Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0026-C0001
Номер на проект: 13-31-30
Наименование: Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в ИАСАС чрез внедряване и сертифициране на система за управление на качеството
Бенефициент: Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 13.05.2014
Дата на приключване: 13.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Качествено административно обслужване от страна на администрацията на ИАСАС, чрез внедряване и сертифициране на система за управление на качеството /СУК/.
Дейности: Дейност 1: Организация за изпълнение и управление на проекта Управлението на проекта ще бъде осъществено от екип, който се състои от ръководител, счетоводител и координатор. Всеки един от тях има определени задължения и отговорности, които ще осигурят успешно изпълнение на проекта и постигане на поставените цели. Управлението се състои от планиране, мониторинг, реализирането на проектните дейности, контрол на финансите, анализ на вътрешните и външните фактори, имащи отношение към изпълнението на проекта. Екипът ще отговаря за изпълнението на дейностите от стартирането, до приключването на проекта. Предвиден е един месец за изготвяне на документация за тръжни процедури, съгласно изискванията на ЗОП при избор на изпълнител.
Дейност 2: Внедряване на система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 в администрацията на ИАСАС Етап1. Разработване на система за управление на качеството. Провеждане на обучения на персонала на ИАСАС с цел запознаване с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 и разработената система за управление на качеството. Разработване на документи от системата за управление. Разработване на Наръчник по качеството, описващ политиката на фирмата по осигуряване на качеството и синтезиращ основните изисквания на СУК; разработване на задължителни процедури; създаване на оперативни документи (формуляри, чек-листове и други помощни документи), които доказват прилагането на процедурите и подпомагат проследяването на процесите - от входа до изхода. Съдействие при разработване на работни инструкции, описващи изпълнението на конкретни процеси. Провеждане на обучения на персонала с цел запознаване с изискванията на разработената система за управление на качеството. Етап 2. Внедряване на система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 в ИАСАС. Прилагане на документираните правила на практика и извършване на текущи проверки на съответствието между заложените в системата изисквания и реалния работен процес. Провеждане на обучение на персонала по внедряване, ефективно поддържане и непрекъснато подобрение на СУК. Етап 3. Провеждане на вътрешен одит на внедрената система за управление на качеството. Провеждане на обучение на вътрешни одитори (служители на ИАСАС) за извършване на вътрешни одити на СУК, съгласно ISO 9001:2008. Извършване на вътрешен одит по изискванията на ISO 9001:2008 и предаване на доклад. Съдействие при провеждане и документиране. Обучение на вътрешни одитори, съгласно ISO 9001:2008. Присъствие и съдействие при провеждане на сертификационен одит.
Дейност 3: Сертифициране на система за управление на качеството Документална и физическа проверка на разработената система за управление. Преглед на препоръките на одитора след проведения одит съгласно изискванията на стандартите и след приемането на евентуални коригиращи действия, одиторът препоръчва издаването на сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008.
Дейност 4: Информация и публичност В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат реализирани редица мерки за популяризиране и визуализация на безвъзмездната помощ, предоставена от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, финансирана от Европейския социален фонд. Планирани са 2 пресконференции, за отбелязване на резултатите от ключовите етапи на проекта: 1 пресконференция след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездната помощ и 1 пресконференция в края на проекта, за популяризиране на постигнатите цели и резултати. Чрез наличния сайт на агенцията ще бъде вписвана актуална информация за изпълнението на дейностите и резултатите по проекта, която ще бъде достъпна по всяко време до цялата общественост. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съгласно Приложение № 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” и ще съдържат логата на ЕСФ и ОПАК; името на проекта и на оперативната програма; флагът на ЕС и българският национален флаг. Ще бъдат спазени Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. На всички документи и материали ще бъде поставено изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КЮ ЕЙ СИ" ООД
"Германише лойд България" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 262 BGN
Общ бюджет: 115 909 BGN
БФП: 115 909 BGN
Общо изплатени средства: 115 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 652 BGN
2015 84 257 BGN
115 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 904 BGN
2015 71 619 BGN
98 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 748 BGN
2015 12 639 BGN
17 386 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели системи за управление на качеството
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Междинни технически доклади; окончателен технически доклад
Индикатор 3 (Д) По Дейност 2 - Наръчник по качеството
Индикатор 4 (Д) По Дейност 2 - Запознаване на служителите на ИАСАС с нововъвежданата СУК
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Обучение на служителите по СУК
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Доклад от одит
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Доклад/протокол от проведен преглед от ръководството
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Обучени вътрешни одитори
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Сертификат
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Проведени пресконференции
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Рекламни материали
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Публикации на сайта на агенцията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз