Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0029-C0001
Номер на проект: А13-22-29
Наименование: „ Надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Перник”
Бенефициент: Областна администрация – Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 10.05.2014
Дата на приключване: 30.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Дейности: 1. Провеждане на обучения в ИПА за служители на ръководна длъжност В рамкит на тази дейност ще бъдат осъществени обучения на служители от Областна администрация Перник, които се предлагат в Каталога на ИПА за 2014 г.: - Добро управление - отворена и прозрачна администрация (ОПЕА - 1) - 2 дни - 16 учебни часа
2. Провеждане на обучения в ИПА за служители в обща и специализирана администрация В рамките на тази дейност ще бъдат осъществени обучения на служители от Областна администрация Перник, които се предлагат в Каталога на ИПА за 2014 г.: - "Управление на промяната и организационно развитие" (ОПЕА - 1) - 2 дни - 16 учебни часа
3. Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език В рамките на тази дейност ще се проведе обучение по английски език (различно от предлаганите в каталога на ИПА) с продължителност 150 учебни часа за 25 представители на целевата група. Предвижда се определяне нивото на знания по английски език на всеки участник от целевата група чрез входящ тест и разделяне на целевата група на две, според резултатите от входящия тест.
4. Компютърна грамотност - ниво напреднали Работа в среда Windows - Работа с текстови редактори Notepad и Wordpad и текстообработваща програма MS Word, MS Excel- Работа с разширените възможности на Excel - вградените функции - COUNTIF, SUMIF, D-функция, VLOOKUP, HLOOKUP. PowerPoint- Създаване на презентация. Въвеждане и коригиране на текст. Пренареждане на слайдове. Показване на слайдовете в изглед Slide Show. Анимиране на обекти от слайд; и др. Outlook Express- Работиа с програмите Eudora, Outlook Express и др.
5. Семинар на тема "Умения за управление на стреса и управление на времето" Тази дейност включва да се развият умения за предвиждане на ефектите от влиянието на стреса върху организацията и служителите. Да се усвоят умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна. Разглеждане на принципи за управление на стреса и техники за справяне със стреса на работното място. Обученията допринасят пряко към изпълнението на целите на проекта.
6. Семинар на тема "Комуникативни и презентативни умения" Тази дейност включва да се развият практически умения за ефективно общуване, представяне на правила и примери за ефективни вербални и невербални комуникации. Представяне на начини и средства за успешна комуникация. Представяне на техники за усънършенстване на комуникацията и презентацията. Особености в комуникацията и презентацията в международена среда. Обученията допринасят пряко към изпълнението на целите на проекта.
7. Дейности за информация и публичност Поддейност 3: Изготвяне на материали за популяризиране на обучението Дейността включва изработване на табела, листовки,2 прессъобщения, които ще бъдат изготвени спрямо изискванията за публичност и 2 пресконференции. Табелата ще бъде поставена на видно място в сградата на Областна администрация Перник Върху табелата и листовките ще бъде поставено логото и знамето на Европейския съюз, логото на Оперативна програма Административен капацитет с цел популяризиране на Оперативната програма.
8. Подготовка, организация и управление на проекта Дейността включва събиране на екипа за управление на проекта, изготвяне на детайлен план-график за изпълнение на проекта, изготвяне на протоколи от заседания на екипа по поекта и следене на качеството по изпълнение на заложените дейности от всички членове на екипа на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕНИ Филм" ЕООД
ДЗЗД "ЕЙС"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 970 BGN
Общ бюджет: 68 988 BGN
БФП: 68 988 BGN
Общо изплатени средства: 68 988 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 994 BGN
2015 50 995 BGN
68 988 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 295 BGN
2015 43 345 BGN
58 640 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 699 BGN
2015 7 649 BGN
10 348 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обучението по Дейност 1 с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Служители, успешно преминали обучението по Дейност 2 с получаване на сертификат
Индикатор 8 (Д) Д3 - Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) Д3 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) Д3 - Обучени служители - жени
Индикатор 11 (Д) Д3 - Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 12 (Д) Д4 - Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) Д4 - Обучени служители
Индикатор 14 (Д) Д4 - Обучени служители - жени
Индикатор 15 (Д) Д4 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 16 (Д) Д5 - Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) Д5 - Обучени служители
Индикатор 18 (Д) Д5 - Обучени служители - жени
Индикатор 19 (Д) Д5 - Служители, успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 20 (Д) Д6 - Проведени обучения
Индикатор 21 (Д) Д6 - Обучени служители
Индикатор 22 (Д) Д6 - Обучени служители - жени
Индикатор 23 (Д) Д6 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 24 (Д) Д7 Проведени пресконференции
Индикатор 25 (Д) Д7 Публикации в медиите
Индикатор 26 (Д) Д7 Издадени листовки
Индикатор 27 (Д) Д7 Табела
Индикатор 28 (Д) Д8 Протоколи от проведени срещи на екипа
Индикатор 29 (Д) Д8 Кореспонденции
Индикатор 30 (Д) Д8 Графици за провеждане по видовете обучения
Индикатор 31 (Д) Д8 Анкетни карти попълнени от служителите от проведените обучения
Индикатор 32 (Д) Д8 Технически и финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз