Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0010-C0001
Номер на проект: M13-22-11
Наименование: Надграждане на компетенциите на служителите на община Завет за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Завет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 24.07.2014
Дата на приключване: 24.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Завет
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Завет.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от екип за управление на проекта на община Завет, в чийто състав са включени ръководител на проекта, счетоводител и технически сътрудник (приложени са трите автобиографии на екипа). Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и окончателен доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2 Обучение по ключови компетентности По тази дейност са планирани четири обучения: 1. Обучение по Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда; 2. Обучение по Управление на организационната промяна; 3. Обучение по Бизнес комуникация и бизнес етикет; 4. Обучение по Ефективно взаимодействие с хора
Дейност 3 Обучения в ИПА По тази дейност са предвидени три обучения: (ЗА-3) – Стилистика в нормативните актове и наредби; (ПП-3) – Прилагане на комплексно административно обслужване; (ПП-8) – Прилагане на Закона за защита на личните данни
Дейност 4 – Осигуряване на информация и публичност на проекта По тази дейност се предвижда организиране на две пресконференции – една в началото и една – в края на проекта. Популяризирането на проекта ще бъде осигурено също и чрез отпечатването и разпространението на 1000 информационни брошури, публикуване на обяви в сайта на общината и публикации в регионалната преса – в 5 печатни и в 2 електронни медии. За визуализацията на проекта се предвижда изработването на преносим рекламен плакат, който ще бъде използван при провеждането на обученията и при други събития, съпровождащи изпълнението на проекта – например пресконференции и др.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Търговище ТВ" ЕООД
ДЗЗД "ЕЙС"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 014 BGN
Общ бюджет: 76 511 BGN
БФП: 76 511 BGN
Общо изплатени средства: 76 511 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 400 BGN
2015 58 111 BGN
76 511 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 640 BGN
2015 49 394 BGN
65 034 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 760 BGN
2015 8 717 BGN
11 477 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) Дейност 1 : Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) Дейност 1 : Обучени служители на община Завет
Индикатор 10 (Д) Дейност 2 : Брой /обучени служители/.
Индикатор 11 (Д) Дейност 2 : От тях % жени
Индикатор 12 (Д) Дейност 2 : Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) Дейност 2 : Брой получени сертификати
Индикатор 14 (Д) Дейност 3 : Брой /обучени служители/.
Индикатор 15 (Д) Дейност 3 : % от тях жени
Индикатор 16 (Д) Дейност 3 : Брой / проведени обучения/
Индикатор 17 (Д) Дейност 3 : Брой получени сертификати
Индикатор 18 (Д) Дейност 4 : Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 19 (Д) Дейност 4 : Брой отпечатани брошури;
Индикатор 20 (Д) Дейност 4 : Брой публикувани материали
Индикатор 21 (Д) Дейност 4 : Публикувани материали за проекта на интернет страницата на общината
Индикатор 22 (Д) Дейност 4 : 1 брой преносим рекламен плакат


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз