Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0066-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01011
Наименование: ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА "ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС" ЕАД
Бенефициент: ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 20.01.2009
Дата на приключване: 01.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на заетите във фирмата лицаза постигане на по-висока производителност на труда и повишаване конкурентността на фирматав условията на конкурентен натиск на пазара на телекомуканиционни продукти и услуги
Дейности: Дейност 1. Визуализация на обучението по ОП. Подготовка на обучаемите за участие в проекта, информиране за ОП РЧР, изготвяне на брошури, банер в сайта на фирмата за визуализация и информираност и популяризиране на проекта.
Дейност 2. Подготовка на тръжна документация за търг за избор на фирма за обучение по английски език В изискванията за оферта се предвижда наличието на входящ тест за определяне на нивото на обучаемите и разпределението им по групи за различните нива.
Дейност 3. Подготовка на тръжна документация за търг на фирма за обучение по Управление на риска. Обучението по Управление на риска включва следните теми: Рискът като елемент от съществуването, Управление на риска, Моделът COSO, Основни рискове и тяхното управление, Управление на проекти и управление на риска, Риска мениджмънт по света, Управление на риска и световната криза от 2008 година. Обучението трябва да включва теория и практически казуси.
Дейност 4. Подготовка на тръжна документация за търг за избор на фирма за обучение по CCNA: Основи на работата с мрежовите ключове, Виртуални мрежи и рутиране между тях, WAN технологии.
Дейност 5. Подготовка на тръжна документация за търг за избор на фирма за обучение по Безопасни методи на работа на височина с използване на лични предпазни средства.
Дейност 6. Подготовка на тръжна документация за търг за избор на фирма за обучение по Електромонтажник на електрически инсталации (част от професия).
Дейност 7. Подготовка на тръжна документация за търг за избор на фирма за обучение по Строител-монтажник на метални конструкции (част от професия).
Дейност 8. Подготовка на тръжна документация за търг за избор на фирма за обучение по част от професия Икономика и мениджмънт: „Фирмен мениджмънт” (част от професия).
Дейност 9. Провеждане на търг за избор на фирма за обучение по английски език
Дейност 10. Провеждане на търг за избор на фирма за обучение по Управление на риска.
Дейност 11. Провеждане на търг за избор на фирма за обучение по CCNA.
Дейност 12. Провеждане на избор на фирма за обучение по Безопасни методи на работа на височина с използване на лични предпазни средства.
Дейност 13. Провеждане на избор на фирма за обучение по Електромонтажник на електрически инсталации (част от професия).
Дейност 14. Провеждане на избор на фирма за обучение по Строител-монтажник на метални конструкции (част от професия).
Дейност 15. Провеждане на избор на фирма за обучение по част от професия Икономика и мениджмънт.
Дейност 16. Сключване на договор с фирма за обучение по английски език.
Дейност 17. Сключване на договор с фирма за обучение по Управление на риска.
Дейност 18. Сключване на договор с фирма за обучение по CNNA.
Дейност 19. Сключване на договор с фирма за обучение по безопасни методи на работа на височина с използване на лични предпазни средства.
Дейност 20. Сключване на договор с фирма за обучение по Електромонтажник на електрически инсталации (част от професия).
Дейност 21. Сключване на договор с фирма за обучение по Строител-монтажник на метални конструкции (част от професия).
Дейност 22. Сключване на договор с фирма за обучение по Икономика и мениджмънт.
Дейност 23. Провеждане на обучение по английски език. 31 лица, разделени на 4 групи в 4 нива се обучават по английски език. Продължителността на обучението е 100 уч. часа на ниво. В края на курса успешно завършилите получават сертификат.
Дейност 24. Провеждане на обучение по Управление на риска. 13 лица се обучават. Продължителността на курса е 32 уч. часа. Успешно завършилите получават сертификат.
Дейност 25. Провеждане на обучение по ИКТ CCNA. 7 служители се обучават, продължителността на курса е 180 уч.часа. В края на курса успешно завършилите получават свидетелство за преминато обучение.
Дейност 26. Провеждане на обучение по безопасни методи на работа на височина с използване на лични предпазни средства. 7 лица се обучават, продължителност – 44 учебни часа. Успешно завършилите получават сертификат.
Дейност 27. Провеждане на обучение по Електромонтажник на електрически инсталации (част от професия). 6 лица се обучават, продължителност на курса – 194 уч. часа. Успешно завършилите курса получават свидетелство за завършено обучение.
Дейност 28. Провеждане на обучение по Строител-монтажник на метални конструкции (част от професия). 9 лица се обучават, продължителност на курса – 194 уч. часа. Успешно завършилите курса получават свидетелство за завършено обучение.
Дейност 29. Провеждане на обучение по част от професия Икономика и мениджмънт. 18 лица се обучават, продължителност на курса – 150 уч.часа. Успешно завършилите курса получават свидетелство за завършено обучение.
Дейност 30. Периодични прегледи и отчитане на дейностите.
Дейност 31. Финално отчитане на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 886 BGN
Общ бюджет: 39 413 BGN
БФП: 30 478 BGN
Общо изплатени средства: 30 471 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 377 BGN
2010 21 094 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 471 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 906 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 971 BGN
2010 17 930 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 901 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 407 BGN
2010 3 164 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 571 BGN
Финансиране от бенефициента 13 745 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз