Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0014-C0001
Номер на проект: M13-22-15
Наименование: Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 22.07.2014
Дата на приключване: 22.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалните компетентности и мотивация на кметовете на кметства, кметските наместници и служителите в общинска администрация Кърджали.
Дейности: Дейност 1. „Административно управление на проекта” Административното управление на проекта ще се извърши от екип, включващ ръководител, координатор, експерт „Тръжни процедури” и счетоводител. Екипът ще бъде сформиран от служители в общинска администрация, с които ще бъдат сключени договори за услуги. Община Кърджали ще предостави оборудван офис за нуждите на екипа. В рамките на целия период на изпълнението на проекта, екипът ще провежда ежемесечни технически срещи, на които ще се планира изпълнението на предстоящите дейности и ще се отчитат постигнатите резултати. На първата работна среща ще се подготви и приеме план за изпълнението и мониторинг на проекта с подробно разписани срокове и отговорности.
Дейност 2. „Провеждане на процедури за избор на изпълнители” Експертът „Тръжни процедури” ще подготви в рамките на един месец, тръжните документации за провеждане на 2 процедури за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗОП, както следва: • Процедура за избор на изпълнител по обособени позиции за дейност 4 „Организиране и провеждане на изнесено мотивационно модулно обучение за кметовете на кметства и кметските наместници” и за дейност 5 „Организиране и провеждане на изнесено специализирано обучение в ключови компетентности: лична ефективност, делова етика на служители от община Кърджали и работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни и от малцинствени групи”; • Процедура за избор на изпълнител дейност 6 „Информираност и публичност” Подготвените тръжни документации ще бъдат изпратени за предварителен контрол на Управляващия орган. Обществените поръчки ще бъдат обявени след получаване на одобрението на документациите и ще бъдат проведени съгласно нормативните изисквания на ЗОП. За тяхното протичане ще отговаря експертът „Тръжни процедури”. С класираните на първо място участници ще бъдат сключени договори за изпълнението на обществените поръчки.
Дейност 3. „Участие на служители от общинска администрация в обучения, организирани от Института за публична администрация Тази дейност е насочена към 50 служители с ръководни и експертни функции в общинска администрация Кърджали. На база проучване на необходимостта от повишаване на квалификацията на експертите с ръководни и експертни функции в различните структурни звена са избрани четири обучения, включени в каталога на Института за публична администрация, а именно обученията на теми: „Ефективно управление на общинската собственост”, „Надзор за законност върху дейността и актовете на общинска администрация”, „Вътрешен контрол: ефективност на системите за финансово управление” и „Прилагане на комплексно административно обслужване”. В обучението на тема „Ефективно управление на общинската собственост” ще вземат участие 10 служители, в обучението „Надзор за законност върху дейността и актовете на общинска администрация” – 15 служители, в обучението „Вътрешен контрол: ефективност на системите за финансово управление” – 10 служители и в обучението Прилагане на комплексно административно обслужване” – 15 служители. Екипът на проекта ще предложи на служителите да попълнят заявки за участие в обученията, които ще бъдат изпратени на Института за публична администрация за организирането им.
Дейност 4. „Организиране и провеждане на изнесено мотивационно модулно обучение за кметовете на кметства и кметските наместници” В рамките на пет месеца избраният изпълнител ще подготви и проведе тридневно изнесено мотивационно обучение, в което ще бъдат включени темите – «Работа в екип и екипна ефективност», «Мотивация и лидерство» и «Предотвратяване и решаване на конфликти». Подготовката на обучението е свързана с ангажиране на лектори, подготовка на план, програма и работни материали, наемане на зали и оборудване, осигуряване на кетъринг и материали за участниците. Планът, програмата и работните материали ще бъдат подготвени от лекторите и одобрени от ръководителя на проекта. Работните материали ще бъдат съобразени с принципите на неформалното учене и интерактивния характер на обучението. В мотивационното обучение ще се включат 48 кметове на кметства и кметски наместници. За да се осигури нормалната дейност на кметствата в община Кърджали, участниците ще бъдат разделени на 2 равностойни по брой групи. Обучението ще се проведе извън гр. Кърджали. Разходите за транспорт и нощувки на участниците ще бъдат за сметка на Възложителя.
Дейност 5. „Организиране и провеждане на изнесено специализирано обучение в ключови компетентности: лична ефективност, делова етика на служители от община Кърджали и работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни и от В рамките на пет месеца избраният изпълнител ще подготви и проведе изнесено специалзирано обучение за 100 служители в общинска администрация Кърджали. Обучението ще включва темите „Лична ефективност”, „Делова етика на служителите в общинска администрация” и „Работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни и от малцинствени групи”. Подготовката на обучението е свързана с ангажиране на лектори, подготовка на план, програма и работни материали, наемане на зали и оборудване, осигуряване на кетъринг и материали за участниците. Планът, програмата и работните материали ще бъдат подготвени от лекторите и одобрени от ръководителя на проекта. Работни материали ще бъдат съобразени с принципите на неформалното учене и интерактивния характер на обучението. В специализираното обучение ще се включат 100 служители от общинска администрация, изпълняващи ръководни, експертни и технически функции. За да се осигури нормалната дейност на общинска администрация Кърджали, участниците ще бъдат разделени на 4 равностойни по брой групи, в които ще бъдат включени служители от различните структурни звена. Обучението ще се проведе извън гр. Кърджали. Разходите за транспорт и нощувки на участниците ще бъдат за сметка на Възложителя. Екипът на проекта ще извърши разпределение на служителите на групи, като се съобрази с ангажираността им и служебните задължения.
Дейност 6. Информираност и публичност на проекта” За информиране на обществеността относно целите, дейностите и резултати, както и финансирането на проекта ще бъдат предприети следните действия: • Провеждане на две пресконференции при стартиране на проекта и в края на проекта • Публикуване на три платени статии в местна/ регионална преса; • Регулярно публикуване на информация за хода на проекта на интернет страницата на Община Кърджали; • Изработване на един банер и една постоянна табела на проекта; • Изработване и разпространение на 250 рекламни папки и 250 химикала; • Изработване и разпространение на 250 USB- флаш памети, на които ще бъдат качени материалите от проведените мотивационно и специализирано обучение; Дейността ще се изпълнява от екипа по проекта със съдействието на избран изпълнител, в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ГАРС" ЕООД
"РААБЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 324 BGN
Общ бюджет: 109 675 BGN
БФП: 109 675 BGN
Общо изплатени средства: 109 675 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 065 BGN
2015 83 610 BGN
109 675 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 93 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 155 BGN
2015 71 069 BGN
93 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 910 BGN
2015 12 542 BGN
16 451 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Договори с екипа на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Присъствени списъци и протоколи от работните срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Междинни технически и финансови отчети, както и финален отчет
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Проведени процедури
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Подготвени документации
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Сключени договори
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Брой обучени служители в общинска администрация от ИПА
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Брой обучени служители в общинска администрация Кърджали – обучени жени от общия брой обучени от ИПА
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Брой обучени кметове и кметски наместници
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Брой обучени кметове и кметски наместници – обучени жени от общия брой
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Брой обучени служители в общинска администрация
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Брой обучени служители в общинска администрация Кърджали – обучени жени от общия брой
Индикатор 17 (Д) По дейност 6 - Проведени пресконференции Публикувани статии Публикувани информации Изработени банери Изработена информационна табела
Индикатор 18 (Д) По дейност 6 - Изработени USB- флаш памети
Индикатор 19 (Д) По дейност 6 - Изработени рекламни папки
Индикатор 20 (Д) По дейност 6 - Изработени рекламни химикали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз