Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0051-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-26
Наименование: „ШАНС ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ “
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 16.06.2014
Дата на приключване: 30.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - 4 ЦНСТ
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: Организация и управление на проекта При стартиране на проекта със заповед на кмета на Община Добрич ще бъде сформиран екип за управление и изпълнение, който ще се състои от следните позиции, съобразени с обхвата и съдържанието на проектното предложение: -Ръководител на проекта, Координатор, Технически сътрудник, Счетоводител, Технически изпълнител, Експерт по обществени поръчки. Чрез сформирането на проектния екип, ще се създадат необходимите предпоставки за успешното администриране и изпълнение на проектните дейности в рамките на договорения период за изпълнение на проекта. Дейностите по организация, управление, отчетност, мониторинг, контрол продължават през целия период на изпълнение на проекта. Екипът за управление на проекта ще изготви длъжностните характеристики на наетия в услугите персонал. Ще организира изпълнението на всички планирани дейности, ще прилага и следи ежедневно за спазването на процедурите и изискванията на Договарящия орган, съгласно клаузите на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата схема и приложенията към него. Ще упражнява постоянен мониторинг и контрол по отношение на външните изпълнители и по отношение на проектните дейности в тяхната последователност, качество на изпълнение и не на последно място, ще информира широката общественост за проекта. Екипът на проекта не само ще организира и координира дейностите, но ще подпомага персонала по предоставяне на услугите чрез методически указания и подкрепа. Ще осигури регулярно и качествено отчитане на проектните дейности при спазване на финансова дисциплина. Екипът за управление на проекта ще изпълнява своите задължения, съобразно приетите Вътрешни правила за работа в администрацията и Системата за финансово управление и контрол, както и Указанията във връзка с изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР, утвърдени от Управляващия орган.
ДЕЙНОСТ 3: Подготовка за преместване и преместване на децата и младежите и настаняването им в ЦНСТ Добрич. За подготовката и преместването на децата и младежите в ЦНСТ ще бъде нает и пряко ангажиран персонал, който ще бъде назначен на трудови договори по КТ. Директорът, социалните работници, детегледачите и медицинските работници, в период от два месеца преди стартиране на услугите , ежедневно ще участват в предварително планирани срещи с децата в институциите , както и в новите услуги/ ако здравословното състояние на децата позволява пътуване/,с оглед запознаване с индивидуалните потребности на децата и улесняване адаптацията им в новите условия. Предвидени са и работни посещения в специализирани институции, от които предстои преместване на деца или младежи в ЦНСТ Добрич, и които към настоящия момент не са уточнени. Част от персонала ще посети ЦНСТ в страната,което вече реално предоставя услугите, с цел обмяна на добри практики. Ще бъдат подготвени всички помещения в ЦНСТ и дворното пространство около тях. За всяка проведена среща ще се води протокол. Предвид недостатъчните лични вещи, с които разполагат децата в специализираните институции, ще бъдат закупени материали и консумативи от първа необходимост , задължителни за удовлетворяване на индивидуалните потребности на всяко дете/младежи/. С оглед превеждане на помещенията в 4те ЦНСТ в готовност за настаняване на потребителите, ще бъдат закупени санитарни и дезинфекзционни препарати и консумативи,както и консумативи за осигуряване безопасни условия на труд на персонала. С оглед на разходите, които ще бъдат направени преди преместването на децата и младежите във връзка с подготовката на помещенията,са заложени средства за електроенергия и вода в 4-те ЦНСТ. В рамките на целия период на изпълнение на проекта, ще бъдат наети и експерти , които ще осъществяват съдействие на основния персонал в процеса на подготовка за преместване, извеждане на децата/младежите от институциите, както и в процеса на предоставяне на услугите. Експертът по изготвяне на обществените поръчки ще организира провеждането на процедура за избор на педиатър, психолог,психиатър. Предвид обстоятелството, че голяма част от децата/младежите , които ще бъдат преместени от ДДУИ и ДМСГД са с множествени увреждания, ще бъдат наети външни експерти – 1 рехабилитатор, 2-ма трудотерапевти, 1 кинезитерапевт и 2 медицински сестри. Избраните специалисти ще присъстват на срещите с децата и ще дават становище и компетентни препоръки за разработването на индивидуален план за подготовка и преместване в ЦНСТ – Добрич, съобразно възрастта и индивидуалните потребности на детето/ младежа. Психологът ще подпомага процеса на управление на промяната в живота на децата, техните семейства и обгрижващите ги лица. Психиатърът ще проведе индивидуални психиатрични прегледи или консултации с децата/младежите и ще изготви индивидуално писмено експертно становище по отношение на психичното им поведение. При необходимост, психиатърът ще оказва съдействие и подкрепа на потребителите през целия период на проекта. Педиатърът ще извърши индивидуални прегледи на всички деца и младежи, ще изготви индивидуално, писмено експертно становище по отношение на общото им здравословно състояние.Останалите външни специалисти ще се грижат за здравословното състояние на децата/младежите и ще подпомагат дейностите по тяхното социално включване през целия период на проекта.. За преместването на децата/младежите в ЦНСТ Добрич ще бъде използван специализиран транспорт на Община град Добрич, който обслужва потребителите на Дневните центрове за деца и възрастни с увреждания и ЦСРИ.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо) Във всеки Център за настаняване от семеен тип ще бъде разработена процедура по прием на потребителите.На всяко дете/младеж, настанени в ЦНСТ със Заповед на Директора на Д”СП”, ще бъде определен ключов социален работник.Същият ще инициира сформирането на мултидисциплинарен екип, който от своя страна изготвя специализирана оценка за всеки потребител. На база на изготвената оценка ще бъде разработен индивидуален план за грижи, чиито преглед се извършва на всеки шест месеца, след среща на мултидисциплинарния екип. За всяко дете/младеж, социалният работник ще води лично досие,съгласно утвърдената Методика за предоставяне на услугата. След настаняване на децата/младежите от целевата група в ЦНСТ , ще бъдат осигурени условия за задоволяване на основните им жизнени потребности от храна, подслон, сигурност и развитие. Ще се направи необходимото за осигуряване на равнопоставено участие в живота на общността, чрез равен достъп на потребителите до училища, библиотеки, Общински младежки център, спортни клубове, детски площадки и др. Ще се осигурява достъп до специализирани здравни, социални и други услуги в общността; Ще се предоставя набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; Ще се оказва съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки, или при възможност за приемна грижа или осиновяване; Ще се подготвят за самостоятелен живот след напускане на Центъра и включване в живота на общността./в зависимост от здравословното им състояние и индивидуални характеристики/. Документиране и отразяване на по-важните събития от живота на децата, изработване на книжка с личната история на детето . Разходите за изпълнение на дейността са изчислени съгласно Решение 658 от 31.10.2013 г. за изменение на Решение 249 на Министерски съвет от23.04.2013 г. за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2014 г.
ДЕЙНОСТ 2: Подбор и наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи Доставчик на услугите, предоставяни в Центровете за настаняване от семеен тип ще бъде Общината.Екипът за управление на проекта ще разработи критерии за подбор на персонала, включващи степен на образование, опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, и мотивация за работа с целевата група. Кметът на общината ще сформира комисия за подбор.Ще бъде публикувана обява в два местни ежедневника и Бюрото по труда за наличните свободни работни места и критериите за подбор на кандидатите за заемане на длъжностите в ЦНСТ. Подборът ще се извърши чрез интервю,по критерии включващи квалификация, опит в подобен вид дейност, мотивация за упражняване на дейността, комуникативни способности, показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние, не са осъждани. Подборът ще извършим без оглед на пол, възраст, степен на увреждане и етническа принадлежност. Той ще бъде извършен на два етапа - 1ви етап – ще бъдат подбрани и наети 17 лица, на следните длъжности – Директор -1, социални работници -2, медицински сестри -2, детегледачи -12. Същите ще са пряко ангажирани с подготовката за преместване на децата и младежите, за времето преди стартиране на социалната услуга.Целта на дейността е персонала да се запознае с всяко дете/младеж, с неговите индивидуални особености и потребности, с оглед улесняване процеса на адаптация в новата среда. Наетите на 1-ви етап лица ще продължат своята дейност и след реалното стартиране на услугите.2-ри етап – непосредствено преди реалното стартиране на услугите / 3-ти месец/, ще бъде извършен подбор на останалите 35 лица от персонала , съгласно Методика за определяне длъжностите на персонала в СИ и социални услуги в общността.Наемането на персонала ще се извършва поетапно, съобразно броя на настанените потребители, с оглед спазване Методиката.Ще бъде назаначен на трудов договор. Съобразно изискванията на националното законодателство, за наетия персонал ще бъде осигурена трудова медицина. С оглед на разходите, които ще бъдат направени преди преместването на децата и младежите във връзка с подготовката на помещенията,са заложени средства за електроенергия и вода в 4-те ЦНСТ.
ДЕЙНОСТ 5: Осигуряване на публичност и разпространение на информация В периода на изпълнението на Проекта ще бъдат използвани различни инструменти за информираност и публичност: проведени 2 пресконференции- при стартиране и при приключване на Проекта, изготвен 1 банер, който ще бъде поставян в залите за провеждане на информационните и обучителните събития, 5 информационни табели, които ще бъдат поставени на 4те ЦНСТ и офиса на проекта., публикувани 4 обяви в местната преса , за различните периоди за наемане на персонал, изготвени 500 брошури, в които ще бъдат представени целите и дейностите по Проекта, 2 публикации в местните и областни медии, свързани с напредъка на дейностите по Проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 641 106 BGN
Общ бюджет: 518 068 BGN
БФП: 518 068 BGN
Общо изплатени средства: 511 644 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 518 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 138 639 BGN
2015 373 005 BGN
511 644 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 440 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 117 843 BGN
2015 317 054 BGN
434 897 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 796 BGN
2015 55 951 BGN
76 747 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз