Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0005-C0001
Номер на проект: А08-14-30/30.07.2008
Наименование: Общинска администрация гр. Варна – прозрачен, компетентен, динамичен и интерактивен партньор на бизнеса
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 10.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета за създаване и управление на публично-частни партньорства в интерес на гражданите на община Варна
Дейности: 1. Дейности по управление на проекта
2. Анализ на досегашната практика при осъществяване и управление на ПЧП от община Варна.
3. Анализ на добри практики за прилагане на ПЧП в администрацията на побратимените общини Хамбург и Пирея.
4. Идентифициране на потенциалните възможности за ПЧП в община Варна
5. Разработване на вътрешни правила и процедури за реализация на ПЧП
6. Провеждане на специализирани обучения на служители от общинската администрация и бюджетните структурни звена към нея.
7. Създаване на специализирана рубрика за ПЧП в съществуващата интернет страница на община Варна.
8. Дейности за информация и публичност
9. Дейност – одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 584 838 BGN
Общ бюджет: 366 370 BGN
БФП: 366 370 BGN
Общо изплатени средства: 360 962 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 366 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 221 794 BGN
2010 23 299 BGN
2011 0 BGN
2012 115 868 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
360 962 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 311 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 188 525 BGN
2010 19 804 BGN
2011 0 BGN
2012 98 488 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
306 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 33 269 BGN
2010 3 495 BGN
2011 0 BGN
2012 17 380 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 144 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1 бр. „Карта” на обектите, дейностите и услугите подходящи за реализиране на ПЧП.
Индикатор 2 1 бр. вътрешни правила и процедури
Индикатор 3 1 бр. методически указания за прилагането им
Индикатор 4 150 обучени служители от общинската администрация
Индикатор 5 Функционираща секция за ПЧП в интернет
Индикатор 6 11 прес-пакета
Индикатор 7 1 информационна брошура
Индикатор 8 1 късометражен документален филм
Индикатор 9 1 бр. Одиторски доклад
Индикатор 10 1 брой изследователски доклад съдържащ: Систематизиран досегашен опит на община Варна в областта на ПЧП
Индикатор 11 Оценка на гражданите и представители на бизнеса за реализираните ПЧП
Индикатор 12 Изследователски доклад идентифициращ добри практики и иновативни подходи на администрациите от побратимените общини
Индикатор 13 1 бр. „Карта” на обектите (общинска собственост), дейностите и услугите предоставяни от общинската администрация, които са подходящи за реализиране на ПЧП.
Индикатор 14 2 бр. работни посещения за проучване на успешни иновативни практики в побратимените общини
Индикатор 15 Акт, регламентиращ вътрешни правила, процедури и функционални задължения на общинската администрация за създаване и управление на ПЧП.
Индикатор 16 1 бр. Методически указания за прилагането
Индикатор 17 150 обучени служители от общинската администрация от целевата група
Индикатор 18 Учебни материали за 3 обучителни модула.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз