Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0058-C0001
Номер на проект: А13-22-58
Наименование: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация
Бенефициент: Национален център за информация и документация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 09.05.2014
Дата на приключване: 09.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НАЦИД за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: I. Организиране и провеждане на обучения по: 1. Под-дейност 1: Провеждане на обучение в ИПА: „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация»- (ОПЕА-4) за 1 служител по 1,5 дни; 2. Под-дейност 2: Провеждане на обучение в ИПА: „Електронни до
II. Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта.
III. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"ЕМ ЕНД МАРК" ЕООД
"Нео Медия Трейнинг" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 601 BGN
Общ бюджет: 58 142 BGN
БФП: 58 142 BGN
Общо изплатени средства: 58 142 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 881 BGN
2015 11 262 BGN
58 142 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 849 BGN
2015 9 572 BGN
49 421 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 032 BGN
2015 1 689 BGN
8 721 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) 1 - Брой обучени
Индикатор 5 (Д) 1.1 - Брой обучени
Индикатор 6 (Д) 1.2 - Брой обучени
Индикатор 7 (Д) 1.3 - Брой обучени
Индикатор 8 (Д) 1.4 - Брой обучени
Индикатор 9 (Д) 1.5 - Брой обучени
Индикатор 10 (Д) 1.6 - Брой обучени
Индикатор 11 (Д) 1.7 - Брой обучени
Индикатор 12 (Д) 2 - Организиране на 2 пресконференции, от които една с презентация
Индикатор 13 (Д) 2 - Изготвени и разпространени: плакати: 10 броя;
Индикатор 14 (Д) 2 - Изготвени и разпространени: банер – 1 брой
Индикатор 15 (Д) 2 - Изработени и разпространени 50 броя предметни рекламни комплекти- тефтери, химикалки и флаш памет.
Индикатор 16 (Д) 2 - Публикувани прессъобщения- минимум 3 бр.
Индикатор 17 (Д) 3 - Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган искания за плащане и доклади – минимум 3 бр.; Изпълнени в срок проектни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз