Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0083-C0001
Номер на проект: 13-22-85
Наименование: Обучение на служителите в община Ковачевци за по-добро административно обслужване
Бенефициент: Община Ковачевци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 02.06.2014
Дата на приключване: 02.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административно обслужване в Община Ковачевци чрез обучение на служителите в общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници
Дейности: Д1 Управление на проекта Изпълнението на проекта ще се извършва от екип за управление на проекта, сформиран от служители на община Ковачевци, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Д2 Обучения по английски език Обучение по английски език (модул от 120 учебни часа) – 25 обучени, разделени в нива в зависимост показани знания на входно ниво
Д3 Обучения по ключови компетентности Обучения по ключови компетентности ще преминат 54 служители на общината, както следва: • Умения за управление на стреса и управление на времето – 22 човека; Обучение, което ще се проведе в рамките на 16 учебни часа на или извън територията на общината по преценка на фирмата обучител. Разделено в два модула Модул 1: Ефективно управление на времето и Модул 2: Ефективно управление на стреса. Обучаемите, в рамките на 12 учебни часа, ще упражняват методи и техники за управление на времето и стреса, под формата на ролеви игри и казуси. • Европейско гражданство и работа в интелектуална среда – 5 човека; Служителите ще получат знания за концепцията за активното европейско гражданство, както и ще разработят средствата и моделите, приспособени към активното участие на гражданите в изграждането на Европа на всички нива. Предвижда се обучението да се проведе на или извън общината по преценка на обучителната фирма, с обща продължителност от 12 учебни часа. • Комуникативни и презентационни умения – 5 човека; Обучението е с продължителност 12 учебни часа и ще се проведе от външен изпълнител на или извън територията на община Ковачевци. • Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти – 22 човека; Обучението е с продължителност 12 учебни часа и ще се проведе на или извън територията на община Ковачевци. Обученията ще бъдат проведени от външен изпълнител, съгласно изискванията на ЗОП (публична покана).
Д4 Обучение за компютърна грамотност • Обучение по програмен продукт Office 2007/2010 – ниво начинаещи, ще преминат общо 28 служители на общината Обучение с Office 2007/2010 – ниво начинаещи – хорариум от 30 учебни часа. Обучението на служителите ще бъде разделено на групи, в зависимост от възможностите на залата, в която ще се провеждат занятията. • Обучение по програмен продукт Office 2007/2010 – ниво напреднали, ще преминат общо 28 служители на общината. Обучение с Office 2007/2010 – ниво напреднали – хорариум от 30 учебни часа. Обучението на служителите ще бъде разделено на групи, в зависимост от възможностите на залата, в която ще се провеждат занятията. • Обучение на тема „Електронни услуги за гражданите и бизнеса“ е предвидено за 28 служители (30 учебни часа). След завършване на обучението, обучаваният ще може да: - Спазва принципите на електронно управление и да осигурява сигурност на информацията и защита от неоторизиран достъп. - Да предоставя административни услуги по електронен път: - Технологично определение за Универсален електронен подпис (УЕП) и Удостоверение за квалифициран електронен подпис (УКЕП). Дейности, които могат да се извършват с помощта на УЕП. Хардуер за използване на УЕП. Типове УЕП; - Цифрово подписване на документи в среда на Microsoft Word, Microsoft Excel и Adobe Acrobat Reader; - е-услуги с електронен подпис и е-услуги със свободен достъп. Институции, адреси. Обученията завършват със сертификат
Д5 Обучения от каталога на ИПА за 2013г • „Административно обслужване” обучение(ИТО-4) за 4 експерта от общината. Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Учебно съдържание: - Запознаване с основните понятия: Закон за държавния протокол, държавен протокол, дипломатически протокол, държавен церемониал. Символи на държавната власт. - Комуникация: философията на първото впечатление, представяне, сбогуване, визитни картички, покани, делова кореспонденция. Междукултурна комуникация. - Посещения на чужди делегации и партньори, гостувания в чужбина. - Основни протоколни мероприятия, свързани с консумация. Дневни и вечерни приеми. Правила за организирането им: места, йерархия на гостите, вдигане на тостове, поведение на общата трапеза, облекло. • „Контрол, одит и отчетност в администрацията“ (ФС-1) – 4 експерта от общината. Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Учебно съдържание: - Правна рамка — Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси(ЗПРКИ). - Декларации по ЗПРКИ.Регистър. Организация за прилагане на ЗПРКИ в администрацията. - Проверки за установяване на конфликт на интереси. Практика. Добри европейски практики. - Административно-наказателна дейност по глава девета от ЗПРКИ. - Международно сътрудничество в борбата с подкупване на чуждестранни длъжностни лица — действия на ООН, Световната банка, Международния валутен фонд, Световната търговска ор¬ганизация, Организацията на Американските държави, Съвета на Европа и Европейския съюз. - Легални понятия по смисъла на Конвенцията: „чуждестранно длъжностно лице", „чужда страна", „подкупване на чуждестранно длъжностно лице", „извършване или неизвършване на действие във връзка с изпълнението на служебни задължения". - Основни разпоредби на Конвенцията, регламентиращи отговорността на юридическите лица, санкциите, прилагането, правилата за давност, изпирането на пари, счетоводната отчетност, взаимната правна помощ, екстрадицията, наблюдението и последващи мерки. • „Методи и техники за прозрачна администрация“ (ПР-28) – 22 експерта от общината. Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Учебно съдържание: - Същност на корупцията, причини, разпространение и вреди. - Международни и национални институции, ангажирани с борбата с корупцията. - Организация на мерките за превенция и противодействие на корупцията. - Публичната отчетност като неделима част от европейските политики за стимулиране на демократичното управление и прилагане на принципите на добро управление. - Етичните кодекси като инструмент за ограничаване на корупцията, засилване на механизмите на отчетност и отговорност. Обученията ще бъдат проведени от ИПА след изпратена заявка от страна на община Ковачевци
Д6 Публичност Откриваща и закриваща пресконференции по проекта. Публикации в медиите за проекта и полученото финансиране по оперативна програма „Административен капацитет“. Предвижда се разпространение на информационни материали (брошури) за проекта на пресконференциите, обученията, като и публикуване на информация за проекта на Интернет страницатана общината, като на свободен принцип на гражданите и организациите, които се интересуват ще могат да използват документацията за мултиплициране на проекта или за обмен на добри практики.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
"Мироглед" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 332 BGN
Общ бюджет: 75 078 BGN
БФП: 75 078 BGN
Общо изплатени средства: 75 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 666 BGN
2015 57 412 BGN
75 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 017 BGN
2015 48 800 BGN
63 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 650 BGN
2015 8 612 BGN
11 262 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 (Д) По дейност 1:Проведени обучения
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Обучени служители на община Ковачевци
Индикатор 4 (Д) По Дейност 2:Обучени служители
Индикатор 5 (Д) По дейност 2:От тях % жени
Индикатор 6 (Д) По дейност 2:Проведени обучения
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3:От тях % жени
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4: От тях % жени
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5: Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5: От тях % жени
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 19 (Д) По Дейност 6: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 20 (Д) По Дейност 6: Отпечатани брошури
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6: Публикувани материали и представяне на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз