.2 Под-дейност 1.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта. Разработването на документации ще се възложи на външен изпълнител.
Дейност 1, под-дейност 1.1 Управление на проекта Под-дейност 1.1: Управление на проекта За успешното реализиране на проекта ще бъде сформиран екип, който ще се състои от трима служители от Община Чепеларе – ръководител, технически сътрудник и счетоводител. Екипът ще бъде отговорен за организацията и управлението на цялостната дейност на проекта. Това ще бъде осъществено чрез регулярни срещи на екипа, на които ще бъдат обсъждани и оценявани резултатите от всяка дейност. Целта на екипа е също и да създаде прозрачни и толерантни отношения между всички участници в изпълнение на проектните дейности. Ще бъдат изготвени процедури за избор на изпълнители на дейностите. Ще бъдат изготвяни финансови и технически доклади. Под-дейност 1.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта. Разработването на документации ще се възложи на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 911 BGN
Общ бюджет: 131 770 BGN
БФП: 131 770 BGN
Общо изплатени средства: 131 938 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 782 BGN
2015 96 156 BGN
131 938 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 415 BGN
2015 81 733 BGN
112 147 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 367 BGN
2015 14 423 BGN
19 791 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1, под-дейност 1.1: Брой граждански договори
Индикатор 6 (Д) По дейност 1, под-дейност 1.1: Брой отчети за предъка на проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1, под-дейност 1.1: Брой протоколи от проведени работни срещи
Индикатор 8 (Д) По дейност 1, под-дейност 1.2: Брой разработени документации и проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Публикации в медиите
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Изработени рекламни материали - брошури
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Изработени рекламни материали - бележници
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Изработени рекламни материали - химикалки
Индикатор 23 (Д) По дейност 5: Изработени рекламни материали - чанти
Индикатор 24 (Д) По дейност 5: Изработени рекламни материали - банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз