Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0024-C0001
Номер на проект: M13-22-25
Наименование: Повишаване на ефективността на служителите в Община Брегово
Бенефициент: Община Брегово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 24.07.2014
Дата на приключване: 24.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Брегово
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и компетентно изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, счетоводител и координатор. Екипът ще подготви план за действие и ще разпише конкретните ангажименти на всеки член. На всяка среща ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, евентуални пропуски и начини за преодоляването им.
Дейност 2. Обучения, проведени в Института по публична администрация 2.1 Счетоводно приключване на бюджетна година сигнатура по Каталога за 2014 - ЕБ–7 Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 часа. В обучението ще се включат 3 служители от финансово-счетоводните отдели на общината. 2.2. Прилагане на закона за защита на личните данни /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 ПП-8/. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители,ръководители и служители от администрацията, пряко ангажирани с обработването на лични данни 2.3 Методи за определяне размера на местните такси, /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 ДУО-5/. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат 3 общински служители, които имат отговорности по администриране на местните данъци и такси. 2.4 Прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси , /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 ОПА-3/. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители, ръководители и експерти, прилагащи Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 2.5 Прилагане на Закона за достъп до обществена информация Каталога на ИПА за 2014 ОПА-5. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители, с ръководни и експертни функции в администрацията, които предоставят или контролират достъпа до обществена информация, осигуряват защитата на информацията и преноса на данни в администрацията. 2.6 Надзор за законност върху дейността и актовете на общинска администрация Каталога на ИПА за 2014 ДУО-7. Обучението е с продължителност 2,5 дни, 20 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители, юристи, оказващ контрол върху административните актовете.
Дейност 3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективността на екипите в организацията Обучението е насочено към всички служители в общината. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 35 служителя. 3.2 Повишаване на ефективността на работа, чрез подобряване на екипното взаимодействие и състоянието на комуникация Обучението е насочено към служители на ръководни и експертни длъжности в общинска администрация, осъществяващи ежедневна вътреструктурна комуникация. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 20 служителя. 3.3 Лидерски умения и екипна ефективност. В обучението ще се включат 10 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предвидено за всички ръководни длъжности в администрацията, кметовете и кметските наместници по населени места.
Дейност 4. Надграждащо чуждоезиково обучение по английски език В обучението ще бъдат включени 10 служители, които работят в областта на международното сътрудничество и разработването на проекти с европейско финансиране, които имат знания по английски език покриващи ниво А2 по Европейската езикова рамка. Продължителността на обучението е 100 учебни часа.
Дейност 5. Информация и публичност Провеждане на една пресконференции: начална за запознаване на обществеността с проекта, общинска администрация с темите на обучението. Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за служители с цел информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Изработка на химикали с логото на програмата. Флаш-памети с логото на оперативната програма и материали от обучението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 232 BGN
Общ бюджет: 78 039 BGN
БФП: 78 039 BGN
Общо изплатени средства: 78 039 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 646 BGN
2015 61 393 BGN
78 039 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 149 BGN
2015 52 184 BGN
66 333 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 497 BGN
2015 9 209 BGN
11 706 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Проведено обучение
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Изработени брошури
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Банер
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Семинарни папки
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Блок-листи за писане
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Химикали
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз