Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0065-C0001
Номер на проект: M13-22-66
Наименование: Община Ивайловград – В услуга на гражданите
Бенефициент: Община Ивайловград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Ивайловград
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители чрез обучения в страната
Дейности: 3. Обучения поключови компетентности 3.1 Етика в администрацията, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат 20 служителя. Обучението е с продължителност 20 учебни часа за 3 дни. Обучението е предназначено за служителите от всички нива на административната структура. 3.2 Комуникативни и презентативни умения Обучението е с продължителност 20 учебни часа за 3 дни. В него ще се включат 20 общински служителя. 3.3 Работа с хора със специфични потребности Обучението е с продължителност 20 учебни часа за 3 дни. То ще се проведе на две групи, всяка от по 19 общински служителя. Обучението е предвидено за служители, заемащи ръководни и експертни длъжности в общинската администрация.
2. Обучения в Института по публична администрация 2.1 Прилагане на Административно-процесуалния кодеск /за неюристи/ /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 – ПП-6.2/. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат двама общински служители. На участниците в обученията са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната.
4. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за служители с цел информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Изработване на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработване на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Отпечатване на заявления за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Изработване на химикали с логото на програмата.
1. Организация и управление на проекта В рамките на тази дейност ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, счетоводител и координатор. На първата среща на екипа ще бъде подготвен план за действие и конкретните ангажименти на всеки членове от екипа. Те ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от постигнатото, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и начини за преодоляване. Екипът за управление на проекта е изцяло ангажиран с организацията на дейностите, следене и отчитане на резултатите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 022 BGN
Общ бюджет: 69 833 BGN
БФП: 69 833 BGN
Общо изплатени средства: 69 833 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 804 BGN
2015 54 029 BGN
69 833 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 434 BGN
2015 45 925 BGN
59 358 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 371 BGN
2015 8 104 BGN
10 475 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Изработени брошури, банер, семинарни папки; блок-листи за писане, заяврения, химикали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз