Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.09-0003-C0001
Номер на проект: А13-31-4
Наименование: Внедряване на решение за предоставяне от МВР на електронни административни услуги, генериращи приходи от такси
Бенефициент: Министерство на вътрешните работи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2014
Начална дата: 20.06.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административното обслужване гражданите и бизнеса чрез развитие на електронни административни услуги (ЕАУ), предлагани от МВР
Дейности: 2. Разработване на софтуер за предоставяне на платени типови ЕАУ Дейността ще се изпълнява на пет фази: Фаза 1. Разработен анализ относно възможностите за електронизиране на административни услуги на МВР, които в момента се извършват само по "хартиен" начин; Изследване на бизнес процесите за платени електронни административни услуги, предоставяни от различни структури на МВР; Доклад за основните изисквания към портала за осигуряване на достъп до платени ЕАУ; Фаза 2. Разработен и утвърден системен проект за изграждане на портала за платени ЕАУ; Имплементиране на система за онлайн плащане на дължимите такси; Фаза 3. Обучение на потребителите; Фаза 4. Подготовка на техническа спецификация за необходимото оборудване за реалната експлоатация на разработеното решение; Фаза 5. Предоставяне на съответния базов софтуер, разработената експлоатационна документация и внедряване в опитна експлоатация. Тестване на разработеното решение.
4. Одит Извършване на одит съгласно нормативните изисквания
3. Дейности за информация и публичност Дейностите по публичност и информация ще включват следното: - Откриваща пресконференция - Обявяване на целите на проекта и стартиране на изпълнението на планираните дейности; - Еднодневна конференция с участници от всички структурни звена на МВР, предоставящи административни услуги за гражданите и бизнеса; - Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Организация на отпечатване и разпространение на рекламни материали, брошури и публикации в печата.
1. Създаване на организация за изпълнение на планираните дейности Ще се създаде необходимата организация за изпълнение на проекта - сформиране на работни екипи. Ще бъде подготвено задание за услугата по дейност 2, подлежаща на възлагане с обществена поръчка. Подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители (за услуга, за одитор на проекта, за разработване на рекламни материали и провеждане на конференция)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Реклама Консулт ЕООД
СИЕНСИС АД
"Глобъл Одит Сървисез" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 016 720 BGN
Общ бюджет: 440 616 BGN
БФП: 440 616 BGN
Общо изплатени средства: 203 344 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 440 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 203 344 BGN
2015 0 BGN
203 344 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 374 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 172 842 BGN
2015 0 BGN
172 842 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 502 BGN
2015 0 BGN
30 502 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Разработен информационен портал за предоставяне на електронни административни услуги
Индикатор 3 (Д) Разработен анализ относно възможностите за електронизиране на административни услуги на МВР, които в момента се извършват само по "хартиен" начин
Индикатор 4 (Д) Изследване на бизнес процесите за административни услуги, предоставяни от различни структури на МВР, генериращи приходи от такси
Индикатор 5 (Д) Д1 Документация (вкл. задание) за участие в обществена поръчка
Индикатор 6 (Д) Д2 Разработени и представени проектни документи - анализи/доклади за услугите на МВР
Индикатор 7 (Д) Д2 Разработена експлоатационна документация
Индикатор 8 (Д) Д2 Обучени обучители
Индикатор 9 (Д) Д3 Пресконференции
Индикатор 10 (Д) Конференция
Индикатор 11 (Д) Д4 Доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз