Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0063-C0001
Номер на проект: M13-22-64
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в община Елена
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛЕНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 23.07.2014
Дата на приключване: 23.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Елена
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от четирима члена – ръководител, координатор, счетоводител и експерт „Обществени поръчки”. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
Дейност 2. Обучения, проведени от Института по публична администрация 2.1 Оценка на индивидуалното изпълнение /сигнатура по Каталога за 2014 - УА–4/. Обучението е с продължителност 1 дни, 8 учебни часа и в него ще се включат двама общински служители, заемащи ръководни постове. 2.2 Прилагане на Административно-процесуалния кодеск /за юристи/ /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 – ПП-6.1/. Обучението е с продължителност 2,5 дни, 20 учебни часа и в него ще се включи един общински служител, работещ като юрисконсулт в общинската администрация. 2.3 Приложни въпроси за интеграцията на етническите групи в България /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 – ЗА-5/. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа и в него ще се включи един общински служител. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Развитие на умения за лична ефективност В обучението ще бъдат включени 20 общински служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа и ще се проведе на две групи. Обучението е предназначено за всички общински служители. 3.2 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат 20 общински служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. Обучението е предвидено за служители, заемащи ръководни и експертни длъжности в общинската администрация, предвид важността на темата за създаване на добър психо-социален климат, който от своя страна е предпоставка за ефективността на работа. 3.3 Обучение за работа с хора със специфични потребности В обучението ще се включат 20 общински служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа в рамките на 3 дни. Обучението е предвидено за кметовете, кметските наместници и служителите, ангажирани в административното обслужване на гражданите.
Дейност 4. Обучаване по информационни технологии Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност. В обучението ще бъдат включени 13 служители на общинска администрация. Продължителността на обучението ще е 40 учебни часа. Обучението ще включва: - Архивиране на данни - архивиране и компресиране на данни, Използване на архивиращи програми; - Компютърни мрежи - видове топологии на локални мрежи. Мрежови устройства и свързващи елементи, достъп до ресурсите на локална мрежа. Използване на мрежов принтер, обмяна на файлове в локална мрежа и Интернет, структура и организация на работа в Интернет, правила за сигурност при работа в Интернет; - Работа с електронна поща - инсталиране и запознаване с Microsoft Outlook 2013, създаване и настройка на акаунт в Outlook, управление на съобщения, създаване и организиране на списък с контакти.
Дейност 5. Чуждоезиково обучение по английски език Обученията по английски език ще се проведат на две групи: 5.1 Обучение по английски език - Ниво А1 Това обучение включва подготовка на служителите по английски език на начално ниво. В обучението ще бъдат включени 16 служители. Продължителността на обучението е 100 учебни часа. 5.2 Обучение по английски език – Ниво А2 Продължителността на обучението е 100 учебни часа. В него ще се включат 16 служители. Това обучение надгражда обучението по английски език на ниво А1 от проекта по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
6. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за служители с цел информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Флаш-памет с логото на програмата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Офис консумативи ООД
ЕВРИКА 3М
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 742 BGN
Общ бюджет: 85 993 BGN
БФП: 85 993 BGN
Общо изплатени средства: 85 993 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 348 BGN
2015 67 645 BGN
85 993 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 596 BGN
2015 57 499 BGN
73 094 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 752 BGN
2015 10 147 BGN
12 899 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1 : Сключени договори със служители на общинска администрация.
Индикатор 6 (Д) Дейност 1 : Проведени срещи на екипа на проекта.
Индикатор 7 (Д) Дейност 1 : Изготвени междинни технически доклади
Индикатор 8 (Д) Дейност 1 : Проведени тръжни процедури
Индикатор 9 (Д) Дейност 2 : Обучени служители на общинска администрация.
Индикатор 10 (Д) Дейност 2 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 11 (Д) Дейност 3 : Обучени служители на общинска администрация.
Индикатор 12 (Д) Дейност 3 : Служители успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 13 (Д) Дейност 4 : Обучени служители на общинска администрация
Индикатор 14 (Д) Дейност 4 : Служители успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 15 (Д) Дейност 5 : Проведено обучение
Индикатор 16 (Д) Дейност 5 : Обучени служители
Индикатор 17 (Д) Дейност 5 : Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) Дейност 6 : Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 19 (Д) Дейност 6 : Изработени материали по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз