Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0022-C0001
Номер на проект: M13-22-23
Наименование: Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Павел Баня
Бенефициент: Община Павел Баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Павел баня
Описание
Описание на проекта: По- ефективно и висококочествено предоставяне на услуги от служителите на община Павел Баня.
Дейности: Д1 Организация и управление на проекта Дейността включва сформирането на екип, отговарящ за управлението на проекта. Екипа ще се състои от ръководител и счетоводител. Те ще бъдат запознати с целите на проекта. Ще бъдат организирани срещи, които ще очертаят основните насоки и приоритети. Екипът ще бъде отговорен за непрекъснатата координация, мониторинг на проекта, оценка на резултати, вътрешна оценка и контрол. В съответствие с изискванията на програмата ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнители за съответните дейности по проекта. Цялостният процес на провеждане на тръжната процедура ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на Закона за обществените поръчки.
Д2 Обучения към ИПА Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2014 г.: Прилагане на комплексно административно обслужване (ПП-3) – 2ма обучени Обучението е с продължителност 24 учебни часа. Обучените ще бъдат запознати задълбочено с концепцията и нормативната уредба за комплексно административно обслужване. Също така ще бъдат засетнати и темите свързани с процесно-ориентираното управление и изпълнение в административното обслужване. Лични умения за ефективно управление (УА-6) - 2ма обучени Обучението е с продължителност 20 учебни часа. Целите на обучението е да се изградят знания и умения за ефективно управление на времето и стреса на работно място, да се усвоят методите на успешна делова комуникация, да се формират умения за интелигентно и емоционално управление на звеното.
Д3 Обучения по ключови компетентности Дейността обхваща следните обучения по ключови компетентности: Презентационни и комуникационни умения - 25 служители от общината на експертни длъжности. Обучението е с продължителност 20 учебни часа, като то е подходящо за хора, които използват общуването на професионално ниво или искат да подобрят комуникационните си умения. То включва ролеви игри, насочени към освобождаването на стреса при презентиране и показващи силата и потенциала на презентиращия. Също така включват практически занимания по групи, които целят подобряване на комуникационните умения. Обучението ще бъде изнесено извън територията на Община Павел баня. Управление на промяната, времето и стреса - 25 служители на ръководни длъжности. Обучението е с продължителност 20 учебни часа. На него се придобиват умения за ефективно приоритизиране, учат се стратегии за планиране на времето и се разискват различните убеждения, които ни пречат да управляваме времето си ефективно. Разглеждат се казуси, свързани със справянето при промяна и стрес. Обучението ще се проведе извън Павел баня. Етични норми и правила за поведение на служителите - 30 служители на ръководни длъжности. Обучението е с продължителност 18 учебни часа. Обучението е концентрирано върху административната етика, която е специфичен вид професионална етика и е отражение и обобщение на моралните цели и ценности в дейността на служителите в публичната администрация. Обучението ще бъде с продължителност два дни и ще бъде проведено извън община Павел баня.
Д4 Дейности за информация и публичност Тази дейност включва: Провеждане на една пресконференция(заключителна). На нея ще бъдат съобщени резултатите от различните дейности и ще бъде коментирано дали те отговарят на очакванията. Ще бъдат поканени медии, които да отразят събитието като с това да достигне до възможно най-много хора. 2 публикации в медиите: журналистически материали и статии в електронни издания. 1 информационен банер за популяризиране на проекта Рекламни материали:  100бр. брошури  40бр. бележника  40бр. химикалки  40бр. чаши с лого  40бр. флаш памет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Ивита- Илия Илиев"
ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
Резиденция Тера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 629 BGN
Общ бюджет: 59 264 BGN
БФП: 59 264 BGN
Общо изплатени средства: 59 264 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 925 BGN
2015 46 339 BGN
59 264 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 986 BGN
2015 39 388 BGN
50 374 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 939 BGN
2015 6 951 BGN
8 890 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Изготвени и предадени мин. 3 бр. месечни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Проведена процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Проведена пресконференция
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Публикации в пресата
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Рекламни банери
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Рекламни брошури
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Рекламни бележници, химикалки, чаши


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз